Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom FILMAT d.o.o. Novi Travnik

Datum objave: 05.06.2023. 11:58 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 40, 31.05.2023


Općinski sud Travnik, sudija Živkovi ć Miralemu u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagaća "FILMAT" d.o.o. Novi Travnik, Ivana Meštrovića 21, radi likvidacije i brisanja iz sudskog regist ra pravnog lica, na ročištu održanom dana 22.05.2023. godine, donio je slijedeći


OGLAS

 


Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom"FILMAT"d.o.o. Novi Travnik, Ivana Meštrovića 21. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novi nama Federacije BiH", i oglasnoj ploći ovog suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. Za likvidatora se postavlja Admir Smailagić koji je dužan postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvi dacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03). Po proteku navedenog roka, i pravosnažnosti rješenja predlagač će se brisat iz sudskog registra koji se vodi pod brojem MBS 51-01-0050-17. Imovina koja je preostala pripada osnivaču preduzeća, kojom on odgovara za obavezu, prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom preduzeću. Oglas o likvidaciji predlagača, objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli suda.

 

Broj 51 0 L 209778 23 L
22. maja 2023. godine
Travnik
(03-3-2061/23)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: