Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom Najko-trade d.o.o. Srebrenik

Datum objave: 09.02.2017. 14:37 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 7, 01.02.2017


Općinski sud u Tuzli, sudija Asmira Bešić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Najko-trade" d.o.o. za prevoz robe i putnika, Tinja bb, nakon održanog ročišta i saslušanja punomoćnika predlagača dana 23.01.2017. godine, donio je dana 24.01.2017. godine


RJEŠENJE

 


Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "Najko-trade" d.o.o. za prevoz robe i putnika Tinja bb, sa danom 24.01.2017. godine u 15,00 sati. Za likvidatora se imenuje advokat dr. sci. Faruk Sinanović iz Srebrenika, koji se obavezuje da po prijemu rješenja odmah izvrši popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostavi sudu. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika , te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 15.03.2017. godine u 09,00 sati.

 

Broj 32 0 L 294858 16 L
24. januara 2017. godine
Tuzla
(03-3-223/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: