Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad likvidacionim dužnikom društvom sa ograničenom odgovornošću Total Bijeljina

Datum objave: 20.02.2017. 07:55 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 14, 15.02.2017

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje da se Rješenjem broj: 59 0 L 030215 16 L, od 12.1.2017. godine, otvara postupak likvidacije nad likvidacionim dužnikom Društvom sa ograničenom odgovornošću “Total” Bijeljina,
Ul. Laze Kostića br. 146, JIB 4403839560003, matični broj 11127560. Za likvidacionog upravnika imenuje se Dražen Cvijanović, mr ekonomskih nauka iz Bijeljine, Ul. kralja Dragutina br. 154. Pozivaju se povjerioci da u roku
od 30 dana od dana objavljivanja Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja  Rješenja u “Službenom glasniku Republike Srpske” o otvaranju postupka likvidacije obavijeste likvidacionog upravnika koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika i na kojim predmetima se potražuje pravo osiguranja, vrsta i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. Pozivaju se povjerioci da izvrše uplatu sudske takse na
ime prijave potraživanja, i to u vrijednosti od 1% od visine prijavljenog potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 KM ni veća od 10.000,00 KM, i to na žiro račun broj: 562-099-00000556-87 kod NLB banka a.d. Banja Luka,
vrsta prihoda: 722211, budžetska organizacija: 1086001, opština: 005, republičke sudske takse, i prilože dokaz o uplati iste.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Ročište za ispitivanje prijavljenih potraživanja zakazuje se za četvrtak, 9.3.2017. godine, u 8,00 časova, u sobi broj 4 Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda i na internet stranici APIF-a.

(59 0 L 030215 16 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: