Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u k.o. Markovac

Datum objave: 02.10.2019. 10:23 / Izvor: Akta.ba, 02.10.2019.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 4. u vezi sa 5. stav 1. tačka b) Pravilnika o postuiku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj:20/12), ("Službeni glasnik opštine Čelinac'Č5r.7/14) i tačke 5. stav 2. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Čelinac broj: 01-477-31/18 od 25.10.2018. godine („ Službeni glasnik opštine Čelinac" br. 9/18) i tačke 5. stav 2. Odluke o načinu i uslovima javne prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Čelinac broj: 01-477-14/19 od 20.09.2019. godine („ Službeni glasnik opštine Čelinac" br. 9/19 i Načelnik opštine Čelinac, raspisuje

J A V N I K O N K U R S

za prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojiii opštine Čelinac - putem licitacije

 

I PUNN NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA-PRODAVCA ZEMLjIŠTA

-Opština Čelinac

- Adresa: Prvog krjiškog proleterskog bataljona br. 50

- Poštanski broj i mjesto: 78240 Čelinac

-Telefon: 051/553-010 i 051/553-011

- Faks: 051/553-015

 

II NAČIN PRODAJE GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA

Putem usmenog javnog nadmeganja-licitacije

 

III PODACI O ZEMLjIŠTU

Predmet prodaje su nekretnine označene kao:

1. k.č.br. 172/130 zv. „Rudine" njiva površine 497 m2 upisana u posjedovni list br. 4 k.o. Markovac kao posjed opštine Čelinac sa 1/1 djela a po s.p. odgovara k.č. br. 53/23 upisana u z.k.ul. broj 93 SP Markovac kao vlasništvo opštine Čelinac.

2. k.č.br. 172/131 zv. „Rudine" njiva u površine 516 m2 upisana u p.l.broj 4/102 k.o. Markovac kao posjed opštine Čelinac sa 1/1 dijela, a što se po starom premjeru odnosi na k.č.br. 53/24 upisana u z.k.ul.br. 93 k.o. Markovac kao svojina opštine Čelinac sa 1/1 dijela.

3. k.č.br. 172/132 zv. „Rudine" njiva u površine 575 m2 uiisana u p.l.broj 4/102 k.o. Markovac kao posjed opštine Čelinac sa 1/1 dijela, a što se po starom premjeru odnosi na k.č.br. 53/25 upisana u z.k.ul.br. 93 k.o. Markovac kao svojina opštine Čelinac sa 1/1 dijela.

 

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu iznosa predviđenog za kauciju.

Na javni konkurs je potrebno da se prijave najmanje dva učesnika da bi se sproveo postupak licitacije.

 

V POČETNA PRODAJNA CIJENA

1. Početna prodajna cijena građevinekog zemljnšta pod rednim brojem 1. do 3. iznosi 20,00 KM (slovima: dvadeset KM) po 1 m2 zemljišta. Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti iznos od 10 % od prodajne cijene ( početna cijena h površina) na jedinstven račun trezora opštine Čelinac broj: 551-008-00004108-69 otvoren kod Unikredit banke i broj: 5620990000276653 otvoren kod NLB Razvojne banke.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumen gaciju o građevinskom zemljištu koje je predmet prodaje i dobiti tražene informacije u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Čelinac, kancelarija br. 27 svakim radnim danom od 8 do 15 časova.

 

VI USLOVI I NAČIN PLAĆALjA KUPOVNE CILENE

Prodajnu cijenu predmetnog građevinskog zemljišta učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti prije zaključivanja ugovora, a predaja građevinskog zemljišta u posjed kupcu izvršiće se u roku od 15 dana nakon zaključivanja ugovora.

 

VII DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE

Mjesto održavanja prodaje je zgrada opštine Čelinac, Mala sala na prvom spratu. Prodaja - licitacija će se obaviti dana 18.10.2019. godine u 15:00 časova.

 

VIII ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA LICITACIJI

Rok za podnošenje prijava za učešće na licitaciji je 18.10.2019. godini do 11:00 časova . Uz prijavu za učešće priložiti dokaz o uplaćenoj kauciji.

 

IX Ovaj Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na oglasnoj tabli opštine Čelinac i na in gernet stranici opštine Čelinac.

 

Broj: 01/1-477- /19

Datum: 01.10.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: