Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja korištenih - rashodovanih službenih vozila Daf i Škoda Fabia

Datum objave: 07.10.2019. 09:26 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola

LUKAVAC

 

Broj: 02-2-1368-1425/19

Lukavac, 03.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 127. stav (1) tačka r) i stav (2) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11,9/15, 6/16 i 14/18), Odluke o davanju prethodne saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlasnog kantona (broj: D-10/1-38-018257-1/19 od 25.09.2019. godine) i Odluke o prodaji vozila (01-1-1368-1425/19 od 27.09.2019. godine), JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac objavljuje:

 

DRUGI JAVNI POZIV

ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA LICITACIJOM/USMENIM JAVNIM NADMETANJEM


I

Putem Javne licitacije, JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac vrši prodaju korištenih - rashodovanih službenih vozila.

Predmet nadmetanja su sljedeća motorna vozila:

R.br.

Marka i

tip

vozila

Vrsta

motora-

goriva

Snaga

motora

(KW)

Datum

isteka

registracije

Reg.oznaka

God.

Proizvodnje

 

Pređeni km

Stanje

Početna

cijena sa

PDV-om

1.

teretno vozilo marke

„Daf"

5883 ccm Diesel

107 kw

14.12.2018.

A12-J-329

1992.

209990

U voznom

stanju- prosječnog izgleda

6.000,00 KM

2.

Škoda Fabia

1.9

Diesel

47 kw

21.01.2019.

854-E-537

2006.

78811

U voznom stanju-nad prosječnog izgleda

4.800,00 KM


II

Prodaja vozila označenih u tački I. ovog Javnog poziva, obavit će se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

Postupak javne licitacije provodi Komisija za provođenje postupka javne licitacije.

 

III

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica registrovana kod nadležnog organa, kao i fizička lica - građani, koji podnesu dokaz o izvršenoj uplati depozita (osiguranja) na blagajni JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac.

Osiguranje iznosi 10% od objavljene početne cijene motornog vozila i uplaćuje se neposredno prije otpočinjanja nadmetanja, s tim da iznos osiguranja ne može biti manji od 50,00 KM. Ako jedan učesnik želi dati ponudu za više vozila, dužan je za svako vozilo posebno uplatiti depozit (osiguranje) u navedenom iznosu.

Na dan javne licitacije, učesnik u javnoj licitaciji, prije početka prodaje, Komisiji za provođenje postupka javne licitacije podnosi dokaz o uplaćenom depozitu, a u protivnom, neće imati pravo učešća u javnoj licitaciji.Motorna vozila ne mogu kupiti zaposlenici škole, članovi bilo kojeg organa škole, njihovi supružnici, kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva, za što je kupac dužan priložiti ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa prilikom zaklječenja ugovora.

 

IV

Motorna vozila se prodaju po principu ''zatečenog stanja'' ili "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Motorna vozila koja su predmet licitacije mogu se pogledati u ulici Školska br.5. iza zgrade JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac počev od dana objave javne licitacije u dnevnom listu i na službenoj web stranici škole, do dana održavanja licitacije, u vremenu od 08:00 do 12:00 časova. Sve informacije se mogu dobiti na telefon broj: 035/553377.

JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, kao prodavac, bira onog kupca koji ponudi najveću cijenu, s tim da se prodaja navedenih motornih vozila ne može prodati za cijenu manju od početne cijene utvrđena u poglavlju I ovog poziva.

 

V

Javna licitacija za prodaju motornih vozila će biti objavljena u dnevnom listu „AVAZ ROTO PRESS" dana 07.10.2019. godine a cjeloviti tekst javnog poziva će se staviti na službenu web stranice (www.msemsl.ba) i oglasne ploče JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, ul. Školska broj 5., Lukavac dana 03.10.2019. godine.

Javna licitacija bit će održana dana 14.10.2019. godine u prostorijama JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac, Školska br.5., 75300 Lukavac, sa početkom u 12:00 sati. Svi učesnici dužni su sa sobom ponijeti ličnu kartu i dokaz (priznanicu) o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan Komisiji predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar i ličnu kartu. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da preda na uvid valjanu punomoć za zastupanje i ličnu kartu.

Licitacija je valjana i ako na njoj učestvuje samo jedna zainteresovana osoba.

 

VI

Učesnicima licitacije, čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, ponudit će se zaključenje kupoprodajnog ugovora, u roku od tri dana od dana održane javne licitacije. U slučaju odustajanja najpovoljnijeg kupca od kupovine vozila i zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac gubi pravo povrata depozita i isti se zadržava, a prodaja će se izvršiti slijedećem najpovoljnijem ponuđaču. Povrat depozita učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršit će se odmah poslije obavljene licitacije.

 

VII

Kupac je dužan prije preuzimanja kupljenog vozila platiti konačnu cijenu za vozilo na depozitni račun Budžeta TK, broj: 1321000256000080, NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, šifra prihoda 722791 - ostali neplanirani prihodi, šifra općine 057, odmah pri zaključenju kupoprodajnog ugovora, a najkasnije u roku od tri dana po zaključenju javne licitacije, a što dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.

 

VIII

Kupljeno vozilo se preuzima u viđenom stanju, u roku od 1 (dana) od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko se ne izvrši uplata, odnosno ne preuzme vozilo u roku od 1 dana, smatrat će se da je kupac odustao od kupovine.

 

IX

Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima plaća kupac.

 

Direktor: Turkić Nermin, dipl.ing.el.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: