Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja livade i gradilišta, oranice, kuća sa kućištem i dvorištem, kuće, zgrade mazutna stanica i zemljišta, kuće, zgrade, prirodne sušare i zemljišta, zgrade Bumal i zemljišta u katastarskoj općini SP Busovača i teretnih motornih vozila MAN i VOLKSWAGEN Caddy

Datum objave: 07.10.2019. 10:42 / Izvor: Akta.ba, 04.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Kantonalni porezni ured NOVI TRAVNIK

 

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi ("Službene novine FBiH", broj 33/02, 28/04,57/09,10/10,27/12,7/13 ,7/14 i 91/15) i članova 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza ("Službene novine FBiH", broj 50/02 , 54/03, 31/11 i 38/16), Porezna uprava Federacije BiH - Kantonalni ured Novi Travnik, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem:

 

A. PRVE JAVNE AUKCIJE

1. " TERMO ZIGEL NIGMA" d.o.o. Busovača

Lokalitet : N.Š.Zrinski

GRUPA

VRSTA ROBE

m2

POČETNA CIJENA

Prva

-Livada i gradilište,broj parcele 719/1 upisana u z.k.ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-Oranica, broj parcele 709/3 upisana u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-Kuća sa kučištem i dvorištem broj parcele 709/4 upisana u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-livada Ciglana broj parcele 719/6 upisana u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća,zgrada skladište i zemljište ispod objekta broj parcele 707/2 upisano u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća i zgrada kružna peć broj parcele 719/7 upisano u z.k.ulošku broj 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća,zgrada mazutna stanica i zemljište broj parcele 719/8 upisano u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća,zgrada,prirodna sušara i zemljište broj parcele 719/9 upisano u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-zemljište pod poslovnim objektom broj parcele 719/10 upisano u z.k. uložak 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća i zgrada -proizvodna hala, sušara i zemljište broj parcele 719/11 upisano u z.l. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-zgrada Bumal i zemljište broj parcele 719/12 upisano u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

-kuća zgrada, kružna peć,zemljište,broj parcele 719/13 upisano u z.k. ulošku 662 za Katastarsku općinu SP Busovača

13730

 

680

 

200

 

497

 

2335

 

5056

 

651

 

1352

 

1373

 

2060

 

2300

 

6117

1.181.998,85 KM

 

2. "MLIJEČNA I MESNA INDUSTRIJA STANIĆ" d.o.o. Kreševo

Lokalitet: Velegošće br.21

GRUPA

VRSTA ROBE

komad

POČETNA CIJENA

Prva

Teretno motorno vozilo marke "MAN", godina proizvodnje 2005, registarskih oznaka M19-J-666

1

44.046,86 KM

Druga

Teretno motorno vozilo marke "MAN", godina proizvodnje 2005, registarkih oznaka A41-E-455

1

82.417,06 KM

Treća

Teretno motorno vozilo marke "MAN" godina poizvodnje 2005, registarskih oznaka E70-T-262

1

82.417,06 KM

Četvrta

Teretno motorno vozilo marke, VOLKSWAGEN "Caddy", godina proizvodnje 2005,registarskih oznaka T57-A-326

1

11.080,00 KM

 

Prva javna aukcija za poreznog obveznika " TERMO ZIGEL NIGMA" d.o.o Busovača će se održati dana 25.10.2019 godine u 11 i 30 sati.

Prva javna aukcija za poreznog obveznika "MLIJEČNA I MESNA INDUSTRIJA STANIĆ" d.o.o. Kreševo će se održati u 12 i 30 sati.

Aukcija održat će se u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik, Odsjek za prinudnu naplatu ,Sala u prizemlju Ruđera Boškovića bb.

Sva zainteresirana lica mogu pogledati imovinu gore navedenih poreznih obveznika svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 14,00 sati na lokalitetu navedenom u oglasu. Dokaze o vlasništvu i sadržaj ponude mogu se pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Novi Travnik- Odsjek za prinudnu naplatu.

 

I PRODAJA NA AUKCIJI IZVRŠIT ĆE SE NA SLIJEDEĆI NAČIN:

a) Ponuđači na aukciji su dužni na početku aukcije Odboru za aukciju položiti depozit u iznosu od 10% od najniže cijene imovine za koju su zainteresirani.

b) Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu financija bez prava na povrat, kao kompezacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u gotovom novcu odmah nakon aukcije.

c) Ukoliko javna aukcija ne bude uspješna, pola sata nakon njenog završetka održat će se druga aukcija ukoliko to odbor procjeni. Na drugoj aukciji početna cijena iznosi 75% od početne cijene na prvoj aukciji. Lica koja žele da učestvuju na drugoj aukciji, u vremenskom roku od pola sata, polažu depozit koji pokriva 10% od nove najniže cijene, ili Odboru za aukciju podnose zahtjev da prihvati depozit koji je podnesen prije prve aukcije.

 

III OPĆE ODREDBE

a) Svi ponuđaći su dužni dokazati svoj identitet osobnom kartom ili putovnicom i dokumentovati pravo za zastupanje

b) Javna aukcija će biti odgođena za onog poreznog obveznika za koga dug, troškovi prinudne naplate, troškovi zapljene i zatezna kamata budu plaćeni do prodaje robe.

c) Za javnu aukciju mogu se prijaviti sve punoljetne fizičke osobe i pravne osobe. Osoba zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu financija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji ni direktnim prodajama.

d) U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost, pa ukoliko roba podliježe obvezi plaćanja tog poreza isti pada na teret kupca.

e) Prodaja imovine se vrši po principu viđeno-kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati. Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaz o plaćanju svih obveza proisteklih iz kupovine, a nakon čega je , ODMAH , preuzima.

f) Svi troškovi prouzrokovani naknadnim radnjama kupca radi preuzimanja pokretne ili nepokretne imovine, padaju na teret kupca.

 

Kontakt telefon: 030 795 228 Web stranica www.pufbih.ba Novi Travnik, 4.10.2019. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: