Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja mašine za obradu rupa-rupičarke, mašine za dugmad, kompresora, ofset mašina, kopir aparata, klamerica, raznih materijala, roba i inventara...

Datum objave: 09.10.2019. 08:49 / Izvor: Dnevni Avaz, 09.10.2019.

"DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem,

rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećnog sluha

i govora Sarajevo - u stečaju

II. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica)

Sarajevo

 

broj: 65 0 St 61259216 St/7

datum: 08.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca od 04.10.2019. godine, stečajni upravnik, raspisuje

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JA VNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

Stečajnog dužnika ,,DES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećnog sluhai govora Sarajevo - u stečaju, što uključuje slijedeće:

1. Mašina za obradu rupa-rupičarka,  početna cijena  890,00 KM bez PDV,

2. Mašina za dugmad,   početna cijena  1.470,00 KM bez PDV,

3. Mašina ringličarka,  početna cijena  1.526,00 KM bez PDV,

4. Mašina za vez sa dvije glave,  početna cijena   17.740,00 KM bez PDV,

5. Kompresor mali,  početna cijena   240,00 KM bez PDV,

6. Kompresor veliki,  početna cijena   470,00 KM bez PDV,

7. Ofset mašina ADASTA 725,  početna cijena   7.380,00 KM bez PDV,

8. Ofset mašina ADASTA 516,  početna cijena   6.300,00 KM bez PDV,

9. Kopir aparat CANON, početna cijena   355,00 KM bez PDV,

10. Kopir aparat CANON,  početna cijena   300,00 KM bez PDV

11 .Grafo presa ADASTA,  početna cijena   590,00 KM bez PDV,.

12. Ofset mašina ADASTA 826,  početna cijena   9.460,00 KM bez PDV,

13. Kompresor,  početna cijena   300,00 KM bez PDV,

14. Mašina za pakovanje knjiga,  početna cijena   1.184,00 KM bez PDV,

15. Klamerica,  početna cijena   330,00 KM bez PDV

16. Laserska graverka TROTEC,  početna cijena   23.430,00 KM bez PDV,

17. Polimer sistem PA 520 N2,  početna cijena, 300,00 KM bez PDV,

18. Razni materijali, roba i inventar (keper, vodonepropusni materijali, postava, štofovi, radna odjela, jakne bluze, stolovi, stolice, vitrine stalaže i dr. po cijenama prema lager listi do isteka zaliha )       

    

II. Cijena i način prodaje :

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati za redni broj od 1 do 17, dana 04.11.2019. godine u 13 sati, za redni broj 18 vrši se svaki radni dan do isteka zaliha od ponedeljka do petka od 8-15 časova u poslovnom prostoru ul. Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica )Sarajevo.

 

Uslovi prodaje su:

> kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju,

> početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojem,

> usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun "DES"d.o.o.-u stečaju broj: 1610000181370029 kod Raiffeisen Banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem za koji se nadmeće,

> prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmet prodaje,

> javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjav uslove Oglasa,

> ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od,3 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

> kupac koji uplati depozit a ne učestvuje na usmenom javnom nadmetanju gubi pravo na povrat depozita

> sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 04.11.2019. godine, pečat banke ili pošte.

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica) Sarajevo od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 061 931 416, 033 225 977, 061 421 074,

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: