Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja objekata i zemljišta bivšeg studentskog doma na lokalitetu Kalovita brda, opština Pale

Datum objave: 10.10.2019. 10:08 / Izvor: Glas Srpske, 10.10.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PALE

NAČELNIK

 

 

Broj: 02-475-151/19

Pale, 9.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 18/16), Odluke o uslovima i načinu prodaje nekretnina u svojini opštine Pale, broj: 01-022/37 od 27.3.2018. godine, Odluke o utvrđivanju tržišne cijene nekretnina, broj 01-022/40 od 27.3.2018. godine i člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 20/12 i 63/19) načelnik opštine Pale, raspisuje

 

OGLAS

o prodaji nekretnina u svojini opštine Pale

 

1. Opština Pale vrši prodaju nekretnina, i to objekata i zemljišta bivšeg studentskog doma na lokalitetu Kalovita brda.

2. Predmet prodaje su nekretnine označene kao k.č.broj 745/26 kućište Sa dvorištem i kućom u površini od 9160 m2 i k.č.broj 745/70 kuća sa dvorištem u površini od 6510 m2, upisane u z.k.uložak broj 6741 k.o. Pale (z.k.stanje), odnosno dio k.č.br. 248/1 k.o. Pale Grad (kat. stanje).

3. Prodaja nekretnina iz tačke 2. ovog oglasa, izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana, 29.10.2019. godine, u zgradi opštine Pale, sala Skupštine opštine, sa početkom u 11 časova.

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, imaju fizička i pravna lica, koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

4. Početna prodajna cijena nekretnina i to objekata bruto površine 2.718 m2/neto površinu 2.471 m2 i okućnica površine 14.434 m2 iznosi 619.165,00 KM. Početna prodajna cijena nekretnina koje su predmet prodaje utvrđena je na osnovu procjene trenutne tržišne vrijednosti objekata i zemljišta koju je sačinio sudski vještak arhitektonsko-građevinske struke.

5. Za učešće u postupku licitacije, učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 61.916,50 KM, na žiro-račun opštine Pale broj 562-012-00002611-28, s naznakom "kaucija za licitaciju nekretnina". Dokaz o uplati kaucije, prilaže se uz prijavu na ovaj oglas. Učesnicima u postupku licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od osam dana od dana zaključenja licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom ponudom, kaucija se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Pravo učešća na licitaciji imaju samo lica koja su uplatila kauciju.

6. Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za predmetnu nekretninu, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Pale, kancelarija broj 21, svakim radnim danom od 10.30 do 15 časova, kontakt telefon: 057/223-272.

7. Postupak licitacije, sprovešće Komisija za prodaju građevinskog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Sl. Glasnik RS", br. 20/12 i 63/19).

8. Licitacija se može održati ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena nekretnina ne može biti niža od početne cijene objavljene u ovom oglasu.

9. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, zaključiće se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu - opštini Pale, u roku od 15 dana, od dana zaključenja postupka licitacije. Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine, u roku od sedam dana, od dana uplate kupoprodajne cijene.

10. Ako učesnik licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja pisanog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

11. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, kao i troškove prenosa prava vlasništva na kupca u javnim evidencijama, snosiće kupac.

12. Prijave na ovaj oglas, podnose se pisanim putem, u zatvorenoj koverti, sa podacima i prilozima kao na obrascu prijave, lično ili na adresu: Opština Pale, Komisija za prodaju građevinskog zemljišta. Prijava se može preuzeti na zvaničnoj stranici opštine Pale, kao i u kancelariji broj 18. Rok za dostavljanje prijava za učešće na licitaciji je 28.10.2019. godine.

13. Opština Pale zadržava pravo da ovaj oglas poništi, pri čemu ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost prema učesnicima postupka.

14. Ovaj oglas objaviće se u dnevnom listu "Glas Srpske", na oglasnoj tabli opštine Pale i na zvaničnoj stranici opštine Pale.

 

NAČELNIK

Boško Jugović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: