Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja ferosilicijuma, kvarcnog pijeska, teretnog motornog vozila Peugeot, rezervoara, mješalica, vaga, željezne konstrukcije, silosa, otpadnog materijala trafo stanice, transportera, dodavača, elevatora, elektro komandnih ormara, elektromotora, kompresora...

Datum objave: 11.10.2019. 08:59 / Izvor: Oslobođenje, 11.10.2019.

„SPLONUM" d.d. SANSKI MOST u stečaju

Adresa: Muse Cazima Catića bb, 79260 Sanski Most,, Matični broj: 1-1349-00; Datum otvaranja stečajnog postupka: 23.12.2015.godine;

Broj rješenja: 17 0 St 065149 15 St; PDV broj: 263147800008

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. stava 2. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03, 32/04, 68/05,42/06 i 52/18), Odluke Odbora povjerilaca i usmenog zaključka stečajnog sudije, stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

O TREĆOJ PRODAJI Lot-a 4,48, 51, i 64. DRUGOJ PRODAJI Lot-a 65, 66 i PRVOJ PRODAJI LOT-a od broja 67 do broja 130

 

Prodaja stečajne mase će se vršiti putem usmenog javnog nadmetanja, a ista će se održati dana: 30.10.2019. godine, godine (Dan: SRIJEDA) sa početkom u 13:00 sati u prostorijama Općinskog suda Bihać soba broj 40/III

I. POKRETNE STVARI - POJEDINAČNA PRODAJA

R.br.

NAZIV/OPIS

JED. MJERE

Količ.

TREĆI OGLAS

Lot 4

Ferosilicijum kilograma cea. 1.500 kg po 2,00 KM)

kg

1

500,00

Lot 48

Kvarcni pijesak

kg

4500

200,00

Lot 51

Teretno motorno vozilo Peugeot

kom

1

500,00

 

II. POKRETNE STVARI KOMPLET LINIJA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH IZOLACIJA

Rbr.

NAZIV/OPIS

JED. MJERE

Količ.

TREĆI OGLAS

LOT 64

Rezervoar, Mješalica, Vaga, Linija za samostalne ma­terijale, Rezervoar za samostalne materijale, Trans­porter, Silosi, Kompresor, Rezervoar za komprimirani zrak, Mlin (veza i Lot 65 kupuje se u kompletu)

kom

1

17.240,00

LOT 65

Konstrukcija željezna koja se veže uz Lot 64 (kupac Lot-a 64 mora da kupi i Lot 65 kao jednu cjelinu)

kom

1

2.000,00

67

Silos

kom

1

150,00

 

III. DRUGA PRODAJA POKRETNIH STVARI

R.br.

NAZIV/OPIS

JED. MJERE

Količ.

DRUGA PRODA­JA

66

Trafo stanica - prodaja se vrši u obliku otpadnog materijal cijena najmanja 0,50KM/kg, vaganje nakon rezanja

KM/kg

1

0,50

 

IV. PRVA PRODAJA - SVE POKRETNE STVARI - POSTROJENJA I OPREMA OBJEKAT CIGLANA

R.br.

NAZIV/OPIS

JED. MJERE

Količ.

CIJENA

0

1

2

3

4

68

Transporter do dodavača

kom

1

1.275,00

69

Dodavač SD2

kom

1

2.000,00

70

Transporter

kom

1

600,00

71

Fini mlin

kom

1

1.750,00

72

Elektro komandni ormari

kom

1

100,00

73

Transporter

kom

1

750,00

74

Transporter

kom

1

150,00

75

Transporter

kom

1

550,00

76

Vakuum pumpa

kom

1

750,00

77

Upuštači za elektro motore

kom

1

6.000,00

78

Mješalica za glinu

kom

1

12.500,00

79

Transporter

kom

1

575.00

80

Sto za rezanje

kom

l

4 000,00

81

Dodavač

kom

1

2.0O0.00

82

Elevator

kom

I

2.000,00

83

Elevator

kom

l

2.500,00

84

Lančasti transporteri (2 komada po 500,00 KM)

kom

1

500,00

85

Elektro komandni ormar

kom

1

1.500,00

86

Elektro komandni ormar sušare

kom

I

2.500,00

87

Lančasti transporteri sušare

kom

1

1.500,00

88

Pokretna prenosnica ulaza u sušaru

kom

1

500,00

89

Oprema sušare

kom

kompl

35.000,00

90

Kompresorska stanica

kom

kompl

900,00

91

Kosi transporter

kom

I

250,00

92

Izlazni transporter sušare

kom

1

350,00

93

Automatska slagalica

kom

kompl

10.000,00

94

Kosi transporter

kom

1

550,00

95

Vagoneti tunelske peći (64 vagona)

kom

kompl

4.800,00

96

Elektro komandni ormar

kom

1

250,00

97

Sistem za zgrijavanje zraka

kom

kompl

40.000.00

98

Elektrohidraulična prenosnica (2 komada)

kom

kompl

1.500.00

99

Tunelska peć

kom

kompl

25.000.00

100

Elektromotor 37 kW

kom

I

1.500,00

101

Elektromotor 55 kW

kom

1

2.500,00

102

Kompresor 460 litara

kom

1

100.00

103

Elektromotor 55 kW

kom

1

3.000.00

104

Osovine (2 komada staro željezo)

kom

kompl

211.50

105

Cilindar sa klipom

kom

/

300,00

106

Dizalica MOSNA GORNJA

kom

1

900,00

107

Valjci za trakaste transportere (3 komada kao staro

željezo)

kom

kompl

240,00

109

Sandučasti dodavač

kom

1

1.750,00

110

Kosi trakasti gumeni transporter

kom

1

825,00

111

Dezintregator

kom

1

4.750,00

112

Kompresor 200 litara

kom

1

75,00

113

Pločasti transporter

kom

1

1.550,00

114

Fini mlin za glinu

kom

1

5.250,00

115

Trakasti transporter

kom

1

375,00

116

Pločasti transporter

kom

1

1.875,00

117

Glavni komandni elekto. ormari

kom

1

250,00

118

Trakasti transporter

kom

1

2.075,00

119

Trakasti transporter na tračnicama sjeverni zid

kom

1

1.505,00

120

Most za punjenje

kom

1

4.250,00

121

Trakasti transporter

kom

1

3.350,00

122

Mosni vedričasti bager

kom

1

12.750,00

123

Most za punjenje

kom

1

3.250,00

124

Traksti transporter

kom

1

600,00

125

Metalni cilindrični rezervoar za mazut

kom

1

10.000,00

126

Predstanica za pretakanje i dobavu mazuta .

kom

1

250,00

127

Dizel električni agregat

kom

1

7.500,00

128

Komplet rezervni dijelovi u magacinu - razni dijelovi ležajevi, remenovi, elektrode, žica, dijelovi rezervni za kompresore i mašine i opremu za proizvodnju cigle i si.

kompl

I

5.000,00

129

Komplet kuhinja (roštilj na struju ugodtiteljski, peć na struju, frižider, sudoper sve od rostfraja, tj. važu se kuhin­jski elementi kao cjelina bez obzira na sastav materijala)

kg

I

1,30

130

Otpadno željezo prema komisiji za prodaju stečajne mase stečajnog dužnika

kg

1

0,20

 

I. NAČIN PRODAJE IMOVINE

Lot-ovi se prodaju u zatečenom stanju, usmenim nadmetanjem, a početna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijene navedene uz Lot. Prodaja se vrši po načelu "VIĐENO KUPLJENO" i naknadne reklamacije se neće uvažavati, te svaki kupac ima pravo da prije izlaska na javni poziv pregleda imovinu.

Minimalni iznos pojedinačno ponuđenog iznosa (podizanje cijene za Lot) u usmenom dijelu nadmetanja iznosi 10% od utvrđene cijene svakog pojedinačnog Lot-a.

Imovina se može pogledati 10 (deset) dana prije datuma održavanja usmenog javnog nadmetanja, uz predhodnu najavu na telefon: 061/415-175, kontakt osoba SABID BILAJBEGOVIĆ, u vremenu od 11,00 sati do 15,00 sati.

 

II. USLOVI PRODAJE

Pokretna imovina se prodaje kao pojedinačni Lot, osim Lot-a 64., 65. i 67. koji čine cjelinu linije za proizvodnju građevinskih izolacija.

Sve pokretne stvari su prikazane u nalazu i mišljenju vještaka mašinske struke i iste se prodaju prema nalazu i mišljenju vještaka mašinske struke (kom., komplet i si.).

Komisija imenovana od strane stečajnog upravnika je isključivo ovlaštena da odredi pripadnos elemanta pojedinom Lot-u, i niti jedan kupac nema pravo da on određuje šta se veže za koji Lot (npr. kablovi, cijevi, šipke, nosači, držači i si).

Kupac imovine se obavezuje da u potpunosti očisti mjesto gdje je vršio demontažu Lot-a od ostalih materijala koje ne želi da kupi (npr. nepečeni opekarski proizvodi u sušari, pečena cigla u tunelskoj peći, glina na transporterima i si.).

Pokretna imovina koja se mora da važe, kupac mora da prihvati vagu u mjestu, odnosno gradu, gdje komisija odredi, iz razloga što u Sanskom Mostu ne postoji kamionska vaga.

 

III. ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE ZA IMOVINU

Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju imovine imaju sva pravna i fizička lica koja najkasnije do dana prodaje , odnosno i na sam dan prodaje uz predočenje naloga za plaćanje ovjerenog od strane banke, UPLATE DEPOZIT NA TRANSASKCIJSKI RAČUN STEČAJNOG DUŽNIKA BROJ: 134-490-10016575-76 MINIMALNO 10% od utvrđene cijene svakog pojedinačnog Lot-a u oglasu, odnosno uplate depozit na blagajni stečajnog dužnika na sam dan prodaje prije početka nadmetanja sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za Lot: (broj lota).

Kupac pokretne imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 10 dana od dana proglašenja kupca.

Ukoliko kupac sa najvišom ponudom za pokretnu imovinu ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 50% od položenog depozita (iznos čini troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, naknade članovima komisije i si.), tj. ukoliko bude proglašen kupcem i ne uplati ponuđenu cijenu, razlika umanjenja za 50% će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru (i narednim ponuđačima se vrši povrat depozita samo u iznosu umanjenom za 50% od položenog depozita - osiguranja za učešće). Ponuđačima, osim tri prvoplasirana, vratit će se priloženo osiguranje nakon zakl¬jučenja javne prodaje, umanjeno za 50,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani kupac dužan je deponovati - uplatiti prodajnu cijenu u roku od 15 dana od dan obavještenja daje prvoplasirani kupac odustao, odnosno trećeplasirani isto će biti obavješten od strane stečajnog dužnika da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 15 dana, od dana prijema obavještenja. Ukoliko i drugoplasirani i trećeplasirani ponuđač ne uplate ponuđenu cijenu, istima se razlika depozita u iznosu od 50% vraća nakon isteka 90 dana.

Kupac pokretne imovine snosi sve troškove demontaže i utovara pokretnih stvari, kao i sve poreze koji se vežu za prodaju pokretne imovine.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: