Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovno izdavanje u zakup poslovnih prostora u ulicama Konačko brdo br.10, Bosne srebrene br. 39, Konačko brdo-Zelena pijaca i R.Dž. Čauševića br.22 u Brčkom

Datum objave: 11.10.2019. 10:01 / Izvor: Akta.ba, 11.10.2019.

Broj predmeta: 22-002307/19

Broj akta: 16-0089DG-011/19

Datum, 10.10.2019.godine

Mjesto, Brčko


Na osnovu člana 11. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", brojevi: 28/06 i 19/07), članova 3, 4. i 5. Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01-014-006019/07 od 26.3.2007. godine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH",broj 26/07),člana 1.Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH, broj: 01.1-02-019282/09 od 18.6.2009. godine, Odluke direktora Ureda za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH o objavljivanju ponovljenog javnog konkursa za davanje u zakup poslovnih prostora, putem usmenog javnog nadmetanja, broj: 22002307/19 od 10.10.2019. godine, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, objavljuje

 

PONOVLJENI JAVNI KONKURS

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA, PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, objavljuje ponovljeni javni konkurs za davanje u zakup poslovnih prostora, putem usmenog javnog nadmetanja.

PREDMET PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA
Predmet ponovljenog javnog konkursa za davanje u zakup su sljedeći poslovni prostori :

ZONA I

R.br.

Zona

Broj

poslovnog

prostora

Adresa

Površina

(m2)

Početna

licitaciona

cijena (KM)

Depozit

(KM)

1.

I A

1007

ul. Konačko brdo br.10

28,00

420,00

1.260,00

2.

I B

1051

ul.Bosne srebrene br. 39

43,50

435,00

1.305,00

3.

I B

006

ul.Konačko brdo-Zelena pijaca

8,70

60,90

182,70

4.

I C

1131

ul. R.Dž. Cauševića br.22

14,00

112,00

336,00

 

U skladu sa Pravilnikom o postupku redovnog raspolaganja imovinom Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 26/07), početna licitaciona cijena zakupa poslovnih prostora u Zelenoj pijaci, organima i institucijama Brčko distrikta BiH sa ograničenim radnim vremenom, umanjena je za 30%.


PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

1.    Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička ili pravna lica koja podnesu prijave sa potrebnom dokumentacijom u roku od 15 dana, od dana njegovog objavljivanja u sredstvima javnog informisanja na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, 76100 Brčko distrikt BiH, s naznakom: "Za ponovljeni javni konkurs - zakup poslovnih prostora, ponuda za poslovni prostor - broj poslovnog prostora:_(navesti broj)" (NE OTVARATI - PONUDA ZA PONOVLJENI JAVNI KONKURS).

Na pozadini koverte napisati ime i prezime, te adresu podnosioca prijave.

2.    Prijava treba da sadrži identifikacione podatke podnosioca prijave i to:

Za fizičko lice:

-    na prijavu napisati: prezime, ime jednog roditelja i ime, adresu, broj telefona, te broj poslovnog prostora i adresu poslovnog prostora po objavljenom konkursu za koji se podnosi prijava;

-    ukoliko se prijava podnosi putem punomoćnika uz prijavu se prilaže ovjerena punomoć;

-    dokaz o uplati depozita, original uplatnica u iznosu od 3 početne mjesečne cijene zakupnine predmetnog poslovnog prostora, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, broj: 140-101-0310000393, otvoren u „SBERBANK" d.d.SARAJEVO, filijala Brčko;

-    dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zaključenih ugovora sa Brčko distriktom BiH o zakupu poslovnih prostora, zaključno sa danom 31.7.2019. godine ili dokaz da nije evidentiran kao zakupac (koji izdaje Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH) - original ili ovjerena kopija;

-    potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke te poziva na broj klijenta (račun ne može biti devizni)

Za pravno lice:

-    na prijavu napisati: naziv, sjedište, adresu i broj telefona, te broj poslovnog prostora i adresu poslovnog prostora po objavljenom konkursu za koji se podnosi prijava;

-    ukoliko se prijava podnosi putem punomoćnika, uz prijavu se prilaže original ili ovjerena punomoć;

-    izvod iz sudskog registra, ne stariji od 6 mjeseci - original ili ovjerena kopija;

-    identifikacioni broj poreznog obveznika - original ili ovjerena kopija;

-    dokaz o uplati depozita original uplatnica u iznosu od 3 početne mjesečne cijene zakupnine predmetnog poslovnog prostora koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, broj: 140-101-0310000393, otvoren u „SBERBANK" d.d. SARAJEVO, filijala Brčko;

-    dokaz o izmirenim obavezama po osnovu zaključenih ugovora sa Brčko distriktom BiH o zakupu poslovnih prostora, zaključno sa danom 31.7.2019. godine ili dokaz da nije evidentiran kao zakupac (koji izdaje Direkcija za finansije Brčko Distrikta BiH) - original ili ovjerena kopija;

-    potvrda banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, te poziva na broj klijenta (račun ne može biti devizni).

SVA FIZIČKA I PRAVNA LICA KOJA UČESTVUJU U POSTUPKU DUŽNA SU DOSTAVITI SVE DOKUMENTE U ORIGINALU ILI OVJERENOJ KOPIJI

UKOLIKO SE PRIJAVE PODNOSE ZA VIŠE POSLOVNIH PROSTORA, ZA SVAKI POSLOVNI PROSTOR PRIJAVA MORA BITI ZAPAKOVANA U POSEBNU KOVERTU.


IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1.    Uslov za održavanje usmenog javnog nadmetanja jeste da je pristigla najmanje jedna (1) pravovremena i potpuna prijava.

2.    Sa učesnikom koji ponudi najveći iznos mjesečne zakupnine zaključit će se ugovor na period od 10 godina, sa mogućnošću produženja ugovora na period od dodatnih 10 godina, ukoliko zakupac redovno izmiruje obaveze prema Brčko distriktu, u skladu sa zaključenim ugovorom, i pravovremeno podnese zahtjev za produženje trajanja zakupa, s tim da se ugovor o zakupu može jednostrano raskinuti od strane zakupodavca i prije ugovorenog roka, ukoliko to zatraži Vlada Brčko distrikta BiH.

3.    Uslovi redovnog izmirenja obaveza po zaključenom ugovoru neophodni za produženje trajanja zakupa na dodatni period definisaće se ugovorom o zakupu.

4.    Zakupac koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač, uzima poslovni prostor u zakup u viđenom stanju i nema pravo, bez prethodne saglasnosti Ureda za upravljanje javnom imovinom, vršiti bilo kakve prepravke niti adaptacije.

5.    Zakupac je dužan poslovnu djelatnost planirati u skladu sa uslovima pod kojima uzima u zakup neki poslovni prostor, a za koji je konkursom omogućen uvid u kompletnu dokumentaciju, kao i uvid na licu mjesta.

6.    Po potpisivanju ugovora nadležni organ će dostavljati mjesečne fakture na ugovoreni iznos sa obračunatim iznosom PDV-a, s tim što će se uplaćeni depozit uračunati u zakupninu.

7.    Zakupnina se obračunava od dana uvođenja u posjed predmetnog poslovnog prostora.

8.    Ukoliko učesnik konkursa koji je izabran kao najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora, nema pravo na povrat depozita.

9.    Prilikom javnog nadmetanja učesnici konkursa dužni su stavljati ponude, sa rasponom naredne u odnosu na prethodnu, u iznosu najmanje od 10,00 KM, a najviše do 50,00 KM.

10.    Razgledanje poslovnih prostora iz tačke 1. ovog konkursa može se izvršiti od 14.10.2019. godine do 24.10.2019. godine.

11.    Krajnji rok za podnošenje ponuda je 28.10.2019. godine do 15.00 sati po lokalnom vremenu.

12.    Za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnih prostora potrebno je mišljenje Pravobranilaštva Brčko distrikta BiH.

13.    Usmeno javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnih prostora iz ovog konkursa održat će se u prostorijama zgrade Vlade Brčko distrikta, ured br.59 dana 31.10.2019. godine u 14.00 sati.

14.    Lica koja su podnijela nepotpune i nepravovremene prijave neće imati pravo učešća na usmenom javnom nadmetanju.

15.    Brčko distrikt BiH zadržava pravo da u bilo kojem dijelu postupka, poslije objavljivanja javnog konkursa, može odustati od zakupa tj. poništiti javni konkurs bez obrazloženja.

16.    Kompletan tekst ponovljenog javnog konkursa se objavljuje na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH http://kuji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelarije i na oglasnoj ploči u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti putem telefona br. 049/240-632.

17.    Ponude dostaviti lično na šalter broj 9, zgrada Vlade Brčko distrikta BiH ili poštom na adresu: Vlada Brčko distrikta BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH, Bulevar mira br. 1, 76100 Brčko.

 

Direktor Ureda

Dijana Glišić, dipl.ing.arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: