Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja građevinskog zemljišta u KO Polje

Datum objave: 15.10.2019. 14:50 / Izvor: Akta.ba, 15.10.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA DERVENTA

NAČELNIК OPŠTINE

 

BROJ: 02-475-14/19

Datum: 11.10.2019.godine

 

 

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12 i 63/19), članom 2. Odluke o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa upisanih u КO Polje putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), („Sl. glasnik opštine Derventa" broj: 8/19), objavljuje

 

 OGLAS

o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Derventa upisnih u КO Polje usmenim javnim nadmetanjem - licitacijom (prva licitacija)

 

I

Predmet prodaje su nepokretnosti-građevinsko zemljište u svojini opštine Derventa sa 1/1 dijela označeno kao k.č. broj 1359/5 „JUКIĆКA" njiva 7. klase površine 1772 m2, upisano u List nepokretnosti broj 1, КO Polje, po tržišnoj cijeni od 6,90 КM/m2, odnosno po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 12.226,80 КM.

 

II

Prodaja nepokretnosti izvršiće se usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom (u daljem tekstu: licitacija).

Licitacija će se održati dana 05.11.2019.godine, sa početkom u 13,00 časova, u zgradi opštine Derventa.

 

III

Postupak licitacije sprovešće Кomisije za sprovođenje javnog nadmetanja (u daljem tekstu: Кomisija), a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12 i 63/19).

 

IV

Na nepokretnostima koje su predmet licitacije nisu uknjiženi tereti.

 

V

Pravo učešća na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja po zakonu mogu steći pravo svojine na nepokretnostima koja su predmet prodaje i koja do 04.11. 2019. godine do 15,30 časova, uz popunjenu PRIJAVU, dostave sljedeće:

1.            Кopiju lične karte,

2.            Dokaz da je izvršena uplata kaucije odnosno da su novčana sredstva fizičkog ili pravnog lica koji se prijavljuje na licitaciju uplaćena na račun primaoca (budžet opštine Derventa)

3.            Ovjerenu pismenu punomoć ukoliko ponuđač ima punomoćnika, a za pravna lica ovjereno ovlašćenje za zastupanje pravnog lica,

4.            Za pravna lica, kopiju rješenja o registraciji,

5.            Кopiju tekućeg računa.

(Dokazi pod tačkom 3. mogu se dostaviti pred početak licitacije).

 

VI

Uplata kaucije se vrši na Jedinstveni račun trezora opštine Derventa, broj: 555-008-00252003-23, otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene za predmetnu nepokretnost, a što iznosi 1.222,68 КM.

 

VII

Prijave sa dokazom o izvršenoj uplati kaucije dostaviti na adresu:

Opština Derventa - Načelnik opštine „Кomisija za sprovođenje javnog nadmetanja", sa naznakom - za prodaju nepokretnosti koja je predmet licitacije, Trg oslobođenja br. 3., 74400 Derventa.

 

VIII

Obrazac prijave na licitaciju zainteresovana lica mogu dobiti u Šalter sali opštine Derventa, na šalteru broj 6.

 

IX

Prva licitacija može se održati samo ako za nepokretnost koja je predmet ove licitacije učestvuje najmanje dva učesnika.

Кod utvrđivanja broja učesnika licitacije utvrdiće se koja lica učestvuju u svoje ime (dokaz lična karta ili drugi identifikacioni dokument), a koja kao punomoćnici, odnosno zakonski zastupnici (punomoćnici i zakonski zastupnici dužni su priložiti potgšsano ovlašćenje, ličnu kartu ili neki drugi identifikacioni dokument).

 

X

Sa kupcem čija je ponuda najpovoljnija, nakon pribavlzenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, zaključiće se gšsmeni kupoprodajni ugovor.

Кupac pored izlicitirane cijene, snosi troškove koji su vezani za notarsku obradu ugovora, kao i troškove vezane za provođenje promjena u katastarskom operatu, kod nadležnog organa uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

 

XI

Кonačnu kupoprodajnu cijenu kupljene nepokretnosti (u koju se uračunava iznos položene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 7 dana od dana održavanja licitacije.

Predaja kupcu u posjed kupljene nepokretnosti izvršiće se u roku od 7 dana od dana notarske obrade ugovora.

 

XII

Učesnik licitacije koji je stekao uslove za zaključenje ugovora, a odustane od zaključenja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

Učesnik licitacije koji ne stekne uslove za zaključenje ugovora ima pravo na povraćaj položene kaucije.

 

XIII

Oglas o licitaciji će se objaviti u „Derventskom listu" od 17.10.2019. godine, na TV КZ" Prnjavor; te na oglasnoj tabli i internet stranici opštine Derventa.

 

XIV

0 vremenu i načinu razgledanja nepokretnosti i uvid u dokumentaciju o nepokretnosti koja je predmet prodaje (katastarski i drugi podaci), kao i druge informacije zainteresovana lica mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje opštine Derventa (kancelarija broj 25), svakim radnim danom u periodu od 8 do 14 časova, ili na telefon 053/315-171, 053/315-176.

 

 

Milorad Simić

Načelnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: