Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata: trupci hrasta na lageru, trupci J/S na lageru, celulozno drvo četinara na lageru, rudno drvo četinara na lageru, ogrevno (oblo) bukva drvo na lageru...

Datum objave: 21.10.2019. 11:26 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

Broj: 9681/19

Datum: 18.10.2019. god.             

 

Predmet : Oglašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

Broj LOT-a

 L o k a l i t e t

Tip sortimenta iKlasa

Količina m3

Početna cijena KM/m3 ( bez PDV-a )

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci hrasta na lageru

I

1,21

297,00

Jezernica,Odjel 53

II

4,60

228,00

III

0,96

179,00

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12,00

159,00

„Gučina,Zorani“,

odjeli :25,42 i 66

II

8,00

132,00

III

3,00

115,00

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12,00

159,00

„Gučina,Zorani“,

odjeli :25,42 i 66

II

8,00

132,00

III

3,00

115,00

LOT 4

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

22,00

60,00

„Gučina,Zorani“,

odjeli :25,42 i 66

Rudno drvo četinara na lageru

3,00

73,00

LOT 5

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

22,00

60,00

„Gučina,Zorani“,

odjeli :25,42 i 66

Rudno drvo četinara na lageru

3,00

73,00

LOT 6

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

L

1,93

236,00

Odjel 17

I

12,01

138,00

II

4,65

114,00

III

1,65

92,00

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Gornja Drinjača

Trupci bukve na lageru

F

2,25

311,00

Odjel 99

I

8,12

138,00

II

7,53

114,00

III

2,61

92,00

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Trupci bukve na lageru

I

10,00

138,00

G.J.“Majevica-Jala“,Odjeli: 21 i 22

II

20,00

114,00

III

15,00

92,00

LOT 9

ŠG“Sprečko“ Šumarija Tuzla

Ogrevno (oblo) bukva drvo na lageru

I/III

60,00

60,00

G.J.“Majevica-Jala“,Odjeli: 21 i 22

LOT 10

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Ogrevno (oblo) hrast drvo na lageru

I/III

20,00

60,00

Odjel 43

 

Za vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 25.10.2019. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja  drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

1.  rješenje o registraciji,

2.  PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV    Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba  od 18.10.2019. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 25.10.2019. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  30 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac,a ponudžači koji nepreuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

v.d.   D I R E K T O R

Omazić Kadrija, dipl.ing.šum

 

Obavjestenje za licitaciju 18.10.2019.doc (78 kB)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: