Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja hrasta

Datum objave: 21.10.2019. 15:01 / Izvor: Akta.ba, 18.10.2019.

Broj__________

Datum________

                                                                       

Na osnovu člana8.,9.,10.i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zaplkeenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“doo Bos.KRUPA 2018. Godine , Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa ______18.10..2019____, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

JAVNOG POZIVA

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

                                                                                         

Rb.

Predmet licitacije

Klasa

Količina

Početna najniža cijena

Lokacija /mjesto prodaje

 

Vrsta sortimenta

 

 

Jedinična cjena

Ukupna vrijednost

 

  1.

CDL hrast

I-II

     2,1

80,47

168,99

ZDENA

 

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

-Predmet prodaje putem licitacije su drvni sortimenti u količini od_2,1 m3CDL  ( BR POTVRDE 000853, ZAPISNIK 07-784/19)  ili šumski proizvodi u ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa u količini od _________

-Drvni sortimenti i ostali nedrvni šumski proizvodi kupuju se u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

-Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD“UNSKO SANSKE ŠUME“ doo Bos.Krupa

 

2.PODNOŠENJE PONUDE

-Pravo učešća na javvnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica

Ponuda se predaje na dan  21.10..2019  i u mjestu prodaje   u Zdeni   u  11 sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje na pismeno ili usmeno na predviđeni način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, fizička lica potpisom uz predočenje lične karte.Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4.OTVARANJE PONUDA

-Komisija za licitaciju će nakon zaprimanja ponuda , uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude , koje su date usmenim putem.

 

5.KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

-Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najveća cjena .

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude , pisanm putem u zatvorenim kovertama , čije otvaranje će se izvršiti javno, odmah.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

-Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

Oprovedenom postupku licitacije , Komisija će sačiniti zapisnik u tri primjerka , od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komisija zadržati za svoje potrebe.Prilikom utovara prodatih drvnih ssortimenata , neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite , kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

                                                                

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Mario Polovina, dipl.ing.šum.

 

 

Dostaviti:

1.Oglasna tabla

2.a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: