Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja vanupotrebnog materijala: šine, monoblok točkovi i osovine, kočne papuče...

Datum objave: 25.10.2019. 09:13 / Izvor: Oslobođenje, 25.10.2019.

Na osnovu člana 60.2 Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ogreničenom odgovornošću Sarajevo („Službene novine Federacije BiH" br 27/06, 5/08, 49/08, 57/09, 59/11, 92/12, 58/15 i 24/17), Odluke Predsjednika Uprave - Generalnog direktora broj: 1-20021-1/2019 od 17.10.2019 Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo objavljuju:

 

OBAVJEŠTENJE

O DOKUMENTACIJI ZA JAVNO NADMETANJE BROJ

GD-1-20021-1/2019 za prikupljanje ponuda za prodaju vanupotrebnog materijala

 

I - OPŠTI PODACI

1. Predmet prodaje je vanupotrebni materijal:

Naziv vanupotrebnog materijala

kg

Najniža početna prodajna cijena (KM/tona)

Ukupna količina šina

1.174.221,00

470,00

Ukupna količina monoblok točkova i osovina

235.000,00

430,00

Kočne papuče

170.000,00

380,00

Ostalo otpadno željezo

361.373,70

380,00

Aluminij

2.517,00

1.530,00

Bakar

4.630,00

8.000,00

Olovo

100,00

2.000,00

 

 

 

Naziv vanupotrebnog materijala

m3

Najniža početna prodajna cijena (KM/m3)

Plastika, drvo i ostali otpad

210,00

10,00

 

 

Prodajna cijena je bez poreza na dodatnu vrijednost, paritet fco - mjesta u kojima se nalazi navedena roba, neutovareno, bez manipulativnih troškova, prevoznih, eventualno carinskih i svih ostalih troškova. Ponude koje sadrže cijenu manju od navedene početne prodajne cijene po stavkama neće se uzimati u razmatranje za javno nadmetanje.

 

2. Preuzimanje dokumentacije za javno nadmetanje

Dokumentacija za javno nadmetanje se može preuzeti u prostorijama Sektora za nabavke i prodaju JP ŽF-BiH doo, Musala broj 2, 71 000 Sarajevo.

Od: 24.10.2019. godine,

Do: 01.11.2019. godine,

U terminu: 08h - 15h.

 

II - PRAVO NA SUDJELOVANJE

Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica (domaća i strana) koja imaju registrovanu djelatnost kod nadležnog organa za obavljanje predmeta iz ovog nadmetanja i koja na žiro račun J.P. Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine doo, 71 000 Sarajevo, broj 3389002207823509 kod UniCredit bank d.d., Sarajevo za KM, a za EUR-e IBAN BA 39+3389002207823509, SWIFT: UNCRBA 22 kod UniCredit bank d.d., 71 000 Sarajevo, u korist J.P. Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine doo, 71 000 Sarajevo uplate kauciju od 20% najniže početne cijene.

 

III - PODNOŠENJE PONUDA

PONUĐAČI SU DUŽNI DOSTAVITI SVOJU PONUDU U ZATVORENOJ I ZAPEČAĆENOJ KOVERTI NAJKASNIJE DO 11:00 SATI DANA 04.11.2019. GODINE.

Adresa na koju se Ponuda dostavlja je JP ŽFBiH, Musala broj 2, 71 000 Sarajevo, kancelarija broj 5 - protokol. Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti sa potpisom i pečatom sa naznakom PONUDA ZA JAVNO NADMETANJE BROJ: GD-1-20021-1/2019 Prodaja vanupotrebnog materijala - NE OTVARAJ.

 

Otvaranje ponuda izvršiće se u prostorijama JP Željeznica FBiH doo. Musala broj 2. 71 000 Sarajevo. III sprat, soba broj 133, dana 04.11.2019. godine u 11:15 sati.

 

Za sve dodatne informacije molimo da se obratite na telefon 033 / 477-600.

Kontakt osoba: Jusić Amela

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: