Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja pekarske peći tipa D-PEK 4224, tople vitrine, mašina za mješanje tijesta, teretnog motornog vozila Volkswagen 2000, tesktilne robe, obuće, rasvjete (lampe sijalice i lusteri), kućanskih potrepština, autodijelova...

Datum objave: 15.01.2020. 08:17 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo financija - finansija

Porezna uprava Federacije BiH

Kantonalni porezni ured Goražde

 

Broj: 13-5-01-12-27-40/20

Datum: 13.01.2020. godine

 

Na osnovu člana 54. Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH ("Sl.novine F BIH", br. 33/02,28/04,57/09,40/10, 27/12,7/13, i 91/15 ) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza (" Sl.novine F BiH", br. 50/02 , 54/03 ,31/11,38/16 i 69/17 ),Porezna uprava Federacije BiH , Kantonalni porezni ured Goražde oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika -dužnika putem :

 

DIREKTNE PRODAJE

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika -dužnika

 

1. OPR "EXTRA" vl.Čočaj Gjevat iz Goražda

Lokalitet,Goražde ulica 31.Drinske brigade 79.

R.b.

Vrsta imovine

Jedinica mjere

Količina

1.

Pekarska peć tipa D-PEK 4224

kom

1

2.

Topla vitrina

kom

1

3.

Mašina za mješanje tijesta 100 l

kom

1

4.

Mašina za mješanje tijesta 75 l

kom

1

5.

Mašina za mješanje tijesta 15 l

kom

1

 

2. ZZ "AGRODRINA" Ustikolina

Lokalitet Ustikolina, Cvilin bb

R.b.

Vrsta imovine

Jedinica mjere

Količina

1.

Teretno motorno vozilo „VOLKSWAGEN 2000

Reg.oznaka : 876 E146

kom

1

 

3. "ONIPROM" DOO Goražde

Lokalitet Goražde, Višegradska bb

R.b.

Vrsta imovine

Jed.mjere

Količina

1.

Tekstilna roba (muška,ženska i dječija odjeća)

kom

908

2.

Obuća(muška, ženska i dječija )

kom

192

3.

Rasvjeta(lampe sijalice i lusteri)

kom

478

4.

Kućanske potrepštine

kom

286

5.

Autodijelovi

kom

22

6.

Dječije igračke

kom

115

 

Imovina se prodaje sistemom direktne prodaje iz razloga što je ista ostala neprodata nakon održane prve i druge javne aukcije.

 

Direktna prodaja će se održati dana 30.01.2020.godine (četvrtak) sa početkom u 12 sati u prostorijama Kantonalnog poreznog ureda Goražde na adresi Zdravstvenih radnika broj 20.

 

Ponuđači na Direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti sa naznakom "NE OTVARATI-PONUDA ", najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje na adresu Porezna uprava Federacije BiH -Kantonalni porezni ured Goražde ,Odsjek za prinudna naplatu,ul. Zdravstvenih radnika br.20 D. ili lično na protokol.

Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu.najkasnije 24,00 sata prije početka prodaje lično ili putem pošte na pomenutu adresu

 

Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresiran i cijene po grupama ,kao i biti prisutan ili njegov pismeno opunomoćeni zastupnik na otvaranju koverte sa ponudom dana 30.01.2020.godine u 12 sati .

 

Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita , pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu,ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

 

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošom odnosno dokumentovati pravo na zastupanje .

 

Direktna prodaja će biti odgođena za onog poreznog obveznika za koga cjelokupni dug bude plaćen do početka prodaje robe.

 

Za direktnu prodaju mogu se prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji ili direktnim prodajama.

 

U cijenu iz ovog oglasa nije uračunat porez na dodatnu vrijednost,pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja tog ili nekog drugog poreza isti pada na teret kupca .

Prodaja se vrši po principu viđeno-kupljeno,pa se naknadne reklamacije neće uvažavati..Imovina se predaje kupcu kada isti podnese dokaz o plaćanju svih obaveza prosteklih iz kupovine, a nakon čega je, odmah preuzima.

 

KONTAKT TELEFON : 038/243-015 i web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: