Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zamrzivača i mikrotalasne pećnice

Datum objave: 21.01.2020. 10:43 / Izvor: Pravosudje.ba, 21.01.2020.

21.01.2020.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

ODJELJENJE U LOPARAMA

Broj: 80 2 I 000353 17 Kom

Lopare, 16.01.2020. godine

 

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama,po sudiji  Savić Jovanu, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Mtel A.D. Banja Luka Ij Bijeljina protiv izvršenika Vinka Markovića iz Lopara,  radi Komunalne i slične usluge - Izvršenje na pokretnim stvarima, v.sp. 142,36 KM, dana 16.01.2020..godine sljedeće:

 

 

Z A K L J U Č A K 

O  P R O D A J I  P O K R E T N I H  S T V A R I

N E P O S R E D N O M  P O G O D B O M

 

Određuje se DRUGO ročište neposrednom pogodbom, za prodaju sledećih pokretni stvari:

 

Zamrzivač marke „Frumec“ 500 L, prod.cijena   ........................  350,00 KM,

Mikrotalasna pećnica marke „Elit“ Prod.cijena ............................150,00 KM,

 

Prikupljanje pismenih ponuda vršiti će se u zgradi Odjeljenja suda u Loparama u vremenskom periodu od 23.01.2020. godine do 31.01.2020. godine, kancelarija br. 2. u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, dok će se otvaranje ponuda izvršiti dana 12.02.2020.godine u 08:00 časova. Zainteresovani kupci pismene ponude mogu slati poštom ili iste predati neposredno u pisarnici Osnovnog suda u Bijeljini, Odjeljenje u Loparama.

 

Popisane pokretne stvari ostavljene su na čuvanje izvršeniku i mogu se razgledati u prisustvu sudskog izvršioca, po pismenom zahtjevu zainteresovanog ponuđača u roku određenom za prikupljanje ponuda, uz obaveznu uplate odgovarajućeg predujma. Izvršeniku je zabranjeno svako raspolaganje zaplijenjenim pokretnim stvarima, bez naloga Suda.

 

Ročište neposrednom pogodbom održat će se pred sudskim izvršiocem ovog Suda, s jedne strane i kupca s druge strane. Sudski izvršilac pokretne stvari prodaje u ime i za račun izvršenika. Tražilac izvršenja može se prijaviti kao kupac ili može naći kupca za kupovinu zaplijenjenih stvari. Kupljene pokretne stvari kupac kupuje uz klauzulu viđeno - kupljeno. Prodavac ne odgovara za nedostatke na stvari, niti za ispravno funkcioniranje istih.

 

Zahtjev sudu za zakazivanje novog ročišta, ukoliko je prvo ročište bezuspješno održano, stranka može podnijeti u roku od 8. dana, od isteka posljednjeg dana određenog za prikupljanje ponuda. Sud nije u obavezi izvještavati uredno pozvane stranke o rezultatima prikuplenih ponuda. O rezultatima uspješno provedene prodaje stranke i drugi učesnici u postupku, biti će obaviješteni putem Oglasne table suda, WEB stranice Osnovnog suda u Bijeljini – Elektronska oglasna ploča, a mogu se informisati pozivom na br. 055 650 258, lokal 26., Služba sudskih izvršilaca, narednog radnog dana nakon proteka roka određenog za otvaranje prispjelih ponuda.

 

Na drugom ročištu neposrednom pogodbom, zaplijenjena pokretna stvar ne može se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti.

 

Ukoliko ima više kupaca, ponuđač s najvećom ponudom obavezan je odmah uplatiti kupoprodajnu cijenu za kupljenu pokretnu stvar. Ukoliko najpovoljni ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu po pozivu suda, drugi najpovoljni ponuđač biti će proglašen kupcem i platiće onu cijenu koju je ponudio i tako redom.U slučaju da niti jedan od ponuđača ne uplati cijenu po pozivu Suda, Sud će na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da prvo ročište nije uspjelo. Rješenje o dosudi Sud će donijeti odmah po uplati kupoprodajne cijene, a najkasnije u roku od (5) pet dana od izvršene uplate. Sve poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

 

Donošenjem i uručenjem rješenja o dosudi, smatrati će se da je kupcu predata isprava kojom se stvar može preuzeti od izvršenika ( treće osobe ili sudskog depoa ). Ukoliko izvršenik ne izvrši dobrovoljnu predaju kupljenih pokretni stvari, iste će na zahtjev kupca uz posredovanje Suda biti izuzete od izvršenika i predate kupcu. Kupac je dužan obavijestiti Sud, da mu izvršenik na njegov zahtjev nije izvršio dobrovoljnu predaju kupljenih pokretni stvari. Sud je dužan osigurati predaju stvari kupcu u roku od 5. ( pet ) dana, od dana kada je postupajući sudija u sudski spis zaprimio podnesak kojim se zahtijeva predaja dosuđenih pokretni stvari posredstvom Suda.

 

Ovaj zaključak objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli i WEB stranici Suda. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja ili na drugi odgovarajući način.

 

Sud će obustaviti izvršenje određeno zapljenom, procjenom i prodajom pokretnih stvari ukoliko niti jedna stranka, nakon neuspjelog prvog ročišta, u roku od 8. dana ne predloži održavanje drugog ročišta neposrednom pogodbom ili ukoliko se pokretne stvari ne uspiju prodati na drugom ročištu neposrednom pogodbom.

                                                                                                                               

S U D I J A

Jovan Savić

 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: