Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja neupotrebljivih sredstava: VW Caddy, čistilica Swingo, Freza YARD-MAN, kosačica Cub Cadet, mješalac, kanta za posipanje soli Turbocast 300, kompresor Airliner, agregat, bojler, parkomat (kostur)

Datum objave: 27.01.2020. 13:49 / Izvor: Unsko-sanske novine, 24.01.2020.

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora JKP "Komrad" d.o.o. Bihać o prodaji neupotrebljivih sredstava putem licitacije broj: 0-3461/19 od 27.12.2019. godine. Uprava Preduzeća, o b j a v lj u j e

 

OGLAS

ZA PRODAJU NEUPOTREBLJIVIH SREDSTAVA JKP "KOMRAD" DOO BIH

PRIKUPLJANJEM ZATVORENIH PISMENIH PONUDA

 

1.1. Predmet javnog oglasa je prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača za prodaju korištenih motornih vozila JKP "Komrad" d.o.o. Bihać

Br.

Vozilo

Početna cijena u KM

1.

VW Caddy

600,00 KM

2.

VW Caddy

250,00 KM

3.

Cistilica Swingo

10.000,00 KM

4.

Freza YARD- MAN YM8413 DE

300,00 KM

5.

Freza YARD- MAN YM8413 DE

300,00 KM

6.

Kosačica Cub Cadet

200,00 KM

7.

Mješalac

50,00 KM

8.

Kanta za posipanje soli - Turbocast 300

50,00 KM

9.

Kompresor AIRLINER

30,00 KM

10.

Agregat

100,00 KM

11.

Agregat Way

30,00 KM

12.

Bojler BUDERUS 300 L

100,00 KM

13.

Kompresor "FAGRAM"

1.300,00 KM

14.

Parkomat (kostur)

50,00 KM

 

Ukupno

13.360,00 KM

 

2.1. Ukupna početna vrijednost neupotrebljivih sredstava koja su predmet prodaje iznosi 13.360,00 KM. Neupotrebljiva sredstva koja su predmet javnog oglasa, prodaju se pojedinačno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu, s tim da prednost imaju ponuđači koji dostave ponudu za tzv. "paket prodaju" za sva neupotrebljiva sredstva navedena u oglasu. U slučaju, da za isto neupotrebljivo sredstvo ili paket iz oglasa, dva ili više ponuđača dostave identičnu ponudu. Komisija će na javnom otvaranju ponuda provesti dodatnu usmenu licitaciju i odabrati povoljnijeg ponuđača.

2.2. Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje neupotrebljivih sredstava i to svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavu ponude u vremenu od 07:00 do 15:00 časova, na adresi Ivana Frane Jukića 61, u dvorištu JKP "Komrad" d.o.o. Bihać.

2.3. Sva neupotrebljiva sredstva prodaju se po principu "zatečeno stanje" ili "viđeno.-kupljeno" te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

2.4. Pravo dostavljanja ponuda po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, koji najkasnije jedan sat prije javnog otvaranja ponuda, polože kauciju na blagajni i da su zainterisirani za kupovinu. Prije licitacije u obavezi uplatiti kauciju u iznosu od 100,00 KM. Povrat kaucije učesnicima u licitaciji čija ponuda ne bude prihvaćena izvršit će se poslije obavljene licitacije. Ukoliko se sredstvo kupljeno na licitaciji ne plati u roku od 3 dana, kupac gubi pravo na povrat uplate od 100,00 KM. Ako jedan učesnik daje ponudu sa više licitiranih sredstava, dužan je za svako sredstvo dostaviti posebnu ponudu i posebne uplatnice uplaćene kaucije za svako sredstvo.

2.5. Ponuda treba da sadrži: - za pravna lica tačan naziv i adresu ponuđača, redni broj, marku vozila, iznos pismeno ponuđene cijene, ovjerenu kopiju rješenja o registraciji, identifikacioni broj o poreznoj registraciji i kontakt telefon, a za fizička lica - iznos ponuđene cijene, redni broj, marku vozila, ovjerena kopija lične karte i kontakt telefon.

2.6. Prijave za učešće po ovom Oglasu dostavljati u pisanoj formi i zatvorene sa obaveznom naznakom rednog broja sredstva na adresu JKP "Komrad" d.o.o. Bihać, Ivana Frane Jukića 61, sa naznakom "Ponuda za javnu licitaciju neupotrebljivih sredstava pod rednim brojem     - NE OTVARAJ".

2.7. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30.01.2020. godine do 12:00 časova putem protokola u upravnoj zgradi JKP "Komrad" d.o.o. Bihać.

2.8. Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača, izvršit će se komisijski dana 31.01.2020. godine u 12:00 časova.

2.9. Sa odabranim ponuđačem, JKP "Komrad" d.o.o. Bihać će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini neupotrebljivih sredstava u roku od najkasnije 7 dana po završetku licitacije. Iznos položen na ime kaucije, vratit će se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda, s tim da se položena kaucija neće vratiti odabranim ponuđačima, koji u ovom roku ne zaključe kupoprodajni ugovor sa JKP "Komrad" d.o.o. Bihać tj. koji odustanu od kupovine.

 

2.9.1. Licitiranu cijenu za kupljena neupotrebljiva sredstva, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 5 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, na žiro račun JKP "Komrad" d.o.o. Bihać 3385002206189938 Unicredit bank d.d.

2.9.2. Po uplati izlicitirane cijene na ime kupovine neupotrebljivih sredstava, kupci su dužni preuzeti kupljena neupotrebljiva sredstva u roku od 1 dana nakon zaključenja ugovora i snositi sve troškove u vezi prometa vozila, u protivnom će se smatrati da je kupac odustao od kupovine sredstava. Troškove prenosa vlasništva kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac sredstva.

• JKP "Komrad" d.o.o. Bihać zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

|Za sve ostale informacije, kontaktirati JKP "Komrad" d.o.o. Bihać, Predsjednik komisije za prodaju putem licitacije Adem Demirović putem telefona: 037/318-018.

 

Bihać, 20.01.2020.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: