Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda - Bukva (ogrjev cijepani)

Datum objave: 28.01.2020. 09:39 / Izvor: Akta.ba, 27.01.2020.

LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

27.01.2020. -

 

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 27.01.2020.godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koji možete preuzeti ovdje.

 

 

ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o

Bosanska Krupa

Broj:          /20

Datum: 27.01.2020.god.

 

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2018. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga  ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 27.01.2020.godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem:

 

J A V N I P O Z I V

ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA PUTEM LICITACIJE

 

 

Rb

Predmet Licitacije

 

Klasa

 

Količina

m3

Početna najniža cijena bez PDV (KM)

Lokacija/Mjesto prodaje (Podružnica „Šumarija“/Pogon)

Vrsta

drveta

Sortimenti

Jed.cijena (KM+PDV)

Ukupna vrijednost (KM+PDV)

1.

 

Bukva

 

 

Ogrjev

cijepani

 

-

5,52

52,65

290,63

 

G.J. Baštra Ćorkovača

Odjel 1

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIV

Predmet prodaje putem licitiacije su drvni sortimenti u količini od 5,52(m3

                                                                                                               

Početna cijena ne može biti manja od cijene predviđene važećim Cjenovnikom za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSNKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa.

 

2. PODNOŠENJE PONUDE

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Ponuda se predaje na dan 30.01.2020.u mjestu G.J.Baštra Ćorkovača odjel 1 Bosanska Krupa u 8h sati, Komisiji za prodaju u pismenoj formi, kao i usmeno na zapisnik Komisije.

 

3. SADRŽAJ PONUDE

Bilo da se ponuda predaje pismeno ili usmeno na predviđen način, pravna lica istu ovjeravaju pečatom i potpisom ovlaštenog lica, a fizička lica uz predočenje lične karte.

Ponuda obavezno mora sadržavati jasno izraženu cijenu koja se nudi.

 

4. OTVARANJE PONUDE

Komisija za licitaciju će nakon zaprimljene ponude, uz prisustvo zainteresovanih kupaca pristupiti otvaranju istih, te će u zapisnik unijeti ponude, koje su date usmenim putem.

 

5. KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE I ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona kojom je ponuđena najviša cijena.

U slučaju dostavljanja dvije ili više istih ponuda daje se mogućnost takvim zainteresovanim kupcima da se izjasne o eventualnom dodatnom povećanju ponude, pisanim putem zatvorenim kovertama, čije otvoranje će se vršiti javno, odmah.

 

6. DODATNE INFORMACIJE

 

Prodaja putem licitacije se može održati ako u njoj učestvuje najmanje jedan učesnik.

O provedenom postupku licitacije, Komisija će sačiniti Zapisnik u tri primjerka, od kojih će jedan dostaviti blagajniku/fakturisti, jedan će uručiti kupcu, a jedan će Komsija zadržati za svoje potrebe.

Prilikom utovara prodatih drvnih sortimenata, neophodno je prisustvo Poslovođe uzgoja i zaštite, kao člana Komisije, koji će izvršiti mjerenje količine istih.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE:

Sebiha Pašalić, dipl.ing.šum

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: