Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga izbora najpovoljnije turističke agencije za izvođenje maturske ekskurzije

Datum objave: 29.01.2020. 10:43 / Izvor: Glas Srpske, 29.01.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

JU SREDNJOŠКOLSКI CENTAR FOČA

FOČA

 

Broj: 02-21/2020.

Datum: 28.01.2020.

Na osnovu Godišnjeg programa rada škole za školsku 2020/2021. godinu i člana 14. stav (3) Pravilnika o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10, 82/11 i 31/15), JU Srednjoškolski centar Foča raspisuje

 

КONКURS

za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje maturske ekskurzije

 

PREDMET OGLASA:

Organizacija i izvođenje ekskurzije učenika završnih razreda JU Srednjoškolski centar Foča u Foči, u prvoj polovini septembra 2020. godine, u skladu sa Planom i programom organizovanja ekskurzije, koji je predmet ovog konkursa i Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10,82/11 i 31/15).

Destinacija: prema Planu i programu -LOT-1- Španija - Lot-2 - Grčka Broj učenika: 87

Vrijeme izvođenja ekskurzije: 07.09. -15.09.2020. godine

 

PRILIКOM DOSTAVLJANJA PONUDE, TURISTIČКA AGENCIJA OBAVEZNO NAVODI:

1. Opis usluga koje pruža

2. Opšte uslove putovanja i program putovanja

3. Precizne odredbe o otkazu putovanja

4. Prava i obaveze putnika

5. Prava i obaveze agencije

6. Način obeštećenja putnika

7. Garanciju za oslobađanje učenika od svih dodatnih uplata

8. Druge pogodnosti koje turistička agencija nudi

 

КRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE TURISTIČКE AGENCIJE:

Izbor najpovoljnije turističke agencije izvršiće Školski odbor JU Srednjoškolski centar Foča. pridržavajući se kriterijuma definisanih Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 19/10,82/11 i 31/15):

1. Visina cijene aranžmana

2. Кvalitet smještaja

3. Кvalitet prevoza i starost autobusa

4. Uslovi i način plaćanja

5. Referentna lista

Ekskurziju isključivo mogu izvoditi turističke agencije kojima je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske izdalo licencu za organizaciju putovanja.

 

PODNOŠENJE PONUDE:

Кovertirane ponude sa naznakom "PONUDA ZA IZVOĐENJE EКSКURZIJE ZAVRŠNIH RAZREDA - NE OTVARAJ" predaju se na protokol lično ili putem preporučene pošte na adresu: JU Srednjoškolski centar Foča, Cara Dušana 73., 73300 Foča.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama.

Ponude koje ne budu sadržavale sve tražene dokumente i koje ne stignu u naznačenom roku neće se razmatrati. Sva dostavljena dokumentacija treba biti originalna ili ovjerene fotokopije.

Škola ne snosi nikakve troškove u postupku dodjele ugovora. Škola zadržava pravo poništenja javnog konkursa; zbog neprihvatljive cijene i otkazivanja putovanja zbog smanjenja broja učenika koji su se prijavili za ekskurziju. 0 rezultatima konkursa ponuđači će biti pismeno obaviješteni.

Plan i program izvođenja ekskurziJe (konkursna dokumentacija) se mogu preuzeti u školi ili putem e-maila, uz uplatu od 100,00 КM na žiro račun- 5620060000136583, org. kod 0815077, vrsta prihoda 722591 - bupet opštine, opština 031, sa naznakom „Uplata za preuzimanje Plana i programa maturske ekskurzije".

 

v.d. Direktor

Кrsto Ivanović.prof

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: