Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina - k.č. broj. 2579 k.o. Brčko 3, zv. Jazbina bašta, njiva 5. klase, pomoćna zgrada, Brčko

Datum objave: 30.01.2020. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: 96 0 I 084518 17 I 2

Brčko, 29.01.2020. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, po sudiji Perić Mari, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Mujić Hazbe iz Brčkog, ulica Rizaha Štetića 8 i Mujić Damira iz Brčkog, ulica Mehmedagića 2/13 i Rizaha Štetića 8, radi naplate duga u iznosu od 1.572,80 KM,  donio je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

I

Utvrđuje se na temelju procjene tržišne vrijednosti nekretnina sačinjene od strane Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 15.04.2019. godine, da tržišna vrijednost nekretnina izvršenika koje čine nekretnine označene kao:

-         k.č. broj. 2579 k.o. Brčko 3, zv. „Jazbina bašta“, njiva 5. klase, pomoćna zgrada broj 1, površine 496 m2, iznosi 26.108,26 KM,

 

 

a koje nekretnine su upisane u zk. uložak broj 1708 k.o. Brčko 3, sa pravom vlasništva – suvlasništva izvršenika Mujić Hazbe sa dijelom od 2/9, a Mujić Damira sa dijelom od 1/9, odnosno da ukupna vrijednost nekretnina iz zk. uloška broj 1708 k.o. Brčko 3, iznosi 26.108,26 KM, a suvlasnički dio od 3/9 izvršenika iznosi 8.702,73 KM.

 

 

II

ROČIŠTE ZA PRVU PRODAJU PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA, koje je zakazano za dan 29.01.2020. godine sa početkom u 8:30 sati, ODLAŽE SE za dan 26.03.2020. godine sa početkom u 8:30 h i isto će se održati u zgradi Osnovnog suda Brčko distrikta BiH u sudnici broj 16.

 

III

U skladu s odredbama člana 103. stav 2. Zakona o izvršnom postupku konačna vrijednost nekretnina iz stava I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

 

IV

Predmetna nekretnina može se pogledati svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenoj nekretnini nisu upisane stvarne i lične služnosti, stvarni tereti i pravo građenja.

 

V

Izvršenicima se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

 

VI

Ako na prvo ročište ne dođe ni jedan ponuđač, smatrat će se prodaja neuspjelom, a sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

Bez pristanka osoba koje se u izvršnom postupku po redu prvenstva namiruju prije tražioca izvršenja, nekretnina se na javnom nadmetanju ne može prodati po cijeni koja ne pokriva ni djelimično iznos potraživanja tražioca izvršenja.

Na prvom ročištu za javno nadmetanje ne može se nekretnina prodati, ispod polovine (1/2) utvrđene vrijednosti, odnosno ½ suvlasničkog dijela izvršenika od 3/9 ispod ½ vrijednosti njihovog suvlasničkog dijela, tj. 4.351,36 KM.

 

 

VII

Ako se nekretnina ne proda na prvom ročištu, sud će zakazati drugo ročište u roku od trideset (30) dana.

Sud će zakazati ročište u istom roku i u slučaju da tri ponuđača sa najvišom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu shodno odrebi člana 113. stav 3. Zakona o izvršnom postupku.

 

 

VIII

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine (1/3) ukupne vrijednosti cijele nekretnine, utvrđene zaključkom o prodaji, tj. 8.702,75 KM, odnosno 1/3 suvlasničkog dijela izvršenika od 2.900,91 KM. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine od utvrđene vrijednosti.

 

IX

Stranke i osobe koje se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti izjavom datom na zapisnik da se nekretnina može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz člana 110. Zakona o izvršnom postupku, stavovi 1, 2 i 4.

 

 

 

X

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu zaključenom pred sudom, saglasile da se nekretnina radi naplate potraživanja tražioca izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz člana 110. Zakona o izvršnom postupku stavovi 1., 2. i 4., nekretnina se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne sudjeluju druge osobe koje se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisale u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja.

Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine (1/3) utvrđene vrijednosti.

 

XI

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

 

XII

javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno položile jemstvo (učešće) u iznosu od 1/10 ukupno utvrđene vrijednosti nekretnine, odnosno 2.610,82 KM, odnosno 1/10 suvlasničkog dijela nekretnina izvršenika u iznosu od 870,27 KM, uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine nisu dužni položiti jemstvo, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

Iznos jemstva se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BiH broj: 338-370-22613522-54, otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev za tri najbolja ponuđača, vratit će se jemstvo odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

 

 

 

XIII

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

Sud će odrediti da će se nekretnina dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

 

XIV

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno jemstvo polaganjem cijene sudu u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja zaključka iz člana 111. stava 6. Zakona o izvršnom postupku na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

Ukoliko ponuđač s najvećom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevažećom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba da, u roku od trideset (30) dana od dana prijema tog zaključka, sudu uplati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne uplati cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača.

U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud može oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište koje treba da se održi u skladu sa odredbama članova od 105. do 111. Zakona o izvršnom postupku Brčko distrikta BiH.

 

 

XV

Iz položenog jemstva prvog ponuđača kojem je prodata imovina i koji u predviđenom roku ne uplati prodajnu cijenu pokrivaju se troškovi neuspjelog ročišta.

 Ako se ovi troškovi ne mogu namiriti u cjelosti iz iznosa jemstva koje je položio prvi ponuđač, razlika se namiruje iz jemstva drugog ponuđača ako i ovaj odustane od kupovine nekretnine. Ova pravila se shodno primjenjuju i u slučaju odustanka trećeg ponuđača.

 

XVI

Troškovi održavanja narednog ročišta pokrivaju se razmjerno iz jemstva ponuđača kojima je nekretnina prodana, a koji prodajnu cijenu nisu uplatili u određenom roku.

Preostali iznos jemstva neće se vratiti ponuđačima koji su odustali od kupovine, već postaje imovina budžeta iz kojeg se vrši finansiranje suda.

 

 

XVII

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeno jemstvo preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druge osobe čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obvezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.

 

 

XVIII

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda, a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina.

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:                                                                            

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

 

 

 

SUDIJA

 Perić Mara

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: