Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja drvnih sortimenata: trupci hrasta kod panja, ogrevno (oblo) drvo hrasta kod panja, celulozno drvo četinara na lageru...

Datum objave: 03.02.2020. 12:50 / Izvor: Akta.ba, 31.01.2020.

JP“ŠUME TK“

DD KLADANJ

 

Broj: 880/20

Datum: 31.01.2020. god.      

 

Predmet : O glašavanje prodaje roba – drvnih sortimenata putem pismenih ponuda.

 

I   Predmet oglasa

Predmet oglasa su drvni sortimenti prema kvalitetu, kvantitetu i mjestu kako slijedi :

 

 

Broj LOT-a

 

L o k a l i t e t

Tip sortimenta i

Klasa

 

Količina

m3

Početna cijena

KM/m3

( bez PDV-a )

 

Uži lokalitet

LOT 1

ŠG“Vlaseničko“ Šumarija Jelovik

Trupci hrasta kod panja

I

2,00

296,00

„D.Drinjača“,odjel 67

II

8,00

226,00

III

10,00

171,00

Ogrevno (oblo) drvo hrasta

kod panja

I/III

9,00

43,00

Ogrevno (oblo) drvo lišćara

 kod panja

I/III

40,00

43,00

Ogrevno (cijepano) drvo lišćara

 kod panja

I/III

2,00

33,00

LOT 2

ŠG“Konjuh“ Šumarija Gornja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

25,00

62,00

Odjel 26

LOT 3

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

12,00

162,00

„Ujiča“,

Odjeli 63,42 i 66

II

8,00

135,00

III

4,00

117,00

LOT 4

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Celulozno drvo četinara na lageru

20,00

62,00

„Ujiča“,

Odjeli 63,42 i 66

Rudno drvo četinara nalageru

3,00

74,00

LOT 5

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci crnog bora na lageru

I

10,00

149,00

G.J.“Donja Krivaja“,odjel 29

II

6,00

122,00

III

5,00

92,00

LOT 6

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bijeli bora na lageru

I

9,00

162,00

G.J.“Donja Krivaja“,odjel 29

II

7,00

135,00

III

5,00

117,00

 

LOT 7

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo na lageru

I/III

40,00

64,00

G.J.“Oskova“,

odjel 137/1

LOT 8

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo hrast na lageru

I/III

40,00

64,00

G.J.“Oskova“,

odjel 19

LOT 9

ŠG“Konjuh“ Šumarija Srednja Drinjača

Trupci J/S na lageru

I

13,55

162,00

Odjel 17“Bukovica“

II

9,70

135,00

III

2,02

117,00

LOT

10

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci bukve na lageru

F

2,00

313,00

G.J.“Oskova“,odjel 137/1

L

5,00

238,00

I

14,00

144,00

II

12,00

118,00

III

9,00

97,00

LOT

11

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Ogrevno (oblo) drvo bukve  na lageru

I/III

20,00

64,00

G.J.“Oskova“,odjel 137/1

LOT

12

ŠG“Sprečko“ Šumarija Banovići

Trupci hrast na lageru

I

15,00

314,00

G.J.“Oskova“,odjel 19

II

13,00

244,00

III

12,00

189,00

vise detalja o oglašenoj prodaji po LOT-ovima i prijavi za učešće na licitaciji molimo Vas da kontaktirate našeg predstavnika za prodaju na slijedeći način :

Kontakt osoba : Mezetović Mirza  tel. 035/621-282,061/281-253.

 

II   Ponuda mora sadržavati :

Ime i adresu ponuđača,

Cijenu za svaku klasu u okviru LOT-a za koji se podnese ponuda,

Ponuda treba biti dostavljena na memorandumu  vašeg društva, uredno ovjerena i potpisana,

Ponuda treba biti dostavljena u zapečaćenoj koverti

Sve zainteresirane strane se trebaju registrirati za nadmetanje prije otvaranja javnog oglasa, odnosno do 07.02.2020. godine do 13.00 sati.

 

III  Predavanje ponuda

Svi zainteresirani kupci ( ponuđači ) mogu dostaviti svoje ponude sa naznakom

« Ponuda za drvne sortimente « ne otvaraj, na adresu :

JP « ŠUME TK « DD Kladanj,

Ulica Fadila Kurtagića broj 1.

75 280 Kladanj.

( sa naznakom NE OTVARATI – ponuda za __________  ) obavezno navesti broj LOT-a.

 

NAPOMENA :  Kupac koji ponudi najbolju cijenu  obavezan je prije preuzimanja  drvnih sortimenata dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata :

  1. rješenje o registraciji,
  2. PDV-e broj

Ova napomena se ne odnosi na kupce koji imaju predatu i ovjerenu dokumentaciju kod JP „Šume TK“.    

 

IV    Objava oglasa

Ovaj oglas je objavljen na internet stranici www.jpsumetk.ba od 31.01.2020. godine.

 

V   Otvaranje ponuda 

Otvaranje ponuda će se vršiti javno, uz mogućnost prisustvovanja predstavnika ponuđača dana 07.02.2020. godine od 13,00 sati u prostorijama direkcije JP « Šume TK « Kladanj, ulica Fadila Kurtagića br.1., Kladanj.

 

VI  Kriterij za ocjenu ponuda i izbor najboljeg ponuđača:

Najbolja ponuđena cijena.

 

 

Napomena: Kupac će plaćanje vršiti avansno, a kupljenu robu putem licitacije kupac je je dužan preuzeti za LOT-e  u  roku od  5 dana.

Svi ponuđači su dužni položiti 10 %  licitirane ( početne) vrijednosti za LOT-ve za koje dostavljaju ponudu. Ponudžačima koji nebudu najpovoljiniji bit će vraćen novac,a ponudžači koji nepreuzmu licitiranu robu položeni novac se zadržava.

 

 

v.d.   D I R E K T O R

Huskić Almir , dipl.ing.šum.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: