Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kupovina poslovnog prostora na području grada Mostara za potrebe Sveučilišta u Mostaru

Datum objave: 07.02.2020. 09:19 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

 

Ur. broj: 01- 941/20

Mostar, 6. veljače 2020.

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Sveučilišta u Mostaru, a temeljem Odluke Upravnoga vijeća Sveučilišta u Mostaru o stjecanju nekretnina (ur. broj: 01-43-51/19 od 17. srpnja 2019. godine) i dobivene prethodne suglasnosti osnivača Sveučilišta u Mostaru, a u skladu s člankom 10. stavak 1. točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, rektor Sveučilišta u Mostaru, dana 28. siječnja 2020. godine, raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prikupljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora na području grada Mostara za potrebe Sveučilišta u Mostaru

 

1. Predmet poziva:

Sveučilište u Mostaru, sa sjedištem na adresi Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar, obavještava sve zainteresirane strane da mogu dostaviti podatke o poslovnom prostoru/prostorima u blizini sjedišta Sveučilišta u Mostaru, u svrhu moguće kupovine sa sljedećim minimalnim karakteristikama:

 • poslovni prostor/prostori površine 100 m² uz dopušteno odstupanje do +/-20 m² od potrebne tražene površine;
 • poslovni prostor/prostori potrebno je da ima/ju najmanje četiri funkcionalna ureda i minimalno jedan toalet u sklopu ponuđenih prostora;
 • da nekretnina raspolaže ili da posjeduje u svojoj neposrednoj blizini minimalno 8 parking mjesta te
 • da je ponuđeni prostor/i klimatiziran.

 

2. Uvjeti za kupovinu predmetne nekretnine:

 • da se nalazi u neposrednoj blizini sjedišta Sveučilišta u Mostaru,
 • ponuđena nekretnina treba imati riješen pristupni put (ukoliko ima potrebe za istim),
 • da prostor/prostori predstavlja/ju jedinstvenu cjelinu, 
 • da se nalazi u prizemlju ili na prvom katu ponuđene nekretnine;
 • da su riješeni imovinsko pravni odnosi.

 

 

3. Pravo sudjelovanja:

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

 

4. Potreba dokumentacija:

Informacije, odnosno podaci o poslovnom prostoru/prostorima, dostavljaju se u pismenom obliku, a ponuda treba sadržavati slijedeće:

 • Naziv/prezime, ime i sjedište/ adresa vlasnika/ kontakt telefon;
 • opis prostora koji treba sadržavati točnu adresu, podatke o površini prostora, te podatke o opremljenosti prostora (priključci za električnu energiju, vodovod i kanalizaciju, Internet, grijanje/hlađenje i slično...);
 • inicijalna cijena ponuđene nekretnine;
 • tlocrt objekta;
 • fotografije enterijera i eksterijera ponuđenoga/ih prostora;
 • zemljišnoknjižni izvadak (ne stariji od 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja ovoga javnog poziva) - ovjeren preslik ili original;

 

Pored gore navedene dokumentacije, ukoliko je vlasnik nekretnine:

a) Fizička osoba, potrebno je dostaviti i:

 • presliku osobne iskaznice;
 • original potvrdu o mjestu prebivališta (CIPS);

  

b) Pravna osoba, potrebno je dostaviti i:

 • „Izvod iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sud ili drugo tijelo, ne stariji od 3 mjeseca (original ili ovjerena preslika);
 • Dokaz – (Potvrda) od poslovne banke da glavni račun ponuditelja nije blokiran u zadnjih šest mjeseci računajući od dana objave predmetnoga poziva;
 • Ovjerenu presliku uvjerenja o poreznoj registraciji i ovjerenu presliku o registraciji obveznika poreza na dodanu vrijednost (ako je potencijalni ponuditelj u sustavu PDV-a).

 

5. Podnošenje dokumentacije:

Ponudu u zatvorenoj koverti s gore traženim informacijama, uz priloženu dokumentaciju, s naznakom „Dostava ponude za kupnju nekretnina na području grada Mostara za potrebe Sveučilišta u Mostaru“, dostaviti poštom na adresu: Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, 88 000 Mostar ili neposredno na protokol Sveučilišta u Mostaru.

Krajnji rok za dostavu ponuda je  21. veljače 2020. godine do 14:00h.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

6. Dodatne informacije:

Sveučilište u Mostaru, zadržava pravo traženja na uvid dodatne dokumentacije, provjeru iste ili eventualno dodatna pojašnjenja za ponuđeni prostor/prostore.

Predmetni Javni poziv za kupnju nekretnine objavit će se na službenoj Internet stranici Sveučilišta u Mostaru: www.sum.ba i u najmanje jednim dnevnim novinama visokog tiraža.

Prilikom razmatranja dobivenih ponuda uzimati će se u obzir cijena i funkcionalnost ponuđene nekretnine.

Dostava predmetnih ponuda  ne obvezuje Sveučilište u Mostaru ni po kom temelju na kupnju istih.

Sve dodatne eventualne informacije mogu se dobiti na kontakt e-mail: mail@sum.ba ili na kontakt broj: 036/337-070.

                                  

Rektor

Prof.dr.sc. Zoran Tomić, v.r.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: