Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaju 20 rashodovanih motornih i priključnih vozila

Datum objave: 07.02.2020. 09:43 / Izvor: Nezavisne novine, 07.02.2020.

TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA

 Vuka Karadžića br. 2

 

Na osnovu odluka Upravnog odbora broj 1-02-7066/18 od 14.02.2018. godine i broj 1-02-6078/19 od 11.02.2019. godine, Komisija za licitaciju oglašava

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju 20 rashodovanih motornih i priključnih vozila

 

JAVNIM NADMETANJEM

Predmet javne licitacije je izbor najpovoljnijih ponuđača za prodaju sljedećih motornih i priključnih vozila:

 

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se pojedinačno po lotovima, ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu.

Zainteresovani kupci mogu izvršiti uvid u stanje motornih vozila, uz prethodnu najavu, svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za licitaciju u vremenu od 10,00 do 14,00 časova, kako slijedi:

Kontakt:

•             Lokacija Banja Luka, Predrag Maksimović, tel. 065/511-970

•             Lokacija Prijedor, Gojko Banović, tel. 065/524-616

•             Lokacija Doboj, Zoran Mitrović, tel. 065/908-118

•             Lokacija I.Sarajevo, Bojan Obrenović, tel. 065/904-652

•             Lokacija Trebinje, Zoran Zubac, tel. 065/529-729

Sva motorna vozila prodaju se u „viđenom stanju" te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Troškove po osnovu prometa vozila snosi kupac.

Pravo učešća na licitaciji po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, koji dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10% od ukupne cijene LOT-a za koji se dostavlja ponuda. Uplata se vrši na ime predmetne prodaje, NLB Razvojna banka, na žiro račun 562-099-0000-4057-60.

Javno nadmetanje i izbor najpovoljnijih ponuđača obaviće se komisijski dana 14.02.2020. godine u 12 časova u prostorijama Centralnog magacina, ul. Dunavska 1C, u sali za sastanke.

Sa odabranim ponuđačem, TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA će zaključiti kupoprodajni ugovor o kupovini motornih vozila najkasnije u roku 5 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđenu cijenu za kupljena motorna vozila, odabrani ponuđač je dužan uplatiti u roku od 3 (tri) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, broj računa: 562-099-0000-4057-60 NLB Razvojna banka

sa naznakom svrhe uplate "Kupovina rashodovanih motornih voziia-LOT br.     ".

Iznos položenog depozita vratiće se onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana javnog nadmetanja, s tim da se položeni depozit neće vratiti najpovoljnijem ponuđaču koji u gore navedenom roku ne zaključi kupoprodajni ugovor sa TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA, tj. koji odustane od kupovine.

U roku od 3 (tri) dana po uplati prihvaćene cijene na ime kupovine rashodovanih motornih vozila, kupci su dužni preuzeti kupljena rashodovana motorna vozila i snositi sve troškove u vezi prometa vozila. TELEKOMUNIKACIJE RS a.d. BANJA LUKA zadržava pravo prihvatiti ili odbiti sve ponude, obustaviti ili poništiti prodaju motornih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Za sve dodatne informacije, kontaktirati Komisiju za licitaciju na broj: 051/213-940, 065/901-923

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: