Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja putničkih motornih vozila Volkswagen T-4 Sanitet i Peugeot-Boxer Sanitet

Datum objave: 12.02.2020. 11:46 / Izvor: Glas Srpske, 12.02.2020.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dr. Miroslav Zotović

 

Broj: 102-30-1929-1/20

Datum: 10.2.2020.

 

Na osnovu člana 10. Pravilnika o.postupku prodaje pokretne imovine putem javnog nadmetanja-liciti-ranjem i Odluke o umanjenju cijene pokretne imovine-motorno vozilo radi sprovođenja postupka lic¬itacije Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović", Banjaluka, broj: 102-30-1929/20 od 5.2.2020. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije, objavljuje

 

JAVNI POZIV NA LICITACIJU

ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE ZAVODA

PUTNIČKA MOTORNA VOZILA (SANITETI)

 

I PREDMET I NAČIN PRODAJE

 

1. Predmet prodaje su sljedeća osnovna sredstva:

R.b. 1 - Putničko motorno vozilo VOLKSWAGEN T-4 SANITET, registarske oznake: E15-J-273 - odjavljeno, godina proizvodnje 1998, snaga motora 103 KW, zapremina motora 2792 ccm3, benzinski pogon, broj šasije: WV2ZZZ70ZWH049456, kilometraža 184.000, početna prodajna cijena umanjena za 20% na osnovu odluke Upravnog odbora iznosi 4.192,64 KM, iznos depozita 400 KM.

 

R.b. 2 - Putničko motorno vozilo PEUGEOT-BOXER SANITET, registarske oznake: A42-J-214, godina proizvodnje 2010, snaga motora 88 KW, zapremina motora 2198 ccm3, dizel, broj šasije: VF3YBBMFB11593855, kilometraža 56950 km, početna prodajna cijena umanjena za 20% na osnovu odluke Upravnog odbora iznosi 12.576,00 KM, iznos depozita 1.200 KM.

 

2. Motorna vozila se prodaju po načelu "viđeno-kupljeno" i mogu se pogledati svakim radnim danom u periodu od 7 do 15 časova u sjedištu Zavoda u Banjaluci, ul. Slatinska br. 11 (Trapisti - Delibašino selo).

 

3. Prodaja će se obaviti postupkom javnog nadmetanja-licitiranjem, uz prethodno pribavljanje pisanih ponuda.

 

II PRAVO UČEŠĆA

1. Pravo učešća u postupku licitacije imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja dostave pisanu ponudu sa potrebnom dokumentacijom i uplate depozit u naznačenom iznosu iz tačke I.

2. Na otvaranju ponuda mogu učestvovati fizička lica lično ili punomoćnik, te osoba koja je ovlašćena da zastupa pravno lice ili punomoćnik.

 

III UPLATA I POVRAT DEPOZITA

1. Iznos depozita uplaćuje se na žiro-račun Zavoda broj: 555190-0024689624, otvoren kod Nova banka a.d. Banjaluka, svrha uplate "uplata depozita za licitiranu imovinu pod R.b.___po javnom pozivu na licitaciju broj, _____datum".

2. Depozit se uplaćuje najkasnije do isteka roka dostavljanja ponuda, odnosno do 17.2.2020. godine (ponedjeljak), do 14 časova.

3. Jedan primjerak uplatnice ponuđač prilaže uz ponudu.

4. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vrši se povrat uplaćenog depozita na broj tekućeg/žiro računa uplatioca depozita koji je dostavljen uz ponudu, najkasnije u roku od dva (2) radna dana od dana završenog postupka licitacije.

 

IV DOSTAVLJANJE PONUDA

1. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "NE OTVARAJ - Ponuda za licitiranu imovinu pod r.b.___najkasnije do 17.2.2020. godine (ponedjeljak) do 14 časova.

2. Ponude se dostavljaju lično na Pisarnicu Zavoda, ulica Slatinska 11, Banjaluka, III sprat, kancelarija broj 236, nakon čega se dobija odgovarajuća potvrda.

3. Sve ponude koje budu dostavljene na Pisarnicu Zavoda nakon isteka roka koji je naznačen u ovom javnom pozivu ili ne sadrže potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.

4. Ponuda se dostavlja na propisanom Obrascu za cijenu ponude (Prilog 1) koji je dostupan na Pisarnici Zavoda (kancelarija 236), te ista treba da sadrži:

a) Naznaku rednog broja i pokretne imovine za koju se daje ponuda;

b) Podatke o fizičkom/pravnom licu (ime i prezime/naziv, adresa, broj telefona, JMBG/jIB-PIB);

c) iznos ponude u konvertibilnim markama (brojevima i slovima);

d) Ovjerena fotokopija identifikacionog dokumenta - lična karta/pasoš (za fizička lica),

e) Ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar - ne starija od 6 mjeseci (za pravna lica),

f) Ovjerena punomoć (izdata od strane fizičkog ili pravnog lica kojeg opunomoćenik predstavlja u postupku licitacije).

g) Dokaz-potvrda o uplati depozita.

h) Kopija kartice tekućeg/žiro računa uplatioca depozita,

i) Potpis (i pečat za pravna lica).

 

V OTVARANJE PONUDA

1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se dana 17.2.2020. godine (ponedjeljak) u 14.15 časova u Sali Tima na 1 spratu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Banjaluka, Slatinska 11.

2. Ukoliko se iz bilo kojih razloga ne obavi javno nadmetanje-licitacija produžava se rok za dostavljanje ponuda najkasnije do 19.2.2020. (srijeda) do 14 časova, nakon čega će se javno nadmetanje ponoviti na istom mjestu i u isto vrijeme.

3. Kriterijumi za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju da su dvije ili više ponuda identične, odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, otvara se usmeno javno nadmetanje ili se prednost daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Protokol Zavoda.

4. Da bi licitacija bila održana dovoljno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

 

VI OBAVEZE KUPCA

1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena (kupac) dužan je pristupiti zaključenju kupoprodajnog ugovora u roku od 7 dana od dana prijema obavijesti o prihvatanju ponude, te je dužan u roku od 3 radna dana uplatiti prodajnu cijenu naznačenu u kupoprodajnom ugovoru, u protivnom gubi pravo na povrat depozita.

2. Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove vezane za prodaju snosi kupac.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

1. Sve informacije u vezi sa predmetnom javnom licitacijom mogu se dobiti u prostorijama Zavoda -Tehnička služba svakim radnim danom od 7 do 15 časova ili na broj telefona 051/348-444 ili mob. broj: 065/920-667. Kontakt osobe: Radenko Šironjić i Goran Ćulum.

2. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti na oglasnoj tabli Zavoda i web stranici Zavoda www.zotovicbl.com.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE:

Goran Ćulum

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: