Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja putničkog motornog vozila BMW 520D XDRIVE

Datum objave: 01.02.2023. 08:49 / Izvor: Večernji List, 01.02.2023.

Na osnovu Odluke JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo o prodaji stalnih sredstava - putničkih automobila 01-01-10111-6/22 od 08.11.2022. godine, objavljuje se ponovni:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju putničkog motornog vozila putem licitacije - sistemom zatvorenih ponuda

 

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljni-jeg ponuđača za kupovinu putničkog motornog vozila JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo, a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

1. PUTNIČKI AUTOMOBIL BMW 520D XDRIVE

-Proizveden: 2016 godine

-Registarske oznake: A01-0-503

-Radni obujam motora: 1995

-Vrsta goriva: Dizel

-Maksimalna snaga (KW): 140

-Početna prodajna vrijednost - 28.000,00 KM

-Vrsta postupka/način prodaje - Pismeno javno nadmetanje

-Visina i način polaganja kaucije -14.000,00 KM

-Žiralno - Način plaćanja: Avans 50%

Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na račun 1540012000213884 - .ntesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (odnosi se na ponuđače -pravna i fizička lica) u iznosu od 50% početne prodajne vrijednosti. Predaja kupljenog vozila kupcu - najpo¬voljnijem ponuđaču će se izvršiti po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, bez prava na naknadnu reklamaciju. Povrat uplaćenih sredstava koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavač zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude, a vozila koja su predmet prodaje će se ponuditi sljede-ćem rangiranom ponuđaču. Vozilo koje je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

Prijave sa ponuđenom cijenom za kupovinu auta, dostaviti u zatvorenoj koverti pod imenom - nazivom ponuđača zajedno sa dokazom o izvršenoj uplati depozita i podacima o ponuđaču, preporučenom pošiljkom ili na protokol JP Ceste F BiH, Sarajevo, Terezije 54 Sarajevo, na koverti naznačiti: "NE OTVARAJ - PONUDA ZA PRODAJU AUTA", najkasnije do utorka, 9.2.2023. godine do 9:30 sati. Prijave koje na Protokol JP Ceste F BiH d.o.o Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a)Prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/cijene,

b)Lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom/ tekućem računu ponuđača,

c)ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica - ovjerava Opstina,

d)ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica - ovjerava Opština,

e)potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju auta u zatečenom stanju - ovjerava Opština,

f)potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača ko-jom se obavezuje da će, ukoliko bude iza-bran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu uku-pnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana - ovjerava Opština,

g)dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstava obezbjeđenja za ozbiljnost ponu-de (dokaz o uplati depozita/ kaucije).

Licitacija sistemom zatvorenih ponuda će se obaviti u utorak 9.2.2023. godine u 10:00 sati u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH d.o.o Sarajevo, Terezije 54. Sarajevo.

Prisustvovanje na otvaranju zatvorenih ponuda dozvolit će se samo fizičkim licima koji su podnjeli prijavu/ponudu i ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćnicima (pravna lica).

Kriteriji za vrednovanje ponuđača je najviša ponuđena cijena za vozilo, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu za Javni oglas.

Detaljne informacije o vozilu i u vezi vizuelnog pregleda vozila zainteresovani kupci mogu dobiti, od ovlaštenih osoba; Smajkić Mersed i Tvrtković Aleksandar.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: