Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja službenog motornog vozila VW Tuareg

Datum objave: 14.03.2023. 13:59 / Izvor: Glas Srpske, 14.03.2023.

Na osnovu člana 35. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", broj 29/78,39/85 i 57/89), ("Službeni list RBiH", br. 2/92,13/93 i 13/94) i ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03) i člana 5. Odluke o prodaji motornog vozila putem javnog oglasa-licitacije, Broj: 02-16-9-1763-1/22 od 13.09.2022. godine, Regulatorna agencija za komunikacije, raspisuje

 

LICITACIJU

radi prodaje službenog motornog vozila Agencije

 

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) prodaje motorno vozilo putem javnog nadmetanja -licitacije, i to: ;

 

Vozilo Agencije za prodaju sa tehničkim i drugim podacima o vozilu:

 

 

VOZILO

VW Tuareg

1

Registarski broj

M60-A-571

2

Broj šasije

WVGZZZ7LZ8D024066

3

Broj motora

BPE014158

4

Zapremina motora (cm3)

2461

5

Godina proizvodnje

2007.

6

Pređeni kilometri zaključno sa 11/22

206719 km

7

Registracija

Registrovano do 13.10.2023.

8

Stanje vozila

Solidno

9

Obavezno osiguranje

Da, 13.10.2022.-13.10.2023.

10

Kasko osiguranje

Da, 01.04.2022.-01.04.2023.

11

Početna prodajna cijena

13.452,70 KM

 

Početna prodajna cijena za vozilo iz tačke 11. tabele je utvrđena od strane vještaka angažovanog sa Liste stalnih sudskih vještaka iz oblasti mašinske struke (motori i vozila) koji je izvršio pregled i procjenu vozila i posebnim nalazom "Vještačenje vrijednosti motornog vozila" odredio vrijednost koja je uzeta kao najniža početna cijena za vozilo. Izbor napovoljnijeg ponuđača će se izvršiti na način da će najboljim ponuđačem biti proglašen onaj ponuđač koji ponudi najveću cijenu iznad početne prodajne cijene. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica osim zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije i članova njihove uže porodice. Pravo učešća se stiče podnošenjem ponude i uplatom depozita. Depozit u visini od 10% od početne prodajne cijene uplaćuje se na račun Agencije, broj 1610000033470055; otvoren u Raiffeisen banci; u korist Regulatorne agencije za komunikacije, Mehmeda Spahe 1. Sarajevo; svrha uplate - depozit za vozilo; radi učešća na licitaciji.

Ponuđaču koji ne bude izabran kao najbolji ponuđač odnosno koji ne ponudi najveću cijenu na javnom nadmetanju-licitaciji, vratit će se uplaćeni depozit od 10% za učešće na licitaciji na njegov bankovni račun. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne prihvataju. Prijava-ponuda na licitaciju se dostavlja u zapečaćenoj koverti, na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom "Ponuda za javno nadmetanje-licitaciju vozila VW Tuareg - NE OTVARAJ", lično putem protokola ili preporučenom poštom.

Prijava-ponuda mora biti otkucana/čitko napisana i sadržavati:

■ime i prezime, JMB, adresu, broj lične karte, broj bankovnog računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren, kontakt telefon (za fizička lica);

■tačan naziv, sjedište firme i ime lica ovlaštenog za zastupanje, ID broj, broj bankovnog računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren, kontakt telefon (za pravna lica); tačno naznačen predmet prijave - ponude;

■cijenu ponude u KM (konvertibilna marka);

■dokaz o uplati depozita.

Rok za prijem prijava-ponuda ističe 16.02.2023. godine u 11,00 sati. Prijave - ponude koje budu dostavljene nakon isteka navedenog roka za prijem će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Prijave-ponude će se otvarati istog dana 16.02.2023. godine u 11,15 sati u prostorijama Regulatorne agencije za komunikacije, Sarajevo, Mehmeda Spahe 1. Posebna Komisija Agencije će na dan 16.02.2023. godine u 11,15 sati izvršiti javno otvarpnje prispjelih prijava - ponuda u prostorijama Agencije, ul. Mehmeda Spahe 1..71000 Sarajevo, sala prizemlje, a istom mogu prisustvovati ponuđači uz prezentaciju lične karte (za fizička lica) ili ovlaštena lica ponuđača (za pravna lica) uz prezentaciju punomoći.

Zainteresovani ponuđači mogu da pregledaju službeno vozilo, koje je predmet javnog nadmetanja, u Sarajevu, uz prethodni dogovor sa kontakt osobom Agencije, svakim radnim danom od 9:00 do 15:00 sati, u vremenu trajanja roka ove licitacije. Kontakt osoba Agencije za pregled vozila je Nedžad Milavica, kontakt telefon: 061/158 227.

Komisija će nakon provedenog postupka javnog otvaranja ponuda predložiti najpovoljniju ponudu pri čemu će se vrednovanje ponuda izvršiti na osnovu najveće ponuđene cijene za vozilo koje je predmet javnog nadmetanja-licitacije.

Sa ponuđačem koji ponudi najveću cijenu na javnom nadmetanju - licitaciji zaključit će se Ugovor o prodaji vozila, pri čemu će se kupcu uračunati uplaćeni depozit od 10% za učešće na licitaciji, a ostatak kupoprodajne cijene kupac će platiti prilikom preuzimanja vozila i potpisivanja Ugovora o prodaji vozila.

Troškove prenosa vlasništva (porez na promet) i sve druge obaveze snosi kupac.

Kupoprodajnu cijenu kupljenog vozila kupac je dužan uplatiti na račun Agencije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključivanja Ugovora o prodaji vozila, nakon čega može preuzeti kupljeno vozilo.

 

Generalni direktor Draško Milinović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: