Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila Škoda Kodiaq

Datum objave: 14.03.2023. 12:16 / Izvor: Akta.ba, 14.03.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

 

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog službenog putničkog motornog vozila ur. broj: 01¬1401/23 od 10. ožujka 2023. godine, uz prethodnu dobivenu suglasnosti Upravnog vijeća Sveučilišta u Mostaru, Povjerenstvo za provođenje postupka prodaje rabljenog službenog putničkog motornog vozila Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru putem javne licitacije, objavljuje

 

JAVNI OGLAS – POZIV

 o prodaji službenog putničkog motornog vozila Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru putem javne licitacije ( nadmetanja ) - zatvorenim pisanim ponudama

 

I.

(Predmet prodaje)

Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet (u daljnjem tekstu: Prodavatelj), putem javnog nadmetanja (licitacije), vrši prodaju službenog putničkog motornog vozila Pravnog fakulteta sljedećih karakteristika:

Red. broj

Marka i tip vozila

Broj šasije

Snag a

motor a

(kW)

Radni obim (cm3)

Godina proizvodnje

Registracija i kasko DA/NE

Početna cijena (KM) (bez PDV)

i.

ŠKODA KODIAQ Boja: siva Pređena kilometraža:

111 000 km, mjenjač: ručni, oprema :Ambition Stanje: u voznom stanju

TMBLJ7NSXJ8095778

110

1968

2018.

DA, 7/23

50.000,00

 

II.

(Način prodaje)

Prodaja vozila navedenog u točki I. ovog javnog oglasa - Poziva obavit će se putem javnog nadmetanja - licitacije, sustavom zatvorenih ponuda. Vozilo se prodaje u viđenom stanju, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

III.

(Pravo sudjelovanja)

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja (licitacije) imaju sve pravne i fizičke osobe, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici ili punomoćnici koje prije utvrđenog roka za licitaciju uplate predviđeni depozit vrijednosti od 5.000,00 KM na bankovni račun za uplatu sredstava na sljedeći način:

Primatelj: Sveučilište u Mostaru, Pravni fakultet

Transakcijski račun otvoren u UniCredit Banci d.d., broj: 3381302271331831 Svrha uplate: Javno nadmetanje - licitacija za prodaju rabljenog službenog putničkog motornog vozila Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije za prodaju službenog vozila nemaju djelatnici prodavatelja kao i članovi njihove uže obitelji.

 

IV.

(Pregled vozila)

Vozilo ŠKODA KODIAQ se može pogledati na parking prostoru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na adresi: Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar, Od 20. do 25. ožujka 2023. godine u vremenu od 10:00 - 12:00 sati.

Kontakt broj osobe zadužene za posredovanje pri pregledu vozila je: 036/337-190 ili 063/773¬537.

 

V .

(Sadržaj ponude)

Prodaja službenog vozila koje je predmet javne licitacije se vrši po principu „viđeno - kupljeno". Naknadne reklamacije se neće uvažiti.

Ponuda treba da sadrži:

a)ukoliko ponudu dostavlja fizička osoba ponuda mora sadržavati:

-uredno popunjen obrazac iz javnog poziva, s podacima: ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, elektroničku poštu, broj tekućeg računa, iznos ponude u KM i potpis fizičke osobe;

-dokaz o izvršenoj uplati depozita; i

b)ukoliko ponudu dostavlja pravna osoba ponuda mora sadržavati:

-uredno popunjen obrazac iz javnog poziva s podacima: naziv pravne osobe, adresu i broj telefona, elektroničku poštu, broj poslovnog računa, iznos ponude u KM, potpis ovlaštene osobe i pečat;

-ovlaštenje osobe za zastupanje u postupku licitacije;

-preslika ID broja;

-Rješenje o upisu u sudski registar original ili preslika ovjerena od strane nadležnog tijela; i

-dokaz o izvršenoj uplati depozita.

 

VI.         

(Dostavljanje ponude)

Ponuda mora biti potpisana od strane ponuditelja. Ukoliko je ponuditelj pravna osoba, ponuda mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kuverti sa naznakom:

„Ponuda za javno nadmetanje (licitaciju) službenog putničkog motornog vozila (naziv vozila za koje se ponuda dostavlja)

"NE OTVARAJ".

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29. ožujka 2023. godine.

U obzir će se uzeti samo ponude koje bez obzira na način dostave (poštom ili osobno) budu zaprimljene na protokol Sveučilišta u Mostaru do 29. ožujka 2023. godine do 10:00 sati na adresu:

Sveučilište u Mostaru, Rektorat

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, neće biti uzete u razmatranje.

 

VII.        

(Javno otvaranje)

Javno otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja, izvršit će Povjerenstvo, dana 29. ožujka 2023. godine u 11:00 sati.

Na javnom nadmetanju mogu učestvovati zainteresirani ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.

 

VIII.      

(Tijek licitacije)

Javna licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuditelj. Tijek licitacije:

1)Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, obznanjuju se pravila licitacije. Ponuditelj neće moći povući ponudu ukoliko je Povjerenstvo započelo javno otvaranje primljenih ponuda.

2)Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuditelj može na temelju pismenog ili usmenog zahtjeva povući ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu uplaćeni depozit se ne vraća..

2)Ako se na Poziv odazove samo jedan ponuditelj koji ponudi početnu cijenu ili veći iznos, predsjedavajući ga proglašava pobjednikom licitacije.

3)Ukoliko se na Poziv prijavi dva ili više ponuditelja sa istom cijenom koja je ujedno i najviša cijena ponude, Povjerenstvo ih poziva da ukoliko žele izvrše povećanje cijene javnim nadmetanjem. Najmanje povećanje licitiranog iznosa je 100 KM.

Ukoliko ponuditelji nisu prisutni ili ne žele povećati cijenu javnim nadmetanjem, a ponudili su istu cijenu, Povjerenstvo će proglasiti pobjednikom licitacije ponuditelja koji je ranije (po datumu i vremenu prijemnog pečata) dostavio ponudu na protokol Prodavatelja.

4) Nakon zaključene licitacije utvrđuje se rang lista ponuditelja kojom se konstatira pobjednik licitacije i kupac predmetnog službenog putničkog motornog vozila.

 

IX.         

(Obveze kupca)

Po okončanju postupka licitacije, Prodavatelj će sa odabranim ponuditeljem (kupcem) zaključit kupoprodajni ugovor.

Ukoliko kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Prodavatelj zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuditelju sa liste uspješnih ponuditelja. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, uplaćeni depozit se ne vraća.

Kupac je dužan da za kupljeno vozilo uplati puni iznos postignute cijene nakon obostranog potpisivanja ugovora, a sve u roku od sedam dana, odnosno da nadoplati razliku u cijeni vozila koja je postignuta na licitaciji uključujući uplaćeni depozit. Kupac je dužan da kupljeno vozilo preuzme u roku od pet dana od dana uplate postignute cijene.

Troškove prijenosa vlasništva, transporta, kao i sve ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

 

X.          

(Ostale informacije)

Obrazac ponude je sastavni dio javnog oglasa - poziva koji je obavezno dostaviti da bi ponuda bila punovažna.

Obrazac ponude je dostupan na web stranici Sveučilišta u Mostaru, www.sum.ba i www.pf.sum.ba.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako u tome ne uspiju ugovaraju stvarnu nadležnost Općinskog suda u Mostaru.

Tekst javnog oglasa - licitacije objavit će se na web stranici Sveučilišta u Mostaru sum.ba, Pravnog fakulteta pf.sum.ba i Obavijest u dnevnim novinama Večernji list.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 036/337-184 i 036/337-153.

Natječajno povjerenstvo za provedbu postupka javne licitacije

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: