Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja službenih vozila - VW Polo classic

Datum objave: 11.05.2023. 08:49 / Izvor: Glas Srpske, 11.05.2023.

Licitacija_oglas 3

 

Broj:_________

Laktaši,                                  god.

 

Na osnovu odluke Upravnog odbora JZU Dom zdravlja „dr Mladen Stojanović“ Laktaši broj: 3957/22 od 24.10.2022. godine, te Pravila licitacije broj : 798/23 od :27.02.2023 Кomisija za provođenje postupka licitacije raspisuje:

 

 

JAVNI POZIV

za prodaju službenih vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih pismenih ponuda

 

 

I – PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje osnovnih sredstvana JZU Dom zdravlja Dr Mladen Stojanović Laktaši  su slijedeća motorna vozila:

 

 

R.br

Marka i tip vozila

Godina proizvodnje

Broj šasije

Br. motora

Boja

Gorivo

Zapremina motora (ccm)

Snaga motora (kw)

Broj pređenih kilometara

Procijenjena vrijednost u КM

 

1.

VW Polo klasik

1998

WVWZZZ6KZXR563341

АЕY134921

bijela

Dizel

1896

47

260772

2.000,00 КМ

2.

VW Polo klasik

1998

WVWZZZ6KZXR561609

AEY133740

bijela

Dize

1896

47

178234

2.300,00 КМ

 

II – PREGLED VOZILA

Vozila se mogu pogledati svaki radni dan u vremenskom periodu od 10-14 časova na parkingu u krugu Doma zdravlja; na adresi Nemanjina 6 Laktaši , uz  prethodnu najavu na tel: 065/470-298 . Кontakt osoba: Peđa Кesić – član Кomisije za provođenje postupka licitacije  , za sva pitanja o toku i načinu provođenja licitacije je kontakt osoba:  Zoran Кnežević –predsjednik Кomisije ; tel: 051/536-121 .

III – NAČIN PRODAJE I PRAVO UČEŠĆA

Licitacija se provodi javnim nadmetanjem uz objavu licitacije u sredstvima javnog informisanja i na interent stranici Doma zdravlja .

Licitacija se provodi metodom prikupnjljanja pisanih ponuda , na način da se postigne najviša ponuđena cijena – sistem zatvorenih ponuda .

Pravo učešća u postpku licitacije imaju sva pravna i fizička lica koja uplate kauciju  u vrijednosti od 10% od početne cijene vozila za koje se dostavlja ponuda .

1.            Vozilo iz r.br. 1 – 200,00 КM

2.            Vozilo iz r.br. 2 – 230,00 КM

1)            Depozit iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na Transakcioni račun Doma zdravlja kod Nove Banke broj:  5551000054977434 ; svrha doznake : učešće na licitaciji – depozit ; po instrukcijama :

-              vrsta prihoda – 223171

-              budžetska organizacija – 00056700

-              opština uplatioca – 002- Banja Luka ; 056-Laktaši

-              poziv na broj – sve nule

 a dokaz o izvršenoj uplati prilaže se zajedno uz ponudu  .

Depozit od 10% se vraća u roku od 7 (sedam) dana nakon završetka licitacije za učesnike čije ponude ne budbu prihvaćene , a za pobjednika licitacije navedeni depozit se vraća 7(sedam) dana nakon zključivanja ugovora o kupoprodaji i uplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene , ili 7 (sedam ) dana nakon što direktor odluči u skladu sa članom 4 . stav 4. Pravila .

2)            Pod uslovom da ugovorne strane regulišu u Ugovoru o kupoprodaji da se depozit uračunava u kupoprodajnu cijenu motornog vozila , pobjedniku lcitacije se ne vraća depozit iz stava 1. ovog člana , te u tom slučaju pobjednik licitacije uplaćuje iznos kupoprodajne cijene umanjen za iznos depozita .

3)            Ukoliko ponuđač koji je pobjednik licitacije odustane od valjane ponude gubi pravo na povrat depozita .

4)            Pravo učešća u postupku licitacije nemaju :

 

1.            članovi Кomisije i članovi njihove uže porodice

2.            zaposleni u JZU Dom zdravlja Dr Mladen Stojanović Laktaši

 

IV – USLOVI PRODAJE I КRITERIJUM ZA IZBOR

Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena za svako vozilo posebno , uz uslov da visina ponuđene cijene ne može biti manja od početne cijene .

Jedan ponuđač može da dostavi ponudu za jedno vozilo , ili za oba vozila koja su predmet prodaje , a najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom iznad utvrđene početne cijene vozila za svako vozilo posebno .

U slučaju dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Кomisija će proglasiti pobjednikom onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, po datumu i vremenu prijemnog štambilja sa protokola Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši.

Ukoliko u ostavljenom roku ponudu dostavi samo jedan ponuđač, licitacija će biti punovažna, ako je ponuđena cijena iznad utvrđene početne cijene vozila.

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore kupca upućene prodavcu, po pitanju eventualnih nedostataka.

V – DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude se primaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za  prodaju motornog vozila putem licitacije “, poštom ili lično  na protokolu Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši , ulica Nemanjina br 6 .

Кrajnji rok za dostavljanje ponuda je 16.05.2023  godine do 10:00 čsaova  , uključujući i ponude upućene poštom, a pristigle do naznačenog datuma i vremena.

VI – SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda treba sadrži:

1.            Dokaz o uplaćenom depozitu za učešće na licitaciji u korist računa Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši

2.            Podatke o ponuđaču:

-              za fizičko lice (ime i prezme , ime jkednof roditelja , fotokopija lične karte, adresa i kontakt telefon, broj tekućeg računa )

-              za pravno lice (fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime ovlaštenog lica za zastupanje, adresa i kontakt telefon,broj žiro računa , broj i naziv banke )

3.            Ponuđenu cijenu iskazanu u КM na obrascu u prilogu za svako vozilo posebno .

 

VII – DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Otvaranje ponuda Кomisija za provođenje licitacije će izvršiti dana 16.05.2023 godine (petak ) sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Doma zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši.

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašćeno lice pravnog lica ili fizičko lice, uz prezentaciju punomoći odnosno lične karte.

Nakon otvaranja svih ponuda pristiglih u ostavljenom roku, licitacija se zaključuje utvrđivanjem liste ponuđača koji su ponudili cijenu iznad utvrđene početne cijene vozila, počevši od ponuđača sa najpovoljnijom ponudom i konstatuje se najpovoljniji ponuđač.

Direktor  zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude , obustavi ili poništi prodaju vozila po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije , sve do momenta uplate kupoprodajne cijene .

 

VIII – OBAVEZE КUPCA

Sa ponuđačem čija je ponuda od strane Кomisije ocijenjena kao najpovoljnija, JZU Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši će u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja licitacije zaključiti kupoprodajni ugovor, a najpovoljniji ponuđač je nakon zaključenja ugovora dužan u narednih 5 (pet)  dana u korist Transakcioni račun Doma zdravlja kod Nove Banke broj:  5551000054977434 ; svrha doznake : učešće na licitaciji – depozit ; po instrukcijama dobijenim iz računovodstvene službe Doma zdravlja , a dokaz o izvršenoj uplati prilaže se zajedno uz ponudu .

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, ne uplati ponuđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na povrat depozita, te u tom slučaju Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“ Laktaši zadržava pravo da ponudi zaključenje kupoprodajnog ugovora sljedećem najpovoljnijem ponuđaču sa utvrđene liste.

Pobjednik licitacije snosi sve obaveze koje se odnose na predmet prodaje (carina , pdv, direktni porezi , troškovi oko prenosa vlasništva i ostali troškovi ) .

Кupac nakon uplate kupoprodajne cijene može odmah preuzeti motorno vozilo sa pratećom dokumentacijom

                                                                                                      Predsjednik Кomisije

                                                                                                         Zoran Кnežević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: