Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila Audi A6

Datum objave: 27.05.2023. 09:58 / Izvor: Nezavisne novine, 27.05.2023.

Broj: 05-02-2-1826-2/23

Sarajevo, 26.05.2023. godine

 

Na osnovu člana "12. stava (3) Pravilnika o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81/14) i na osnovu Odluke o prodaji službenog vozila u vlasništvu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine broj: 05-02-2-1826-1/23 od 30.03.2023.godine, Ministarstvo civilih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda u postupku prodaje motornog vozila Ministarstva dvilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

I - PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je službeno motorno vozilo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo). Prodaja se vrši putem javnog nadmetanja-licitacije, koje je objavljeno u sredstvima javnog informisanja i to u najmanje tri dnevna lista, kao i na internet stranici Ministarstva na sljedećem linku: www.mcp.gov.ba/Content/Read/finansije-dokumenti.

 

II-PODACI O VOZILU

Marka i model vozila: AUDI A6 3.0

Boja vozila: Crna

Broj šasije: WAUZZZ4G7DN131599 Broj motora: CDU103029 Vrsta goriva: Dizel Snaga/zapremina motora: 180 KW Radni obim motora: 2967 ccm Godina proizvodnje: 2013. godina Predena kilometraža: 227.055 km Istek registracije: Registracija je istekla, vozilo je od¬javljeno

Stanje vozila: Loše, neispravno, iz vozila je izvađem mjenjač, te se dijelovi mjenjača nalaze na prednjem i zadnjem sjedištu

Početna cijena: 16.202,00 KM sa PDV-om

 

III - KRITERIJ PRODAJE

Prodaja vozila vrši se putem javnog nadmetanja dostavljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Vozilo se pr-daje po načelu „viđeno - kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne reklamacije i prigovore/žalbe po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena motornog vozila, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

 

IV-PREGLED VOZILA

Vozilo koje je predmet prodaje može se pogledati dana 01.06.2023. godine na parkingu Centra za uklan-janje mina u BiH (BH MAC), u ulici Kasindolska 192, Sarajevo, uz prethodnu najavu kontakt osobi sa kojom će se utvrditi tačno vrijeme pregleda vozila. Kontakt osoba i telefon: Alen Hadžić - 062/892-656.

 

V- PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u javnom nadmetanju dostavljanjem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koji prije određenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita u iznosu od 10% od početne vrijednosti vozila, odnosno depozit u iznosu od 1.620,20 KM.

U skladu sa Instrukcijom Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, uplata depozita vrši se na glavni budžetski račun kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, do krajnjeg datuma za dostavu ponuda, kako slijedi:

Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH

Transakcijski račun broj: 0000030000000145

Poziv na broj: 37111

Svrha uplate: Javno nadmetanje'licitacija u Min-istarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Novčani iznos, uplaćen na ime depozita, biće vraćen onim ponuđačima, koji ne budu izabrani na javnom nadmetanju.

Zaposleni u Ministarstvu i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća u licitaciji.

 

VI- SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

za fizičko lice - popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude za fizička lica, ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta i kopiju dokaza o uplaćenom depozitu/kauciji; za pravno lice - popunjen, potpisan i pečatom ponuđača ovjeren Obrazac za cijenu ponude za pravna lica, original ili ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog registra, ne starije od tri mjeseca računajući, od roka za predaju ponuda, ovlaštenje    za    zastupanje ponuđača/ punomoć, ukoliko ponudu potpisuje lice koje u dokazu o registraciji ponuđača nije navedeno kao ovlašteni predstavnik ponuđača i kopiju dokaza o uplaćenom depozitu/kauciji. Obrazac za cijenu ponude za fizička lica i Obrazac za cijenu ponude za pravna lica su objavljeni na web stranici    Ministarstva    na    sljedećem linku: www.mcp.gov.ba/Content/Read/finansije-dokumenti ili na protokolu Ministarstva.

Ponuđene cijene trebaju biti iskazane u KM i u ci-jelim brojevima, bez decimala.

 

VII- DOSTAVLJANJE PONUDE

Ponude se dostavljaju na obrascima za cijenu ponude, u zatvorenim (neprovidnim) kovertama putem pošte ili neposredno na protokol Ministarstva civilnih poslova BiH, Trg BiH broj 3, Sarajevo, s naznakom: NE OTVARATI.

Krajnji rok za dostavljanje" ponuda je .05.06.2023. godine do 10:00 sati.

U obzir će se uzeti samo ponude koje budu zaprimljene do 10:00 sati na protokolu Ministarstva, bez obzira na način dostave (poštom ili lično).

Sve ponude pristigle poslije navedenog roka, bez obzira kad su poslane, kao i ponude sa ponuđenim izno-som manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII- POSTUPAK JAVNOG NADMETANJA-LICITACIJE

Javno otvaranje ponuda će se održati u prisustvu zainteresovanih ponuđača dana 01.06.2023. godine sa početkom u 10:30 sati u prostoriji Ministarstva, kance-larija broj 704 /VII. sprat, Trg BiH broj 3, Sarajevo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, zakonski zastupnici ponuđača ili lica koja su ovlaštena za učešće u postupku licitacije, uz predočavanje ovlaštenja, odnosno punomoći.

Postupak nadmetanja - licitacije počinje regis-tracijom ponuđača, koja podrazumijeva provjeru iden-titeta podnosilaca ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača, koja sadrži: naziv ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, vrsta vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz javnog oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom od početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

Nakon otvaranja pravovremeno pristiglih ponuda, usmeno se saopštavaju ponuđene cijene prisutnim ponuđačima, te se utvrđuje lista ponuđača, koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javnog nad-metanja-licitacije.

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nad-metanja, biće proglašen ponuđač, koji je ranije predao ponudu.

Ukoliko se na javni poziv javi samo jedan ponuđač čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vri-jednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja.

Ukoliko se na javni poziv za prodaju motornih vozila ne prijavi nijedan zainteresovani ponuđač, Min-istarstvo će izvršiti novo raspisivanje javnog oglasa za prodaju, uzimajući u obzir da početna/procijenjena vri-jednost prethodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno do 10%.

 

IX- OBAVEZE KUPCA-PONUĐAČA

Po završetku postupka javnog nadmetanja, Min-istarstvo će zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuđačem u roku od 7 (sedam) dana i istom će biti vraćen uplaćeni depozit, nakon dostavljanja dokaza o izvršenoj uplati punog licitiranog iznosa za kupovinu motornog vozila.

Odabrani ponuđač dužan je da za kupljeno mo¬torno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisi¬vanja ugovora, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina motornog vozila Ministarstva civilnih poslova BiH", na jedan od depozitnih računa Ministarstva finansija i tre-zora Bosne i Hercegovine: JRT Trezor BiH, broj računa: 3380002210018390, broj poreskog obveznika treba da sadrži JMB ako uplatu vrši fizičko lice ili JIB ako uplatu vrši pravno lice, vrsta uplate: 0, vrsta prihoda: 811114, općina: treba da sadrži šifru općine prebivališta-sjedišta uplatioca, porezni period: treba da odgovara datumu uplate, budžetska organizacija: 0701999, poziv na broj:0. Plaćanje se vrši sa bankovnih računa koji su navedeni u obrascu ponude.

Ako ponuđač ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odus-tane od njegove realizacije, uplaćeni depozit/kaucija mu se neće vratiti, a Ministarstvo zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmetnog vozila, prodavač će tele-fonskim putem obavijestiti kupca o prijemu sredstava na račun JRT-a, a kupac je dužan preuzeti vozilo koje se nalazi na parkingu.

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva, transporta snosi kupac.

Prodavač neće davati garanciju u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: