Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja službenog putničkog vozila Volkswagen-Tiguan

Datum objave: 31.05.2023. 13:25 / Izvor: Akta.ba, 31.05.2023.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 03/04-3.1848-22/22 od 26.09.2022. godine o prodaji putničkog vozila u vlasništvu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Šumarski fakultet objavljuje

 

JAVNIOGLAS

ZA PRODAJU SLUŽBENOG PUTNIČKOG VOZILA ŠUMARSKOG FAKULTETA

UNIVERZITETA UBANjOJLUCI

 

Predmet javnog oglasa je prodaja službenog putničkog vozila, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako s l i j e d i :

 

r.br.

Marka i tip vozila

Registarska oznaka i Broj šasije

Broj, snaga motora (KW) i radni obim (cm3)

Dizel/benzin (D/B)

Godina proizvodnje

Opis stanja vozila, pređeno  KM.

Početna cijena(KM)

 

(putničko)

Registrovano do 14.07.2023. godine

Broj motora: CFF415865,

 

 

Boja vozila: siva metalik

 

1.

Volkswagen-Tiguan 2.0

Broj šasije: WVGZZZ5NZBW 564645

Snaga motora: 103 KW  Radni obim: 1968 cm3

Dizel

2011

pogon 4x4  Kilometraža: 324.100 km

15.300,00 KM

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1.Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja dostave ponudu i uplate depozit u vrijednosti od 10% od vrijednosti vozila.

 

2.2.Uplata depozita vrši se u računovodstvenoj službi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75 A, Banja Luka.

 

3. PREGLED VOZILA

3.1. Službeno putničko vozilo može se pogledati na parking prostoru Univerziteta u Banjoj Luci, u ulici Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75 A, Banja Luka u vremenu od 08 do 14 sati, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona: 051/460-550, ili na mobilni telefon broj: 066/218-116.

 

4. OBAVEZEPOTENCIJALNIHPONUĐAČA

4.1. Potencijalni ponuđač može cjelokupan oglas preuzeti na protokolu Šumarskog fakulteta, u ulici Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 75 A, Banja J1uka? svakim radnim danom od 8 do 14 časova ili podnijeti zahtjev za dostavu putem e-maila: info@sf.unibl.org.

 

Oglas je obavezujući za sve ponuđače koji učestvuju u postupku licitacije.

 

5. DOSTAVLjANjE PONUDA

5.1.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ- Ponuda za prodaju vozila putem licitacije" sa dokazom o izvršenoj uplati depozita.

 

5.2.Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, do 16.00 sati na protokolu Šumarskog fakulteta ul. Bulevar eojeode Cmene Stepanovića 75A, Banja Luka Sve ponude dostavljene iza navedenog roka i bez obzira na način dostave neće se uzeti u razmatranje.

 

5.3.Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuđača održat đe se 13.06.2023 godine, u 10,00 sati u svečanoj sali Šumarskog fakulteta.

 

5.4.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, fizičke osobe lično ili no punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravnu osobu ili punomoćnik za učešće u licitaciji.

 

6. SADRŽAJ PONUDE

6.1.Ponuda treba da sadrži podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu i broj telefona, fotokopiju identifikacionog dokumenta- ne ovjerenu).

 

6.2.Podatke o pravnoj osobi (fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar potpisanu i ovjerenu pečatom pravnog lica, ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje, adresu i broj telefona).

 

6.3.Iznos ponude iskazan u konvertibilnim markama KM.

 

6.4.Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ponude, a ukoliko je ponuđač pravno lice ista mora biti potpisana i ovjerena pečatom pravnog lica.

 

6.5.Prihvatljivom ponudom se smatra svaka ponuda koja sadrži podatke iz tačke 6.1. do 6.4. i čiji je iznos ponude jednak ili veći od najmanje početne cijene za vozilo.

 

6.6.Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač.

 

6.6. Licitacija je punovažna i u slučaju da ponudu dostavi jedan prihvatljivi ponuđač.

 

7. POSTUPAKLICITACIJE

7.1.Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu prispjelih ponuda koja sadrži: redni broj, marku i tip vozila, ime i prezime ponuđača, adresu i opštinu prebivališta, broj telefona te ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

 

7.2.Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku licitacije.

 

7.3.Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu za vozilo koje je predmet licitacije o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače. Predsjednik Komisije proglašava pobjednika licitacije koji je dostavio najpovoljniju ponudu za vozilo.

 

7.4.Ako se na poziv za licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

 

7.5.Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća cijena ponude, predsjednik Komisije će proglasiti za pobjednika, onog ponuđača koji je ranije dostavio ponudu, no datumu i vremenu prijemnog pečata na protokolu Fakulteta.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1.Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, odnosno kupac, dužan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka licitacije.

 

8.2.Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora.

 

8.3.Uplatu izvršiti na sljedeći način:

 

Primalac: Račun posebnih namjena za visoko obrazovanje - Šumarski

fakultet Univerziteta u Banjoj Luci,

- žiro račun:

 

551-001-00009070-76      -Unikredit banka;

555-000-06053684-82- Nova banka;

552-002-18458284-85-    Addko banka;

571-010-00002781-63 - Banka poštanske štedionice

 

Vrsta prihoda: 722539

Opština: 002

- Fond 02

Budžetska organizacija: 1250014

 

8.4. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac, koji je obavezan prodavcu predočiti dokaze o izvršenom prenosu vlasništva nad kupljenim

8.5.Primopredaja vozila izvršiti će se no odjavljivanju predmetnog vozila kod nadležnog MUP-a, od strane prodavca, te predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene od strane kupca.

 

8.6.Ukoliko kupac ne pristupi sklapanju Ugovora o kupoprodaji ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene uplaćena kaucija od 10 % neće mu se vratiti. Šumarski fakultet će zaključiti Ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

9.1.Prodaja vozila se vrši no principu "viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje.

 

9.2.Sve informacije u vezi javne licitacije mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14.00 sati na buoj telefona: 051/460-550.

 

9.3.Učesnicima u postupku licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% biće vraćena nakon završetka licitacije, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i dokaza o izvršenom prenosu vlasništva.

 

9.4.Šumarski fakultet zadržava pravo na cjelokupan iznos kaucije od 10 %, ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana ne uplati cijelokupan iznos ili odustane od kupovine vozila iz bilo kog razloga.

 

9.5.Šumarski fakultet zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi prodaju no ovom Oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

vozilom.

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ПРАВИЛНИК

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: