Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.09.2023. 11:32

Prodaja putničkih motornih vozila Audi A8 i VW Passat

Izvor: Akta.ba, 16.09.2023.

Bosna i Hercegovina

Predsjedništvo

Sekretarijat/Tajništvo

Broj: 05-16-7-2798-4/23 Sarajevo, 14.09.2023. godine,

Na osnovu člana 8. Pravilnika o korištenju službenih vozila u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine (broj:01-50-1-3630-9/20 od 03. 12. 2020. godine) a u vezi sa Odlukom o pokretanju postupka prodaje vozila putem licitacije sistemom zatvorenih ponuda (broj: 05-16-7-2798-2/23 od 13.09.2023. godine) Sekretarijat Predsjedništva Bosne i Hercegovine objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA PUTEM POSTUPKA LICITACIJE SISTEMOM ZATVORENIH PONUDA

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

1.1. Predmet javnog oglasa je prodaja službenih motornih vozila u vlasništvu Predsjedništva Bosne i Hercegovine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 

Broj LOT-a

Marka i tip vozila

Registarska oznaka

Snaga motora (kw) i radni obujam (cm3)

Broj šasije i motora

Dizel/ Benzin (D/B)

God. proizv.

Opis stanja vozila, pređeni km na dan 14.09.2023. godine

Početna cijena (KM)

LOT 1

AUDI A8

E57-K-225

283 KW 4.134 Cm3

WAUZZZ4H5HN007779 CTE 006649

D

2016

U voznom stanju

Pređeni km: 439.004

36.183

LOT 2

VW PASSAT

J91-M-139

103 KW 1.968 Cm3

WVWZZZ3CZ8P119085 CBA 041515

D

2008

U voznom stanju

Pređeni km: 330.000

7.200

 

 

2.NAČIN PRODAJE

2.1. Prodaja motornih vozila se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda.

 

3.PREGLED VOZILA

3.1. Vozila za LOT 1, 2 svi zainteresovani ponuđači mogu pogledati u garaži tržnog centra SCC-Sarajevo City Centar, adresa Vrbanja 1. na Marin Dvoru na etaži minus 5, dana 19.09.2023. godine, u vremenskom periodu od 12:00 do 14:00 sati.

 

4.USLOVI PRODAJE

4.1.Prodaja motornih vozila se vrši po principu „viđeno-kupljeno" bez naknadnih prigovora i reklamacija koje se odnose na stanje vozila.

4.2.Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja polože kauciju, osim uposlenika Predsjedništva Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica, kao i poslovni subjekti u njihovom isključivom ili djelimičnom vlasništvu ili njihovih srodnika.

4.3.U slučaju da ponuđač koji kupi motorno vozilo odustane od kupovine, uplaćeni iznos se ne vraća i služi za troškove ponovnog oglašavanja. Ostalim ponuđačima uplaćeni iznos će biti vraćen.     

 

5.SADRŽAJ PONUDE

5.1.Ponude se dostavljaju na datom obrascu, s tim da:

-Pravne osobe-dostavljaju ponudu s pečatom i potpisom ovlaštene osobe i dokazom o položenoj kauciji

-Fizička lica-dostavljaju ponude uz ovjerenu kopiju lične karte i dokaz o položenoj kauciji

5.2.Ponude se neće uzimati u razmatranje, ukoliko ne budu dostavljene na propisnim obrascima Predsjedništva Bosne i Hercegovine za pravna i fizička lica.

5.3.Svi ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 10% do 22.09.2023. godine, od početne cijene vozila za koje licitiraju. Ponude sa uplaćenom kaucijom nakon 22.09.2023. neće se razmatrati i bit će odbačene.

5.4.Uplata kaucije se vrši na sljedeći način:

a)Primalac: Ministarstvo finansija i trezora BiH

b)Broj računa: 0000 0300 0000 0145

c)Poziv na broj: 37111;

d)Svrha uplate: Javno nadmetanje-licitacija u Predsjedništvu BiH;

 

6.DOSTAVLJANJE PONUDA I VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE

6.1.Krajni rok za dostavljanje ponuda je 25.09.2023. godine. U obzir će biti uzete samo one ponude koje bez obzira na način dostave (poštom ili lično), budu zaprimljene na pisarnici Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

6.2.Sve ponude koje pristignu nakon navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja, kao i ponude s iznosom nižim od naznačene početne cijene, neće biti razmatrane.

6.3.Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti za svako motorno vozilo, poštom ili u Pisarnici Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ulica Maršala Tita 16, 71 000 Sarajevo, s nazakom: „NE OTVARATI - Prijava na javni oglas za prodaju motornih vozila postupkom licitacije putem zatvorenih ponuda, za LOT               "

(upisati broj LOT-a za koji se licitira).

6.4.Javno otvaranje ponuda će biti obavljeno 25.09.2023. godine, u 16:30 sati, u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, ul. Maršala Tita 16, 71 000 Sarajevo, u PRESS sali na I spratu.

6.5.Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička i pravna lica lično ili po punomoćniku (uz dokaz o punomoći) te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili opunomoćenik za učešće u postupki licitacije (uz dokaz o punomoći).

6.6.Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena kaucija od 10% bit će vraćena na zahtjev Predsjedništva BiH na doznačeni transakcijski račun učesnika, dok će uplaćena kaucija najpovoljnijem ponuđaču biti vraćena na njegov transakcijski račun nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa kupoprodajne cijene.

 

7.POSTUPAK NADMETANJA-LICITACIJE 

7.1.Ponuđači su dužni prije početka licitacije dokazati identitet ličnom kartom ili pasošem, odnosno ovjerenom punomoći za zastupanje ukoliko se radi o zastupanju.

7.2.Prije otvaranja prispjelih ponuda, predsjednik Komisije će prisutnima saopštiti pravila licitacije.

7.3.Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za svako motorno vozilo, a u slučaju da je ponuđeno više istih cijena za jedno motorno vozilo prednost ima ponuđač koji je najranije predao ponudu za „Javni oglas" u Pisarnici Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

7.4.Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan ponuđač.

7.5.Nakon zaključene licitacije utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje se kome su motorna vozila prodata.

7.6.Ukoliko Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ocijeni da najviša ponuđena cijena nije u skladu s očekivanim prilivom sredstava i da ide na štetu institucije, može odustati od prodaje motornih vozila, te se u tom slučaju vraća položena kaucija ponuđaču, bez ikakvih pravnih posljedica za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine.

 

8. OBAVEZE KUPCA

8.1.Sa ponuđačem koji je ponudio najvišu cijenu za motorno vozilo po završenoj licitaciji zaključit će se kupoprodajni ugovor u roku od 7 (sedam) dana od dana završetka javnog nadmetanja-licitacije, a istom će biti vraćen uplaćeni iznos pologa nakon predočenj a dokaza od Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine o uplati punog licenciranog iznosa za kupovinu motornog vozila .

8.2.Ako odabrani ponuđač ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora ili ako nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji odustane od njegove realizacije, uplaćeni polog mu neće biti vraćen, a Predsjeništvo Bosne i Hercegovine zadržava pravo dodjele ugovora prvom sljedećem ponuđaču s liste uspješnih ponuđača.

8.3.Sva poreze i troškove oko prijenosa vlasništva i snosi kupac, kao i obavezu transporta.

8.4.Odabrani ponuđač je dužan za kupljeno motorno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisanog ugovora.

8.5.UPLATA SE VRŠI ISKLJUČIVO SA RAČUNA UPLATIOCA NA RAČUN PRIMAOCA, NA SLJEDEĆI NAČIN:

Primalac: Jedinstveni račun trezora BiH (JRT) otvoren kod „Unicredit Bank" d.d. Mostar, broj računa: 3380 0022 1001 8390;

Svrha doznake: Kupovina službenih vozila od Predsjedništva BiH;

Broj poreznog obveznika: trinaestocifreni ID broj pravne osobe ukoliko uplatu vrši pravna osoba ili JMBG ukoliko uplatu vrši fizička osoba;

Vrsta uplate: 0;

Vrsta prihoda: 811 114;

Opština: treba da odgovara šifri općine prebivališta (sjedišta) uplatioca;

Porezni period: treba da odgovara datumu uplate;

 

Poziv na broj: 0; 

 Budžetska organizacija: 0102999. 9. DODATNE INFORMACIJE

9.1.Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033 567 584 ili na mobilni telefon

061 202 851. Kontakt osoba je Žiga Fikret.

 

GENERALNI SEKRETAR

Zoran Đerić

 

Dostavljeno:

1.Komisiji za licitaciju vozila

2.Odjelu za ekonomsko-finansijske poslove

3.Odjelu za transport

4.Arhivi

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE 

Ponuda za kupovinu vozila LOT ponudu

Naziv pravne osobe (ukoliko je ponuđač pravna osoba) ili ime i prezime( ime jednog roditelja) ukoliko je ponuđač fizičko lice:

Tačna adresa :  

Broj telefona : 

Broj tekućeg računa :   

Broj poslovnog računa (za pravne osobe):

IZNOS PONUDE U KM:

Potpis:                 MP:       (pečat za pravne osobe)

 

Uz ponudu dostaviti:

1.Dokaz o uplati kaucije

2.Ovjerenu kopiju identifikacionog dokumenta (za fizička lica)

3.Kopiju rješenja o upisu u sudski registar ne stariju od tri mjeseca ovjerenu od strane nadležnog

(upisati broj LOT-a za koji ponuđač dostavlja)

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: