Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.09.2023. 09:29

Prodaja službenih putničkih motornih vozila (ŠKODA FABIA, PEUGEOT, CADDY MAXICOMBI)

Izvor: Akta.ba, 18.09.2023.

KJP „ZOI 84" OCS

Broj: 4234/23

Datum:14.9.2023.

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 3624-6-1/23 od 15.08.2023 godine o davanju saglasnosti o

pokretanju aktivnosti za raspisivanje Javnog poziva za prodaju dijela stalnih sredstava, KJP „ZOI 84" OCS

d.o.o Sarajevo raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju vozila

licitacijom po sistemu zatvorenih ponuda

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog oglasa je prodaja službenih putničkih motornih vozila prikupljanjem zatvorenih ponuda

za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

Podaci o vozilima koja su predmet javne prodaje-licitacije su prikazani u slijedećoj tabeli:

 

R

/
b
r

Vrsta, marka i tip vozila

Registarska
oznaka

Broj šasije

Godina
proizvodnje

POČETNA
CIJENA BEZ
PDV-a
(u KM)

1.

Putnički automobil
ŠKODA FABIA
KARAVAN Model 6Y

-br,motoraAXR618713
-snaga 74 kw
-vrsta motora- diesel
-manuelni mjenjač
-boja -siva

-radna zapremina -1896ccm
-euro 4

-oblik karoserije- AC
Kara van
-pređena kilometraža:
350.339 km

M97-K-352

TMBHS46Y8S450347

2008.

2.734,51

2.

Putnički automobil
PEUGEOT Model 6 4HT

-br.motora 10DZ474016335
-prva registracija - 2015.g
-snaga 125 kw
-boja - zelena
-manuelni mjenjač
-radna zapremina 2178 ccm
-euro 4

-vrsta motora -diesel

052-J-619

VF3 6D4HTH21623952

2007.

6.746,82

 

 

-pređena kilometraža
191.160 km
-oblik karoserije - AA-
Limuzina

 

 

 

 

3.

Višenamjensko vozilo
CADDY MAXICOMBI
Model 2K
Marka Volkswagen

-vrsta-Ml putnički automobil
-br .motora BLS835748
-prva registracija 2013
-snaga 77 kw

-radna zaprem ina 1896 ccm
-euro 4

-vrsta motora -diesel
-boja -bijela
-manuelni mjenjač
-oblik karoserije - AF-
višenamjensko vozilo
-pređena kilometraža
324.729 km

046-K-384

W V2ZZZ2KZ8X13 7775

2008.

4.127,44

 

Napomena: U cijenu nije uračunat PDV ( 17%)

 

2.PREGLED VOZILA

Vozila koja su predmet prodaje-licitacije mogu se pogledati u vremenu od 10,00 - 16,00 sati, svakim radnim

danom uz prethodnu najavu na telefon broj 061 366 071 - Emir Krajina .Jedno vozilo se nalazi u

kompleksu Dvorane Zetra,( PEUGEOT) ,U1. Alipašina bb 71000 Sarajevo, a preostala dva su locirana na

Bjelašnici ( ŠKODA FABTA, CADDY)

Ponuđena vozila se prodaju u viđenom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet

prodaje.

 

3.NAČIN JAVNE PRODAJE - LICITACIJE

Vozila koja su predmet javne prodaje-licitacije prodaju se pojedinačno ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu

za pojedino vozilo.

U slučaju da se prijave dva ili više ponuđača sa istim iznosom ponude, koja je ujedno i najviša cijena ponude,

kao najpovoljniji ponuđač smatrat će se onaj čija je ponuda ranije zaprimljena na protokol Preduzeća.

Licitirati se ne može ispod navedene početne cijene. Ponude koje budu niže od naznačenih početnih cijena

neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Prodaja će se obavljati po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne reklamacije i prigovore

kupca upućene prodavcu, po pitanju kvalitete i eventualnih nedostataka.

 

4.PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica:

Za pravna lica:

a.       Naziv i tačna adresa ponuđača/kupca, kontakt telefon

b.       Izvod iz sudskog registra sa svim pripadajućim prilozima (ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

c.       Ponuđena cijena izražena u KM koja ne može biti manja od početne cijene navedene u Javnom oglasu

(ovjereno i potpisano od strane ovlaštene osobe)

d.       Lična kartea ovlaštene osobe ( ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

e.       Uvjerenje o poreznoj registraciji(original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

f.        Potpisana izjava o prihvatanju svih uslova iz ovog Javnog poziva

Za fizička lica:

a.       Ime i prezime, adresa stanovanja ponuđača ,broj telefona,

b.       Identifikacioni dokument Lična karta ili Pasoš8 ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

c.       Ponuđena cijena u KM koja ne može biti manja od početne cijene navedene u Javnom oglasu (potpisano

od strane fizičkog lica - ponuđača)

d.       CEPS prijavnica boravišta (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca)

e.       Potpisana izjava o prihvatanju svih uslova iz ovog Javnog poziva

Nepotpune ponude neće se razmatrati. Licitacija će biti punovažna i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan

ponuđač, u skladu sa navedenim kriterijima.

 

5.       DOSTAVLJANJE PONUDA

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom " NE OTVARAJ - PONUDA PUTEM LICITACIJE " (sa

obaveznom naznakom broja predmeta prodaje) se primaju do 25.09.2023. godine, do 11:00 sati.

Prijave dostaviti na adresu KJP "ZOI 84" OCS d.o.o, Ul. Alipašina bb,( Dvorana Zetra, ulaz"E"), 71000

Sarajevo. Ponude koje pristignu poslije nazanačenog roka, neće se razmatrati.

Komisija ponude pristigle po Javnom pozivu otvara javno i to dana 25.09.2023. godine u 13:00 sati u

prostorijama sjedišta KJP "ZOI 84"OCS d.o.o na adresi ul. Alipašina bb,( Dvorana Zetra, ulaz "E") u

Sarajevu.

 

6.POSTUPAK PRODAJE-LICITACIJE

Prije početka javnog otvaranja prispjelih ponuda ponuđač može na osnovu pismenog ili usmenog zahtjeva

povući svoju ponudu, te će mu ponuda biti vraćena neotvorena. Ponuđač neće moći povući ponudu ukoliko

je Komisija započela javno otvaranje prispjelih ponuda.

Prije otvaranja zatvorenih pismenih ponuda, saopćavaju se pravila javne prodaje.

Predsjednik Komisije otvara prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži: naziv

ponuđača, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude. 

 

Ponude koje ne ispunjavaju uslove prihvatljivosti neće se razmatrati u daljem postupku javne prodaje-

licitacije.

Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

Nakon razmatranja ponuda, Komisija utvrđuje najpovoljniju ponudu, o čemu usmeno obavještava prisutne

ponuđače.

Predsjednik Komisije proglašava pobjednika javne prodaje-licitacije.

Ako se na poziv za javnu prodaju-licitaciju odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom,

Komisija ga proglašava pobjednikom javne prodaje-licitacije.

Ako se prijave dva ili više ponuđača sa prihvatljivom ponudom i istom cijenom, koja je ujedno i najveća

cijena ponude, Komisija daje prednost ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu na protokol Preduzeća.

 

7.KRITERIJ ZA VREDNOVANE PONUDA

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena.

 

8.OBAVEZE KUPCA

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu u

skladu sa navedenim kriterijima.

Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena, dužan je pristupiti zaključenju ugovora. Kupac je dužan prije

preuzimanja kupljenog motornog vozila uplatiti puni iznos za licitirano vozilo naveden u ugovoru.

Ukoliko kupac ne izvrši uplatu i odustane od kupovine, KJP "ZOI 84" OCS d.o.o će potpisati ugovor o

kupovini sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Sve obaveze, uključujući porez i druge troškove oko prenosa vlasništva, transporta i si. snosi kupac.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: