Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.09.2023. 08:40

Prodaja službenih motornih vozila: Audi A6 i Passat

Izvor: Akta.ba, 19.09.2023.

 Bosna i Hercegovina

MINISTARSTVO PRAVDE

 

Broj: 05-16-3-6361-2/23

Sarajevo, 15.09.2023. godine

 

Temeljem Odluke o prodaji vozila službenih vozila Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, broj: 05-16-3-6361/23 od 21.08.2023. godine, a sukladno Instrukciji o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja-licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika - institucija Bosne i Hercegovine, broj: 08-02-2-4348/23 od 29.05.2023. godine, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenih vozila Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine putem javne licitacije-

zatvorenim pismenim ponudama

 

I PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet javnog oglasa je prodaja 2 (dva) službena motorna vozila Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, putem javnog nadmetanja - licitacija metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda za:

 

Marka i model vozila

Boja vozila

Broj šasije

Vrsta motora/ Snaga/ zapremina motora

Godina proizvod nje

Pređena kilometraža

Istek registracije

Opće stanje vozila

Početna cijena

LOT 1

Audi A6 3.0 TDI Quatro

Crna

WAUZ ZZ4G XJN07 1345

Dizel 235 kW / 2967 cm3

2017.

355 692 km na dan 05.09.202 3. godine

03.01.20 24.

Prosječno

31.586,22 KM

LOT 2

Passat ЗС B8 2.0 TDI BMT Comfor tline

Crna

WVW

ZZZ3C ZGE03 9226

Dizel 110 Kw/1968 сm3

 

2015.

326 228 km na dan 05.09.202

21.09.2023.

Prosječno

17.136,36 KM

 

II KRITERIJI ZA PRODAJU

Prodaja vozila vrši se metodom javnog nadmetanja putem zatvorenih pisanih ponuda.

Vozila se prodaju po načelu „viđeno - kupljeno", te kupac nema pravo na naknadne prigovore i reklamacije po pitanju kvaliteta, stanja, funkcionalnosti, izgleda, skrivenih ili drugih eventualnih nedostataka motornog vozila.

 

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuditelja je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, koja ne može biti manja od početne prodajne cijene/vrijednosti vozila.

 

III PREGLED VOZILA

Vozila, koja su predmet prodaje, se mogu pogledati na parkingu kod Zgrade institucija Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo, 22.09. i 25.09.2023. godine u vremenu od 10:00 h do 13:00 h.

U vezi pregleda vozila možete kontaktirati osobu iz Ministarstva pravde BiH na telefon broj: 061/484- 783.

 

IV PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na licitaciji imaju sve pravne i fizičke osobe, koja prije utvrđenog roka za licitaciju izvrše uplatu depozita/kaucije u vrijednosti od 10% procijenjene vrijednosti motornog vozila za pojedini LOT.

 

Uplata depozita/kaucije vrši se na glavni proračunski račun kod Centralne banke sa navođenjem sljedećih podataka kako slijedi:

Primalac:             Ministarstvo financija i trezora BiH

Transakcijski račun broj: 0000030000000145

Poziv na broj:    37111

Svrha uplate:     Javno nadmetanje-licitacija u Ministarstvu pravde BiH

 

Svim sudionicima licitacije uplaćeni depozit će biti vraćen u roku od 7 (sedam) dana od dana okončanja postupka prodaje vozila.

 

Pravo sudjelovanja u postupku javne licitacije nemaju zaposleni u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

V DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDE

Ponude se predaju na na protokol Ministarstva osobno ili putem pošte, na adresu Trg BiH broj 3, 71000 Sarajevo, u zatvorenoj kuverti na čijoj prednjoj strani mora biti navedeno:

 

Ministarstvo pravde BiH

Ured protokola br. 1002 (deseti kat)

Trg BiH br. 3

71000 Sarajevo

 

sa naznakom „NE OTVARATI - Ponuda za prodaju vozila putem licitacije".

 

Na poleđini kuverte je potrebno upisati podatke o podnositelju ponude (ime i prezime, kontakt telefon i LOT).

Jedan ponuditelj može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova (ponuda za svaki lot se pakuje u posebne kuverte, koje se opet pakuju u zajedničku kuvertu za jednog ponuditelja), s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

 

Uz ponuda se dostavlja i odgovarajući dokaz o izvršenoj uplati depozita/kaucije za sudjelovanje u postupku javnog nadmetanja.

Ponuda mora sadržavati:

- za fizičku osobu - popunjen i potpisan Obrazac za cijenu ponude, ovjerenu presliku identifikacijskog dokumenta, presliku dokaza o uplaćenom depozitu,;

- za pravnu osobu - popunjen, potpisan i pečatom ponuditelja ovjeren Obrazac za cijenu ponude, ovlaštenje osobe ovlaštene za zastupanje u postupku licitacije, ovjerenu presliju izvoda iz sudskog registra - ne stariju od 3 (tri) mjeseca od roka za predaju ponuda, presliku potvrde o poreskoj registraciji (JIB), presliku dokaza o uplaćenom depozitu.

 

Ponuđene cijene trebaju biti iskazane u KM (konvertibilnim markama) i u cijelim brojevima, bez decimala.

U razmatranje će biti uzete samo one ponude koje sadrže podatke iz ove točke i čiji iznos bude jednak ili veći od procijenjene vrijednosti službenog vozila za koju se ista podnosi.

 

Ako se na javni oglas javi samo jedan ponuditelj čija je ponuđena cijena ista ili viša od početne cijene/vrijednosti vozila, isti se proglašava pobjednikom javnog nadmetanja.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28.09.2023. godine do 10:00 sati.

U obzir će se uzeti samo ponude koje, bez obzira na način dostave (poštom ili osobno), budu zaprimljene na protokolu Ministarstva do navedenog roka. Sve ponude pristigle nakon navedenog roka, bez obzira kada su poslane, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene, neće se uzeti u razmatranje

 

VI POSTUPAK NADMETANJA

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih ponuditelja održat će se 28.09.2023. godine sa početkom u 11:00 sati u Sali na 19. katu Zgrade prijateljstva između Grčke i Bosne i Hercegovine za (visoka zgrada) na adresi Trg BiH broj 3, 71 000 Sarajevo.

 

Postupak nadmetanja - licitacije počinje registriranjem kandidata, koja podrazumijeva provjeru identiteta podnositelja ponude, zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Predsjednik Povjerenstva otvara prispjele ponude, čiji se sadržaj unosi u listu ponuditelja, koja sadrži: naziv ponuditelja, redni broj ponude po prispjeću, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Ponude koje ne ispunjavaju tražene zahtjeve iz javnog oglasa, kao i ponude sa cijenom nižom oć početne cijene, neće se uzeti u razmatranje.

Nakon otvaranja pravovremeno pristiglih ponuda, javno se saopštavaju ponuđene cijene, te se utvrđuje lista ponuđača, koji su ponudili istu ili višu cijenu od utvrđene početne cijene, počevši od ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena, pobjednikom javnog nadmetanja, biće proglašen ponuditelj, koji je po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva ranije dostavio ponudu.

 

VII OBVEZE KUPCA

Po završetku postupka javnog nadmetanja, Ministarstvo će zaključiti kupoprodajni ugovor sa odabranim ponuditeljem u roku od 7 (sedam) dana.

Ako kupac ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji ili ukoliko nakon zaključenja ugovora odustane od njegovog realiziranja, uplaćeni depozit mu se neće vratiti i Ministarstvo zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponudite Iju sa liste uspješnih ponudite lja.

Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 7 (sedam) dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, a plaćanje se vrši sa bankovnog računa navedenog u obrascu ponude, sa naznakom svrhe uplate „Kupovina motornog vozila Ministarstva za pravde Bosne i Hercegovine44 na jedan od depozitnih računa, koji će, zajedno sa uputstvom za uplatu, blagovremeno biti predočen izabranom kupcu.

Po izvršenoj provjeri uplate kupoprodajne cijene na ime kupovine predmetnog vozila i dostave jednog primjerka uplatnice, prodavač će blagovremeno telefonskim putem obavijestiti kupca o načinu i vremenu preuzimanju vozila .

Troškove poreza, prenosa vlasništva, transporta i sve druge troškove snosi kupac.

Prodavač neće davati jamstvo u pogledu stanja, funkcionalnosti, izgleda i kvaliteta, skrivenih ili drugih nedostataka.

 

VIII DODATNE INFORMACIJE

Tekst Javnog oglasa i Obrazac za cijenu ponude, biće objavljen na internet stranici Ministarstva www.mpr.gov.ba dok će Obavijest o raspisivanju ovog Javnog oglasa biti objavljen u tri dnevna

lista, koji se distribuiraju na području Bosne i Hercegovine.

U postupku licitacije primjenjuju se pravila Instrukcije o načinu i pravilima sprovođenja javnog nadmetanja - licitacije za prodaju motornih vozila proračunskih korisnika - institucija Bosne i Hercegovine broj: 08-02-2-4348/23 od 29.05.2023. godine, koja je dostupna svima i dužni su prije pristupanja sastavljanju ponude upoznati se sa sadržajem iste. Sve što nije naznačeno u Javnom pozivu, a predmet je navedene Instrukcije se primjenjuje i ponuđači se ne mogu pozvati na nepoznavanje propisa.

 

MI N I S T A R

Davor Bunoza

 

Javni oglas o prodaji službenih vozila 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: