Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.09.2023. 15:14

Prodaja službenog vozila VW Passat B8

Izvor: Akta.ba, 22.09.2023.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA

Referentni broj: OSCE-VS-02-2023

 

1. PREDMET JAVNOG OGLASA

 

Predmet poziva je prodaja službenog vozila (u daljem tekstu: vozilo), prikuplj anj em zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača, kako slijedi:

 

1.1 Ova javna aukcija je za prodaju jednog vozila. Detaljan opis stanja vozila je priložen u aneksu A.

 

2. NAČIN JAVNE PRODAJE

 

2.1.       Pravo učešća u postupku javne prodaje-licitacije imaju sve pravne i fizičke osobe koje prije utvrđenog roka uplate depozit u iznosu od 300 KM za svako pojedinačno vozilo, na račun Misije OSCE-a u BiH kod Raiffeisen banke, broj 502021000-030000554-3, transakcijski broj računa 1610000000000011.

 

2.2.       Učesnicima u postupku javne prodaje-licitacije čije ponude ne budu prihvaćene uplaćen depozit biti vraćen nakon isteka važnosti ponude od 21 dan, dok će se uplaćen depozit najpovoljnijem ponuđaču biti uračunat u postignutu cijenu. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 300 KM se neće vratiti. Učesnicima u kupovini čije ponude ne budu prihvaćene, depozit će se vratiti na bankovni račun u punom iznosu.

 

3. PREGLED VOZILA ZA PRODAJU

 

3.1.       Ponuđači se pozivaju da prije podnošenja ponude pregledaju vozilo kako bi provjerili njegov sadržaj, stanje i druge detalje. Vozilo će biti dostupno na pregled u periodu od 11:00 do 15:00 sati u utorak i srijedu, 26. i 27. septembra 2023. godine na parkingu Misije OSCE-a u BiH. Obrazac za podnošenje ponude će se moći preuzeti prilikom razgledanja vozila, kao i na recepciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, adresa Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo. Detaljno stanje vozila će biti dostupno pri pregledu vozila u papirnoj formi (zadnji urađen servis, opšte stanje vozila sa eventualnim specifičnostima, eventualne veće popravke i sl.).

 

3.2.       Svaki ponuđač odlučuje samostalno na svoju odgovornost da li će ili neće pregledati vozilo prije podošenja ponude. Za svaku podnesenu ponudu smatrat će se da je ponuđač upoznat sa trenutnim stanjem vozila koje je predmet prodaje.

 

4. FORMAT PONUDE I GARANCIJA PONUDE

4.1.       Ponuda se dostavlja na Obrascu - PONUDA za kupovinu vozila OSCE-VS-02-2023 i predaju se isključivo u zatvorenoj (neprovidnoj) koverti na adresu Ureda Misije OSCE-a u BiH, Poslovni Centar Unitic - Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, do četvrtka, 05. oktobra 2023. do 12:00 sati po lokalnom vremenu. Na koverti treba na poleđini napisati ime i prezime (za fizičke osobe)/naziv ponuđača (za pravne osobe) sa naznakom „OSCE-VS-02-2023- Ponuda za prodaju službenog vozila - NE OTVARATI".

 

4.2.       Jedan ponuđač može dostaviti jednu ponudu za vozilo.

 

4.3.       Minimalna cijena koja može biti prihvaćena iznosi 28,000 BAM, ne ukljčujući carinu, PDV i sve druge takse i troškove vezane za prodaju i uklanjanje predmetnog vozila.

 

Svaka ponuda mora biti stavljena u neprozirnu zapečaćenu kovertu i treba da sadrži:

 

1.         Popunjen obrazac Poziv za podnošenje ponuda OSCE-VS-02-2023 sa finansijskom ponudom u konvertibilim markama;

 

2.         Dokaz o izvršenoj uplati depozita u iznosu od 300 KM, na račun Misije OSCE-a u BiH kod Raiffeisen banke, broj 502021000-030000554-3, transakcijski broj računa 1610000000000011.

Na obrascu mora jasno biti naznačen:

 

1.         Bankovni račun na koji će se izvršiti povrat;

 

2.         E-mail koji će se koristiti za zvaničnu komunikaciju;

 

3.         Ponudu mora potpisati podnosilac ponude, a ukoliko je ponuđač pravna osoba, ista mora biti i ovjerena pečatom pravne osobe.

 

OSCE ne preuzima odgovornost za netačne i/ili nečitko napisane podatke.

 

4.4.       Ponude moraju biti primljene prije roka navedenog u Obavještenju o prodaji, preporučenim pismom sa potvrdom prijema ili ručno uručene uz potvrdu o prijemu koju je potpisao OSCE ili njegov predstavnik. Svaka ponuda pristigla nakon isteka roka biće odbijena bez uzimanja ponude u obzir, a depozit će biti vraćen.

 

4.5.       Ovaj poziv za ponude ne sadrži ugovornu ponudu bilo koje vrste. Svaka dostavljena ponuda smatraće se isključivo ponudom od strane ponuđača, a ne prihvatanjem ponude od strane OSCE-a. Neće postojati nikakav ugovorni odnos, osim u skladu sa pisanim ugovorm koji proizilazi iz uspješne ponude.

 

4.6.       Ponuđač snosi sve troškove vezane za pripremu i podnošenje ponude. OSCE ni u kom slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve vezane troškove, bez obzira na ishod procesa nadmetanja.

 

4.7.       Ponuda ostaje važeća i otvorena za prihvatanje u periodu od dvadeset-jedan (21) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

4.8.       Garancija ponude (depozit) neuspješnim ponuđačima će biti vraćena na bankovni račun naveden na obrascu ponude u najkraćem roku, ali najkasnije u roku od petnaest (15) dana od isteka roka važenja ponude.

 

4.9.       Cij ena ponude mora biti izražena u konvertibilnim markama (BAM).

 

5.         POVLAČENJE PONUDE

 

5.1. Ponuda se može povući na pismeni zahtjev ponuđača prije isteka roka za podnošenje ponuda. Bilo kakvo povlačenje izvršeno nakon toga neće biti prihvaćeno.

 

6.         POSTUPAK JAVNE PRODAJE I KRITERIJI ZA DODJELU

 

6.1. Sve ponude će OSCE pregledati i ocij eniti u skladu sa važećim pravilima i procedurama, kao i uslovima navedenim u ovom Pozivu za prodaju vozila refentni broj OSCE-VS-02-

6.2.       Vozilo koje je predmet javne prodaje-licitacije prodaje se ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo. Vozilo se prodaje u viđenom stanju uz garanciju da je OSCE vlasnik vozila i ima pravo da ga proda, bez pribjegavanja garancijama bilo koje druge vrste, izražene ili implicirane. Nadalje, uspješni ponuđač je odgovoran za sve troškove, uključujući, ali ne ograničavajući se na, carinjenje, transport, uklanjanje i odlaganje predmeta, u skladu sa svim lokalnim i međunarodnim zakonima i propisima.

 

6.3.       OSCE će obavjestiti sve ponuđače (uspješne i neuspješne) o svojoj odluci u roku od trideset (30) dana od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

6.4.       Jedini kriterij dodjele bit će cijena. Vozilo se dodjeljuje ponuđaču sa najvišom ponudom (cijenom). U slučaju jednakih (finansijskih) ponuda, vozilo se dodeljuje vremenski prvoj primljenoj ponudi, prema zvaničnom OSCE registru primljenih ponuda.

 

6.5.       U slučaju neuspjeha obavještenog prvorangiranog ponuđača zbog povlačenja ili nepoštovanja uslova prodaje, predmetno vozilo će biti dodijeljeno drugoj najboljoj ponudi i tako dalje.

 

7.         OBAVJEŠTENJE USPJEŠNIM PONUĐAČIMA

 

7.1.       Ponuđač čij a ponuda j e prihvaćena će biti zvanično pismeno obavj ešten u roku od sedam radnih (7) dana nakon otvaranja ponuda, na email adresu naznačenu na ponudi. Nakon pisma obavještenja koje je poslao OSCE, ponuđač mora pismeno potvrditi prihvatanje u roku od 48 sati.

 

7.2.       U slučaju da obavješteni ponuđač odbije da uplati punu cijenu vozila ili punu cijenu ne uplati u roku od pet (5) radnih dana nakon dostavljenog računa na službeni email ponuđača, OSCE će nepovratno zadržati depozit uplaćen kao garanciju uz ponudu. Postupak se ponavlja sa drugorangiranim te dalje niže rangiranim ponuđačima do prihvaćanja kupovine, ili do otkazivanja postupka od strane OSCE. Nakon isteka roka od dvadeset-jedan (21) dan valjanosti ponude, OSCE neće zadržavati depozit bez obzira na ishod postupka.

 

8.         OBAVEZE KUPCA

 

8.1.       Kupac j e dužan da uplati puni iznos (umanj en za depozit) u korist Misij e OSCE-a u BiH u roku od pet (5) radnih dana od dana obavijesti da je njegova ponuda prihvaćena.

 

8.2.       Vozilo se preuzima sa parkinga Glavnog ureda Misije OSCE-a u BiH u viđenom stanju, bez garancije, u roku od tri (3) dana od dana primitka uplate na račun Misije OSCE-a uBiH i primopredaje dokumentacije vezane za prodaju. Misija OSCE-a u BiH neće prihvatiti nikakve obaveze koje proisteknu iz upotrebe vozila poslije njegove prodaje. Vozilo se prodaje ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu za vozilo. Uplata će biti izvršena bankovnim transferom, prije preuzimanja vozila.

 

8.3. Troškove carine, poreza, uklanjanja vozila, transporta i sve ostale troškove u vezi ove transakcije snosi kupac. Vozilo koje je predmet prodaje, i korišteno od strane OSCE-a je uvezeno bez plaćanja carine i PDV-a, i za bilo kakva pitanja u vezi carinskih i poreskih procedura kupac će direktno kontaktirati Upravu za indirektno oporezivanje. Cijena ponude ne treba da uključuje bilo koji porez i dažbinu, uključujući, ali ne ograničavajući se na one koje naplaćuju lokalne ili međunarodne carinske ispostave.

 

9. PRAVO OTKAZIVANJA AUKCIJE I ODBIJANJA SVIH PONUDA

 

9.1. OSCE zadržava pravo da poništi, u cjelini ili djelimično, ili da suspenduje proces nadmetanja i odbije sve ponude, u bilo koje vrijeme i bez razloga prije dodjele, bez da snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuđaču(ima) na koje to utiče.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:


PODIJELI: