Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup prostora za rad školske kantine u sklopu školske zgrade u Vitini

Izvor: Večernji List, 10.09.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OSNOVNA ŠKOLA TINA UJEVIĆA

VITINA

 

Broj:375-01/13

Vitina, 9.9.2013. godine

 

Temeljem članka 91 .Statuta Školski odbor Osnovne škole Tina Ujevića iz Vitine o b j a v lj u j e

 

JAVNI OGLAS

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup

prostora za rad školske kantine

 

I. Predmet Javnog oglasa je davanje u zakup prostora s kojim raspolaže Osnovna škola Tina Ujevića iz Vitine

- prostor se nalazi u sklopu školske zgrade u Vitini;

 

II. Prostor se daje u zakup na period od 5 (pet) godina.

 

III. Pravo sudjelovanja na Javnom oglasu imaju pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje određene djelatnosti koja omogućava prehranu učenika;

 

IV. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog oglasa sadrži i najveći ponuđeni iznos zakupnine.

 

V. Svoje ponude osobno ili putem pošte ponuditelji upućuju Školskom odboru škole u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici na kojoj je naznačeno:

 

1.Naziv subjekta, sjedište i adresa,

2.Naznaka "Ponuda za Javni oglas za davanje u zakup prostora "Ne otvaraj."

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 (dana) dana od dana objave u dnevnom tisku i oglasnoj ploči škole;

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju;

 

VI. Ponuda za sudjelovanje na Javnom oglasu mora sadržavati:

1. Ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravne osobe) i brojem telefona radi kontakta;

2. Izvadak iz sudskog registra za pravne osobe ili nadležnog tijela za fizičke osobe (dozvola za obavljanje obrta), ne starije od 3 mjeseca;

3. Izjavu da odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba nije kažnjavana za kaznena djela povezana sa predmetnom djelatnošću u zadnjih 5 (pet) godina,

4. Potvrdu Porezne ispostave o izmirenim obvezama temeljem poreza;

5. Ponuni iznos mjesečne zakupnine;

VII. Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu.

VIII. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine ne može biti manji od 500,00 (petstotina) km.

IX. Prvenstvo stiče onaj ponuditelj koji po kriterijima propisanim u Javnom oglasu za davanje u zakup prostora bude imao najpovoljniju ponudu.

X. Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provedbu postupka za odabir najpovoljnije ponude za davanje prostora u najam.

 

O terminu i datumu javnog otvaranja ponuda svi zainteresirani će biti na vrijeme obaviješteni i pozvani na javno otvaranje ponuda:

O rezultatima izbora ponuditelji će biti pismeno obaviješteni.

 

XI. Izabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu prostora, te isti preuzeti u najam najkasnije u roku od petnaest dana od donošenja odluke o prihvaćanju ponude.

 

XII.Rad i djelatnost mora biti sukladna Zakonu o fiskalizaciji;

 

XIII. Sve druge pojedinosti biti će utvrđene ugovorom o zakupu;

 

XIV. Sve potrebne informacije vezane za Javni oglas mogu se dobiti radnim danom na tel. broj 039 / 841 651; Fax: 039 840 510;

e-mail:os.vitina@tel.net.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: