Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj općini Donje selo

Izvor: Oslobođenje, 14.09.2013.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovine

Hercegovačko - neretvanski kanton

Općina Konjic

NAČELNIK

 

Broj: 08-26-2326/13

Konjic, 10.9.2013. godine

Na osnovu člana 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09) i člana 38. Statuta Općine Konjic (Službeni glasnik Općine Konjic broj 4/11,6/11), načelnik Općine Konjic donosi

 

JAVNI POZIV

za prodaju poljoprivrednog zemljišta

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

1. Predmet javnog poziva je prodaja poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu na području općine Konjic, u katastarskoj općini Donje selo i to:

- k.č. broj 79, u naravi voćnjak 1. klase, zvana Čitluk za Lukom, površine 584 m2

sve upisano u ZK uložak 104, K.O. Donje selo, sa pravom svojine Ćećez (Mirka) Biljana sa početnom cijenom od 12,00 KM/m2. Potencijalni kupac je dao pisanu izjavu o prihvatanju ponude i učestvovanju na javnom pozivu prodaje zemljišta.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju fizičke i pravne osobe koje podnesu pisane ponude.

Prvenstvo prava kupovine poljoprivrednog zemljišta će se provesti u skladu sa članom 103. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine Federacije BiH broj 52/09), a za sve ostale informacije možete se obratiti u Službu za privredu i finansije Općine Konjic broj 036/712-245.

II. DOSTAVLJANJE PONUDA I ROKOVI

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama, poštom, preporučeno, ili se predaju lično na protokol Općine Konjic na adresu "Općina Konjic - Komisija za provodenje Javnog poziva za kupoprodaju poljoprivrednog zemljišta", s naznakom na koverti: Ponuda za kupovinu poljoprivrednog zemljišta "K.O. Borci" do 19.9.2013. godine do 10 sati, a otvaranje ponuda obavit će se ja vno, istoga dana sa početkom u 11 sati u sali za sastanke Općine Konjic.

 

NAČELNIK

Emir Bubalo, dipl. ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: