Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja parcele k.č. 2370/1, k.o. Brčko 1

Datum objave: 01.10.2019. 13:21 / Izvor: Pravosudje.ba, 01.10.2019.

Prva prodaja nekretnina - 11.11.2019. godine u predmetu 96 0 I 042495 12 I

01.10.2019.

 

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

 

Broj: 96 0 I 042495 12 I

Brčko, 25.09.2019.godine

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Fuad Zlatić  u pravnoj stvari tražitelja izvršenja izvršenja Privredno društvo za promet lijekovima i medicinskim materijalom „Zefarm“ d.o.o. Zenica, zastupana po Generalnom direktoru Ismetu Šaćirović,  protiv izvršenika Anis Smajlović, ul. Alije Isakovića br.7, vlasnik Apoteka „HEDERA“ Brčko, ul. Brka bb, radi novčanog potraživanja u iznosu od 27.508,71 KM, van ročišta, dana 25.09.2019. godine donio je sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka Gorana Novakovića  od 05.07.2019.godine tržišna vrijednost nekrenina izvršenika upisanih u zk.ul.br.1336 k.o. Brčko  1-privremeni registar, u naravi parcela označena kao k.č. 2370/1 „Okućnica“ dvorište povšine 359 m2, „Okućnica“ stambena zgrada površine 99 m2,  „Okućnica“ garaža bez građ.dok. površine 49 m2, sa upisanim pravom građenja na zemljištu i vlasništva na objektima u A listu,  izvršenika Anis Smajlović  sin Enesa sa dijelom 1/1   u ukupnom iznosu od 153.012,20 KM

(stotinupedesettrihiljadedvnaestkonveritibilnih maraka 20/100)

 

II

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina vlasništvo izvršenika Anis Smajlović  iz Brčkog, iz tačke I ovog zaključka, usmenim javnim nadmetanjem koje će se održati dana 11.11.2019.godine u 11,00 sati  U ZGRADI OVOG SUDA U SUDNICI BROJ 6.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Brčkom, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenim nekretninama  upisane su zabilježbe izvršenja na osnovu rješenja Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj: 96 0 I 042495 12 I, 96 0 I 092092 15 I, 96 0 I 111949 18 I, uknjižene su četiri hipoteke i to tri u korist Brčko distrikta BiH i jedna u korist U prave za indirektno-neizravno oporezivanje BiH , Regionalni centra Tuzla,  nisu upisana druga prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

IV

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne mogu se prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti.

 

Ako se predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju ne prodaju sud će zakazati drugo ročište na kojem se nekrenine mogu prodati ispod 4/5 utvređene vrijednosti ali ne ispod 1/2 te vrijednosti.

 

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

 

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 15.301,22 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar.

 

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

 

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

 

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

 

Zaključak dostaviti punomoćniku tražioca izvršenja, izvršeniku na adresu i na oglasnu tablu suda, privremenom zastupniku Ristić Slavica,  pristupniku –Pravobranilaštvu Bd BiH, UIO Regionalni centar Tuzla,  na oglasnu tablu ovog suda i IT službi radi objave na web starnici.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena  posebna žalba.  

 

SUDIJA

 Fuad Zlatić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: