Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja prizemlja poslovnog objekta i zemljišta uz vanprivrednu zgradu, k.o. Bugojno

Datum objave: 03.10.2019. 15:25 / Izvor: Akta.ba, 03.10.2019.

OPĆINSKI SUD U BUGOJNU      

 

Broj: 46 0 I 064499 15 I  

Bugojno, 20.09.2019. godine

 

OPĆINSKI SUD U BUGOJNU, sudija Samil Ramić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Vakufska banka dd Sarajevo, ul. M. Tita 13. protiv izvršenika Fahrudina Bajrić iz Bugojna, Glavice bb, radi izvršenja na nekretninama, v.sp. 1.273.028,33 KM, van ročišta, donio je slijedeći:

 

ZAKLJUČAK O PRVOJ PRODAJI

 

1. Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina izvršenika Fahrudina Bajrić. sina Ahmeta iz Bugojna, označenih kao:

- prizemlje poslovnog objekta spratnosti P+2 I zemljište uz vanprivrednu zgradu izgrađena na parceli br. 361/1, površine 517m2, upisana u ZK uložak broj 1264 k.o. Bugojno (Dana 28.07.2015.g. preuzeto stanje iz ZK ul.br. 55 k.o. SP Poriče).

 

2. Nekretnine iz tačke 1. su vlasništvo izvršenika, nalaze se u posjedu izvršenika. Na nekretninama postoje uknjižena založna prava o kojima se zainteresovana lica mogu informisati kod Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Bugojnu uvidom u ZK uložak broj 1264 k.o. Bugojno (predmetna parcela označena kao k.č. 361/1).

 

1. Vrijednost nekretnina (tržišna) utvrđena je na osnovu nalaza stalnog sudskog vještaka Amar Mehmedagić iz Sarajeva, ul. Grbavička 53. od 18.02.2018. godine i to po cijeni od 1.128,30 KM/m2, odnosno ukupna cijena u novčanom iznosu od 1.750.000,00 KM.

 

2. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne može prodati ispod ½  utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

3. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi jednu desetinu utvrđene vrijednosti nekretnine za koju se prijavljuje za nadmetanje s tim što osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun Općinskog suda u Bugojnu broj 1011300000295629 kod Privredne banke Sarajevo d.d. Filijala Bugojno. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač. 

 

4. Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište.

 

5. Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac.

 

6. Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana 25.10.2019. godine u 10.00 sati u zgradi Općinskog suda u Bugojnu (sudnica br. 2). na koje se pozivaju tražioci izvršenja, njihovi punomoćnici, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.

 

7. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

 

S u d i j a:

Mr.sc. Samil Ramić

 

Pouka o pravnom lijeku:             

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: