Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnih prostorija Općine Centar Sarajevo u ulicama: Čekaluša, Ćemaluša, Hadži Idrizova 1, Hamze Orlovića 9, Hiseta, Musala, Nahorevska, Nikole Kašikovića, Radićeva, Skenderija i Višnjik 46

Datum objave: 07.10.2019. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

OPĆINSKI NAČELNIKNa osnovu člana 7. stav (1) i (2) i člana 8. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo br. 49/17 i 21/18 u daljem tekstu: Odluka), Općinski načelnik objavljujeJAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA OPĆINE CENTAR SARAJEVOI

 

Ulica

Kvadratura

u m2

Zona

Najniži iznos zakupnine po m2

Namjena

Čekaluša 10

15

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Čekaluša 23

105

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Ćemaluša 3

116,80 prodajni

67,10 kancelarijski bez portala

87,10 magacin

I

24,00 KM

16,80 KM

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Hadži Idrizova 1 (ulaz iz Koševa)

44

I

24,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Hamze Orlovića 9

23

III

6,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Hiseta 11

19

II

12,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo (potrebna adaptacija)

Hiseta 1 (visoko prizemlje)

113

II

8,40 KM

-u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Musala 5 (dvorište)

18

I

6,72 KM

- garaža

Musala 5 (dvorište)

18

I

6,72 KM

- garaža

Nahorevska 103

39,5

III

6,00 KM

- za obavljanje apotekarske djelatnosti

Nikole Kašikovića 9

9,40 prizemlje 47,60 podrum

II

12,00 KM

6,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Radićeva 2 (ulaz iz ulice Obala Kulina bana do br.6)

60

I

24,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

Skenderija 7 (suteren)

34

II

6,00

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo (devastiran prostor; bez mokrog čvora)

Višnjik 46

23 uslužni

8,50 magacin

II

12,00 KM

6,00 KM

- u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području Općine Centar Sarajevo

 

Pravo učešća na ovom oglasu imaju pravna i fizička lica. Ponudu mogu podnijeti i zajednički dva ili više fizičkih lica.

Navedena lica imaju pravo učestvovanja na oglasu uz obavezu da, kao osiguranje za ozbiljnost ponude, uplate KM 1.000,00 na račun Općine Centar Sarajevo broj: 3386902296575219 kod UniCredit bank d.d., sa naznakom "za učešće na javnom oglasu za dodjelu u zakup poslovnih prostorija" (vrsta prihoda 721122; oznaka Općine: 077). Dokaz o izvršenoj uplati dostavlja se uz prijavu na oglas u zapečaćenoj koverti sa identitetom ponuđača („B" koverta).

Ponuđaču čija ponuda nije ocjenjena kao najpovoljnija vraća se uplaćeni iznos, a ponuđaču čija je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija iznos uplate osiguranja će se uračunati u cijenu zakupnine. U slučaju odustajanja od dodjele u zakup poslovnih prostorija, uplata osiguranja se ne vraća.

Poslovne prostorije se dodjeljuju u zakup na određeno vrijeme u trajanju do 2 (dvije) godine, te ukoliko zakupac nema dugovanja po osnovu dospjele zakupnine i poslovnu prostoriju koristi u skladu sa ugovorom, Komisija će pozvati zakupca na zaključenje novog ugovora o zakupu najkasnije mjesec dana prije isteka ugovora.

Poslovne prostorije mogu se po namjeni koristiti za obavljanje djelatnosti u skladu sa Odlukom o obavljanju poslovnih djelatnosti u određenim ulicama na području općine Centar Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 30/15 i 26/16).

Informacije o dozvoljenim djelatnostima koje se mogu obavljati u poslovnim prostorijama u skladu sa navedenom odlukom mogu se dobiti u Službi za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj Općine Centar Sarajevo, kancelarija 331/III i 337/III.

 

II


Pismene prijave se podnose Komisiji za poslovne prostorije (u daljem tekstu: Komisija) putem Službe za finansije, privredu i lokalno-ekonomski razvoj, Mis Irbina 1, kancelarija 331/III i 337/III neposredno ili poštom preporučeno. Prijava sa ponudom podnosi se u dvije zapečaćene koverte i to:

A. Koverta sa ponudom na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa i naznaka "Ponuda".

Podaci dostavljeni u koverti ponude ne smiju ukazivati na identitet ponuđača. Ponuda treba da sadrži:

1.    adresu poslovne prostorije;

2.    iznos ponuđene zakupnine po m2, s tim da ne može biti manji od najnižeg iznosa utvrđenog oglasom;

3.    namjenu (naznačiti kako je navedeno u oglasu);

4.    šifru ponuđača.

 

B. Koverta sa podacima o identitetu na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog oglasa i naznaka "Identitet" treba da sadrži:

1.    podatke:

-    za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, uz naznačenje stanja zaposlenosti (nezaposleno lice prilaže dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje biroa za zapošljavanje), kao i dokaze o broju nezaposlenih članova uže porodice);

-    za pravna lica: izvod iz sudskog registra, naziv firme i sjedište firme, odgovorno lice i broj telefona, uz naznačenje broja uposlenih radnika (dostaviti dokaz o broju uposlenih);

2.    dokaz o izvršenoj uplati iznosa od KM 1.000,00, kao osiguranje za ozbiljnost ponude ;

3.    šifru ponuđača;

4.    za poslovne prostorije u ulici Nahorevska 103 pored navedene dokumentacije neophodno je dostaviti i Saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo na lokaciju apoteke zdravstvene ustanove.

Pismeni dokazi se dostavljaju u ovjerenoj kopiji.

NAPOMENA: Najpovoljnija ponuda je ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos zakupnine. Ako su dvije i više ponuda fizičkih lica jednake i utvrđene kao naapovoljnije, prednost ima ponuda nezaposlenog lica, odnosno lica koje ima veći broj nezaposlenih članova uže porodice. Ako su dvije ili više ponuda pravnih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda pravnog lica sa većim brojem uposlenih radnika.

U slučaju da su dvije ili više ponuda pravnih i fizičkih lica jednake i utvrđene kao najpovoljnije, prednost ima ponuda fizičkog lica koje je nezaposleno, a u slučaju da je fizičko lice zaposleno, prednost ima pravno lice sa većim brojem uposlenih radnika.III


Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje", zaključno sa 15.10.2019. godine, a za neposrednu predaju zaključno do 15 časova posljednjeg dana trajanja oglasa. Prijave podnesene poštom smatrat će se blagovremenim ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa navedenim rokom.

Neblagovremene, nepotpune i ponude čiji ponuđeni iznos zakupnine i namjena nisu u skladu sa tačkom I. Oglasa, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Komisija će utvrditi najpovoljniju ponudu (najviši ponuđeni iznos zakupnine) najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu na oglas.

Dana 22.10.2019. godine sa početkom u 10,00 časova u zgradi Općine Centar, Mis Irbina 1 (sala 224/II), Komisija će vršiti javno objavljivanje najpovoljnijih ponuda i otvaranje zapečaćenih koverata sa podacima o identitetu.

Ukoliko se utvrdi da koverta sa podacima o identitetu ne sadrži sve podatke i dokaze navedene u tački "B" ovog oglasa, ponuda će se odbaciti kao nepotpuna.

Nakon objavljivanja i utvrđivanja najpovoljnijih ponuda, po obavljenoj proceduri u skladu sa Odlukom o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Centar Sarajevo, Komisija će prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije najpovoljnijem ponuđaču dostaviti Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

Za sve ostale informacije i pitanja vezena za Javni oglas možete doći neposredno u službene prostorije Općine Centar u ulici Mis Irby 1, soba 331/III i 337/III ili kontaktirati nas brojeve telefona 033/562-367 i 033/562-469.

Napomena : Istovjetan javni oglas objavljen je na web strani: www.centar.ba., s tim da se s tim da se učestvovanje na ovom oglasu ne može realizovati putem elektronske pošte.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: