Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama

Datum objave: 17.10.2019. 07:57 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

Službeni glasnik Broj 8

Godina LII –

Utorak, 08.10.2019.godine

T E Š A NJ

 

Na osnovu člana 363. stav 3. tačka 5. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine FBiH", br. 66/13 i 100/13), član 4. tačka c). Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", br. 17/14) i člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), Općinsko vijeće Općine Tešanj, na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj dana 30.09.2019. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom na lokalitetu u Rosuljama

 

Član 1.

ODOBRAVA SE radi oblikovanja parcele označene kao k.p.broj: 867/10 K.O. Rosulje prodaja neposrednom pogodbom zemljišta u vlasništvu Općine Tešanj označenog u zemljišno knjižnim evidencijama kao: k.p. broj: 867/8 površine 1064 m2 upisano za K.O. Rosulje.

 

Član 2.

Zemljište iz člana 1. ove Odluke prodaje se Sejmenović Ibrahima Šemsudinu iz Tešnja.

 

Član 3.

Ovlašćuje se općinski Načelnik da može u ime Općine Tešanj zaključiti Ugovor o prodaji zemljišta iz člana 1. ove Odluke sa Sejmenović Ibrahima Šemsudinom iz Tešnja i da poduzme eventualno druge potrebne radnje vezano za prodaju zemljišta iz člana 1. ove Odluke.

 

 

Član 4.

Procjenjena je vrijednost zemljišta iz člana 1. ove Odluke, od 25,50 KM po 1 m2, tako da naknada za površinu od 1064m2 iznosi

 

 

Član 5.

Sve troškove u vezi prenosa prava na zemljištu iz člana 1. ove Odluke, troškove zaključenja ugovora, plaćanje poreza i troškove provođenja ugovora snosi budući vlasnik zemljišta.

 

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Tešanj“.

 

OPĆINA TEŠANJ OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N.Subašić, s.r.

 

Broj: 01-31-7-2229-22/18

Datum: 01.10.2019.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: