Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi Madi d.o.o. Tešanj

Datum objave: 17.10.2019. 07:59 / Izvor: Akta.ba, 08.10.2019.

Službeni glasnik Broj 8

Godina LII –

Utorak, 08.10.2019.godine

T E Š A NJ

 

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Tešanj ("Službene glasnik vezi sa članom 8. Alineja 8. i 9 i člana 13. alineja 5. Zakona o principima lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj: 49/06 i 51/09), Općinsko vijeće Tešanj, na svojoj 32. redovnoj sjednici održanoj, dana 30.09.2019.godine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi “MADI” d.o.o. Tešanj

 

Član 1.

Član 1. Odluke o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi “MADI” d.o.o. Tešanj broj: 01-31-7- 2525-11/19 od 04.03.2019.g. (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 2/19),

se mijenja i

 

Član 1. sada glasi:

“Daje se na korištenje firmi “MADI” d.o.o. Tešanj zemljište u Bukvi označeno kao k.p. broj: 1112/2 za K.O. Novo Selo, bez promjene upisa na navedenom zemljištu, radi zbrinjavanja otpada nastalog u radu firme.”

 

Član 2.

U ostalom dijelu Odluka o davanju na korištenje zemljišta u Bukvi firmi “MADI” d.o.o. Tešanj, broj: 01-31-7-2525-11/19 od 04.03.2019.g. (“Službeni glasnik Općine Tešanj”, broj: 2/19) ostaje neizmijenjena na snazi.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Tešanj."

 

OPĆINA TEŠANJ

OPĆINSKO VIJEĆE

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N.Subašić, s.r.

 

Broj: 01-49-2-1635-8/19

Datum: 01.10.2019.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: