Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina: k.č. broj 50/14 K.O. Prozor-grad i k.č. 8/10/2 K.O. Lug

Datum objave: 21.10.2019. 10:08 / Izvor: Dnevni list, 21.10.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanska županija

OPĆINA PROZOR-RAMA

URED NAČELNIKA

Povjerenstvo za provođenje javnih natječaja za prodaju

nekretnina u vlasništvu

Općine Prozor-Rama

Prozor-Rama, Kralja Tomislava b.b. tel/f ax

+387 36 771910; 771342; e-mail: opcvijece.prozor-rama@tel.net.ba

 

 

Broj: 01/1-06-3046/18-2

Dana: 17.Listopada 2019.godine

 

Na temelju članka 363. stavak i. zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (Službene novine F BiH, broj: 17/14), Odluke o provedbi postupka prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Prozor-Rama broj:01/l-06-3046/18 od 20.12.2018. godine i Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja- licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama od 14.01.2019. godine, Povjerenstvo za provođenje javnih nadmetanja -licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Prozor-Rama, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE

PROZOR-RAMA USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

 

l .Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Prozor-Rama, pobliže označenih:

 

Red

.br.

k.č. broj

Naziv par.

Površina m2

Posjedovni list broj:

K.O.

Poče­tna cijena

Jamstvo

1.

50/14

Bare

302 m2

833

Prozor-grad

11.053,20 KM

1.000,00 KM

2.

8/10/2

Šibenik

1310 m2

94

Lug

13.034,50 KM

1.000,00 KM

 

II. Predmetne nekretnina navedene u tabeli od red.br. l.do 2. namijenjene su za izgradnju stambenog objekta.

 

III. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Jamstvo se uplaćuje na depozitni račun Općine Prozor-Rama za prikupljanje javnih prihoda kod UniCredit banke broj: 3380002200013907 sa naznakom Jamstvo za kupanju građevnog zemljišta,vrsta prihoda: 722431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćeno jamstvo), a najkasnije zaključno sa 04. studenog 2019. godine.

 

IV. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenom jamstvu Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

 

V. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave. Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo će pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

 

Vl. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamstvo se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamstvo se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se daje odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćeneog jamstva.

 

VII. Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškovi notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

 

VIII. Licitacija će se održati u Uredu broj 3. drugi kat, zgrade Općine Prozor-Rama Ulica Kralja Tomislava i to kako slijedi:

-srijeda, 06.11.2019. godine s početkom u 11,00 sati za nekretninu od red.br.l.

-srijeda, 06.11.2019. godine s početkom u 12,00 sati za nekretninu od red.br.2.

 

IX. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Prozor-Rama. Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje i komunalne djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina općine Prozor-Rama, Ulica Kralja Tomislava b.b., svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: