Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zakup poslovnog prostora u Bijeljini za potrebe rada koji se odnose na praćenje projekata EIB-a, praćenja projekata i finansiranja po IPA fondovima EU

Datum objave: 24.10.2019. 09:29 / Izvor: Akta.ba, 23.10.2019.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA „VODE SRPSKE"

BIJELjINA

 

Broj: 12/8.02.1'6954/19

Datum: 23.10.2019.'

 

Na osnovu Rješenja Javne Ustanove „Vode Srpske" o pokretanju postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnog prostora u Bijeljini i to tački 1.,4.,i 5., člana 10. stav 1) tačka E) Vakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), Finansijskog plana Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina za 2019. godinu i članova 17. i 19. Statuta Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, v.d. direktor Javne ustanove „Vode Srpske" Bijeljina objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Bijeljini

 

Javna Ustanova „Vode Srpske" Bijeljina ovim putem objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Bijeljini za potrebe rada koji se odnose na praćenje projekata EIB-a, praćenja projekata i finansiranja po IPA fondovima EU, i poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće po predmetnom pozivu i dostave svoje ponude.

 

1.USLOVI KOJE PROSTOR TREBA DA ZADOVOLjAVA:

Lokacija traženog poslovnog prostora mora biti u maskimalno udaljena do 1 km od upravne zgrade Javne ustanove „Vode Srpske" u ulici Miloša Obilića 51, Bijeljina. Period na koji se odnosi zakup poslovnog prostora jeste: do 31.12.2019. godine.

 

Zakup poslovnog površine do 60 m2 poslovni prostor koji je pogodan, svrsishodan i koji odgovara poslovanju za obavljanje aktivnosti koje se odnose na kancelarijsko poslovanje i to:

1. Namješten kancelarijski prostor, za potrebe 4 radnika, treba da sadrži minimalno 2 zasebne kancelarije, mokri čvor. Kancelarije treba da se nalaze u prizemlju objekta ili na prvom spratu. U kancelarijama treba da bude kancelarijski namještaj - radni stolovi sa ladicama, stolicama za sjedenje i ormarima pogodnim za kancelarijsko poslovanje; Kancelarijski namještaj može biti korišten pod uslovom da je u dobrom stanju, očuvan i funkcionalan;

Sav prostor mora imati brojilo za očitavanje utroška električne energije, sopstveni vodomjer za očitanje utroška vode, unutrašnje protiv požarne hidrante, telefonsku liniju, internet vezu, obezbjeđeno grijanje, klimatizovan kancelarijski prostor.

 

Fakture za utrošak električne energije, telefona, vode, odvoza smeća, interneta i sl., u zakupljenom prostoru Javna Ustanova „Vode Srpske" će ulaziti u cijenu zakupa.

 

2. DOKUMENTACIJA  KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI U PONUDI:

Svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju naprijed navedene uslove moraju u svojoj ponudi dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1.         Potpisanu i ovjerenu sopstvenu Izjavu da je ponuđač vlasnik navedenog prostora koji se nudi u zakup, da na isgom nema evidentiranih nikakvih tereta kao ni na zemljištu na kojem je izgrađen objekat.

2.         Potpisanu i ovjerenu sopstvenu izjavu da je spreman dati u zakup na period do 31.12.2019. godine prostor koji nudi,

3.         Tačnu adresu i prostorni položaj (ulica i broj, ulaz, položaj u objektu i sl.),

4.         Podatke o starosti objekta u kojem se nalazi ponuđeni prostor,

5.         Dokaze o stanju uslovnosti prostora koji se nudi u zakup (CD sa fotografijama enterijera i eksterijera prostora i objekta u kojem se prostor nalazi),

6.         Podatke o površini prostora koji se nudi u zakup (ukupna površina, broj i površina zasebnih kancelarija, površina mokrih čvorova i površina hodnika),

7.         Cijenu zakupa prostora na mjesečnom nivou koja podrazumijeva dostavljanje jedinične cijene zakupa po principu_KM/m2, i ukupno iskazane cijene zakupa prostora iskazanu na mjesečnom nivou u KM, sa uračunatim svim obavezama koje je zakupac dužan izmiriti (ponuđač je u svojoj ponudi dužan navesti taksativno sve dodatne troškove i obaveze koji padaju na teret zakupca); U iskazanu cijenu zakupa ne mogu ulaziti oni troškovi koji u skladu sa zakonom padaju na teret zakupodavca (održavanje objekta po drugim osnovama i sl.),

8.         Sve druge relevantne podatke i dokumentaciju za koju ponuđač smatra da može uticati na izbor najpovoljnije ponude;

 

3. KRITERIJUM ZA ODABIR NAJPOVOLjNIJE PONUDE:

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude jeste najniža ponuđena ukupna cijena kvalifikovanog ponuđača.

 

4. ANALIZA    PONUDA I DONOŠENjE ODLUKE 0 DODJELI UGOVORA:

Ponuda koja će se dostaviti od strane Ponuđača treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom javnom pozivu, na način i u formi kako je to utvrđeno. U suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka. Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, te nakon pravosnažnosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka, kao i prava i obaveze ugovornih strana. Alternativne ponude nisu dozvoljene.

 

5.D0KUMENTACIJA   KOJA SE DOSTAVLjA NAKON IZBORA NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA:

Izabrani najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi ugovornom organu slijedeću dokumentaciju:

1.         Dokaz o vlasništvu ponuđenog prostora - zemljišno - knjižni izvadak izdat od strane nadležne zemljišno - knjižne Kancelarije (gruntovnice) Republičke uprave za imovinsko - pravne poslove Republike Srpske u Bijeljini dostavljen u formi originala ili ovjerene kopije,

2.         Lični podaci ponuđača:

 

Za pravna lica:

1. Puno ime preduzeća,

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra preduzeća ne stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja svoje ponude - u formi ovjerene kopije,

3. Rješenja o registraciji preduzeća kod nadležne poreske uprave Republike Srpske - JIB - u formi ovjerene kopije,

4. Potvrdu nadležnog privrednog suda da preduzeće nije u postupku stečaja ili likvidacije u - formi originala ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana dostavljanja svoje ponude,

5 .Poreska uvjerenja o izmirenim porezima izdata od strane nadležne poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje ne starija od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponude,

6 .Žiro račun na koji će se uplaćivati sredstva;

 

Za fizička lica:

1.Puno  ime i prezime,

2.JMBG,

Z.Ovjerenu kopiju lične karte izdatu od strane nadležnog MUP -a,

4.Dokaz o prebivalištu izdat od strane nadležnog organa u formi ovjerene kopije, ne stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude,

b.Ovjerenu kopiju tekućeg računa u poslovnoj banci;

 

6.ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ovaj javni poziv je otvoren do 31.10.2019. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda jeste 31.10.2019. godine do 12:00 časova.

Ponude se dostavljaju preporučeno u Javnu Ustanovu „Vode Srpske" u Bijeljini, ulica

Miloša Obilića 51, najkasnije do naprijed navedenog roka.

Sve ponude koje se dostave nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i biće vraćene ponuđačima neotvorene.

 

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su CD i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti na kojoj će čitkim i jasnim slovima biti navedeno slijedeće:

„PONUDA za zakup prostora u Bijeljini".

Svi ponuđači će biti pismenim putem obavješteni o rezultatima ovog javnog poziva. Ovaj javni poziv se objavljuje na internet stranici ugovornog organa www.voders.org .

 

7.NAKNADNA POJAŠNjENjA I DODATNE INFORMACIJE:

Zainteresovani ponuđač može tražiti pojašnjenje vezano za predmetni poziv najkasnije do 28.10.2019. godine do 15:00 časova, na adresi Javne Ustanove „Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, ili na broj telefona 055/ 201-784, Kontaktosoba je Mario Stanković.

 

Javna Ustanova „Vode Srpske" Bijeljina ne snosi nikakve troškove ponuđača nastale po ovom javnom pozivu.

 

V.D. Direktor

Miroslav Milovanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: