Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, nezavršenog poslovnog objekta i poljoprivrednog zemljišta u Brčkom

Datum objave: 12.06.2015. 10:58 / Izvor: eKapija.ba, 08.06.2015.

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA

BOSNE I HERCEGOVINE

 

Broj: 96 0 Ip 063944 13 Ip

Dana, 01.06.2015.godine

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH, sudija Fuad Zlatić u izvršnom predmetu tražioca izvršenja GRADEX d.o.o. Gradačac, zastupan po zakonskom zastupniku Moćić Šefiku, a on po punomoćniku Londrović Veselinu, advokat iz Bijeljine, protiv izvršenika DIMEX-LUANA d.o.o. Bijeljina, zastupan po zakonskom zastupniku Dimić Slobodanu, a on po punomoćniku Ristić Dragiši advokatu iz Bijeljine, radi naplate duga u iznosu od 40.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, van ročišta dana 01.06.2015.godine, donio je

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se tržišna vrijednost nekretnina upisanih u Zk.uložak:1306 K.O.Brezovo Polje, označenih kao k.č.broj 1845/2 u vlasništvu sa 1/1 Dimex-Luana d.o.o. Bijeljina na osnovu procjene  stalnog sudskog vještaka građevinske struke Novaković Gorana od 01.09.2014.godine i na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka poljoprivredne struke Ošapović Gorana od 09.06.2014.godine:

- zemljišta koje se koristi za redovnu upotrebu objekta u površini od 1.800 m², u vrijednosti od 21.600,00 KM

- nezavršenog poslovnog objekta u vrijednosti od 207.099,30 KM,

- poljoprivrednog zemljišta u površini od 3.772 m², u vrijednosti od 16.408,20KM

sve u ukupnom iznosu od 245.107,50 KM  (dvijestotinečetrdesetpethiljadajednastotinaosedamkonvertibilnihmaraka i pedesetkonvertibilnihpfeninga) .

 

II

Sud će, na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen  najkasnije 8 dana prije ročišta  za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovo utvrditi vrijednost imovine, navedene u tački I. ovog Zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od jedne trećine od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti od dana podnošenja prijedloga.

 

III

Izvršeniku Dimex Luana d.o.o. Bijeljina se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I. ovog Zaključka, uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

IV

Određuje se ročište za drugu  prodaju  koje će se održati dana  petak 11. septembar 2015. godine u 10,30 SATI U ZGRADI OSNOVNOG SUDA BRČKO DISTRIKTA BiH U SUDNICI BROJ 6.

 

V

Predmetne nekretnine mogu se pogledati na licu mjesta udaljeno cca 18 km istočno od centra grada Brčko u Brezovom Polju uz magistralni put Brčko-Bijeljina i asfaltni put stara čaršija Brezovo Polje – selo Ražljevo , svakog radnog dana  u vremenu od 08,00 do 16,00 sati, a na dan zakazane prodaje, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenim nekretninama Rješenjem Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj:096-0-DN-14-001829 (758/14) od 21.10.2014.godine izvšena je uknjižba zakonske hipoteke u korist Brčko distrikta BiH, radi naplate javnih prihoda u iznosu od 1.684,38 KM  i  nisu upisana druga prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

VI

Predmetne nekretnine na ročištu za drugu prodaju se mogu prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2  te vrijednosti.

Stranke i lica, koja se namiruju u postupku, mogu se sporazumjeti da se nepokretna imovina može prodati javnim nadmetanjem i za cijenu nižu od 1/2 vrijednosti.

 

VII

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 24.510,75 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VIII

Kupac je dužan položiti, u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem, u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja cijene, prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Iz položenog učešća (uloga) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

IX

Ovaj Zaključak o prodaji objaviće se na Oglasnoj tabli Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, a u sredstvima javnog informisanja o trošku tražioca izvršenja.

 

X

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja, izvršeniku, punomoćnicima,na oglasnu tabu Suda, IT službi radi postavljanja na web stranicu Suda,Pravobranilaštvu BD  i Direkciji za finansije -Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                      

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena posebna žalba.

 

 

SUDIJA

Fuad Zlatić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: