Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnih prostora u Banja Luci

Datum objave: 06.07.2015. 10:53 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2015.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD BANjA LUKA

GRADONAČELNIK

GRADSKA UPRAVA

Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja

Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH, tel: +387/0/51 244 424, faks: +387/0/51 244 546;

Broj: 05-374-200/15.

Dana: 03.07 2015.godine

O G L A S
O DAVANjU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

Poslovni prostori koji se daju u zakup u skladu sa članom 25 Pravilnika o postupku, kriterijumima i mjerilima izdavanja u zakup ili na korištenje poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, garaža i garažnih mjesta, u garažama u svojini Grada Banjaluka, (Službeni glasnik Grada Banjaluka broj 5/15).

Poslovni prostori koji se daju u zakup bili su dva puta na licitaciji i za iste nije bilo ponuda. Kako prostori nisu izdati u zakup niti neposrednom pogodbom, nakon dva neuspjela javna oglašavanja, početna cijena zakupnine iznosi 40% početne cijene zakuopnine prema Odluci o početnoj cijeni zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i garaže (Službeni glasnik Grada Banjaluka, broj 9/15).

I
Poslovni prostori se izdaju u zakup u viđenom stanju:
1. Poslovni prostor broj 11. u Kralja Petra I Karađorđevića broj 113, površine 16 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 7,80 KM - po 1m2;
2. Poslovni prostor broj 68, u ulici D.Drage Malića broj 1, površine 27 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 7,80 KM - po 1m2;
3. Poslovni prostor broj 100, u ulici B.Ž.Mišića broj 39, površine 14 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM - po 1m2;
4. Poslovni prostor broj 106, u ulici B.Ž.Mišića broj 53, površine 14 m2; namjena uslužna djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM po 1m2;
5. Poslovni prostor broj 108, u ulici B.Ž.Mišića broj 63, površine 13 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM po 1m2;
6. Poslovni prostor broj 113, u ulici Kordunaška broj 14, površine 16 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM po - 1m2; 
7. Poslovni prostor broj 125, u ulici Josifa Pančića broj 8, površine 35 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 4,60 KM po - 1m2;
8. Poslovni prostor broj 152a, u ulici Srđe Zlopogleđe broj 37, površine 23 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 5,80 KM po - 1m2;
9. Poslovni prostor broj 180, u ulici Starine Novaka br. 1a-1b, površine 25 m2; namjena: uslužna djelatnost; početna zakupnina 5,80 KM po - 1m2;
10. Poslovni prostor broj 195, u ulici Omladinska broj 89, površine 78 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM po - 1m2;
11. Poslovni prostor broj 212,u ulici Hvarska broj 1, površine 97 m2; namjena: trgovinska djelatnost; početna zakupnina 6,60 KM po - 1m2
12. Poslovni prostor broj 1, u Saračici, površine 93 m2; namjena:trgovinska djelatnost; početna zakupnina 1,40 KM po - 1m2;

II
Učesnik na oglasu može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu, u cjelini izmirila obaveze - po osnovu zakupa i komunalne naknade prema Gradu Banjaluka.
Ponude lica koja duguju zakupninu i komunalnu naknadu neće se razmatrati. Podatke o izmirenim obavezama za ponuđače, Komisiji dostavlja Odjeljenje za komunalne i stambene poslove i poslove saobraćaja.

III
Učesnik na oglasu je obavezan da ponudi najmanje početni iznos zakupnine, te da priloži dokaz o uplati kaucije i troškova oglasa u originalu. U početnoj cijeni zakupnine, uračunat je PDV.
Poslovni prostor se izdaje za obavljanje djelatnosti u skladu sa namjenom određenom oglasom, i u viđenom stanju, bez obaveze zakupodavca da sredstva uložena u sanaciju prizna zakupcu. .Zainteresovani ponuđači mogu razgledati poslovne prostore u vremenskom periodu od 9-11 časova uz prethodnu najavu na telefon 244-444 lokal 742.

IV
Rok prispjeća ponuda, Komisija utvrđuje - na osnovu prijemnog pečata na koverti, u kojoj je ponuda prispjela.
Poslovni prostori se daju u zakup na neodređeno vrijeme.

V
Učesnici potrebnu dokumentaciju dostavljaju u zatvorenoj koverti, DIREKTNO NA PROTOKOL, za svaki prostor posebno, sa obaveznom naznakom na koverti redni broj poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi.

GRAD BANjA LUKA,

GRADSKA UPRAVA,

Komisija za poslovne prostore i garaže - PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP PP PO ČLANU 25. PRAVILNIKA ,

u roku od petnaest (15) dana, od dana objavljivanja oglasa.

VI
Učesnik na oglasu obavezan je u pismenoj ponudi, navesti slijedeće podatke:
- ime, očevo ime, prezime i tačnu adresu ( za fizička lica ), a za pravno lice puni naziv firme i sjedište,
- preciznu oznaku poslovne prostorije ( broj poslovnog prostora ) na koju se odnosi ponuda i redni broj oglasa,
- iznos zakupnine koju nudi u KM - po 1m2 ( iskazano i brojkama i slovima) ;
- broj telefona ponuđača.

VII
Uz ponudu, ponuđač je dužan priložiti:
- dokaz o uplati troškova oglasa, u iznosu od 10 KM - koje će uplatiti na račun javnih prihoda Grada Banja Luka, broj: 5550071203488860, vrsta prihoda: 729124,otvorenog kod Nove banke AD Banja Luka ( original uplatnica );
- dokaz o uplati jedne mjesečne zakupnine - kauciju na žiro - račun - JRT Grada Banja Luka, broj: 5710100000214143, otvorenog kod Komercijalne banke a.d. Banja Luka ( original uplatnica ),
- dokaz o invalidnosti ili statusu člana porodice poginulog borca (rješenje nadležnog organa).

VIII
Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, podnose se zaključno sa danom 21.07.2015. godine, do 11 časova, a otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 13 sati u sali broj 238, drugi sprat.

IX
Neblagovremene, nepotpune, i ponude - podnešene protivno uslovima raspisanog oglasa, Komisija će odbaciti.
Ukoliko dva, ili više ponuđača ponude najviši (isti) iznos zakupnine za isti poslovni prostor , prednost imaju ovim redoslijedom:
- članovi porodice poginulog borca, koji svoj status dokazuje rješenjem o utvrđivanju prava na porodičnu penziju ili invalidninu,
- RVI, prema stepenu invaliditeta,
- kod ostalih ponuđača , ono lice čija je ponuda ranije prispjela.

X
Ponuđač koji ostvari pravo na zakup poslovnog prostora, plaća zakupninu - u iznosu koji je ponudio.
Ponuđaču koji ostvari pravo na dodjelu poslovnog prostora, kaucija se uračunava u zakupninu, a licu koje ostvari pravo na dodjelu pa - odustane od zaključivanja ugovora, kaucija se neće vratiti.

Troškovi oglasa se ne vraćaju ponuđačima.
Ponuđač čija je ponuda - odlukom Komisije, utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti ugovor o zakupu, u roku od petnaest (15) dana - od dana konačnosti odluke o dodjeli u zakup.
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu - u roku iz prethodnog stava, ili odustane od zaključenja ugovora, ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Rezultati provedenog postupka licitacije, i Odluka o dodjeli u zakup - biće objavljeni na oglasnoj tabli Administrativne službe Grada, u roku od 8 dana - od dana otvaranja ponuda.

 

ODJELjENjE ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE I POSLOVE SAOBRAĆAJA

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: