Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja kuće sa dvorištem (k.o. Kozjak)

Datum objave: 16.07.2015. 11:13 / Izvor: Pravosudje.ba, 15.07.2015.

15.07.2015.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj: 80 0 Ip 057025 14 Ip

Bijeljina, 02.07.2015. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini, po sudiji Ljilji Rajković, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarstvo finansija Poreska uprava Područna jedinica Bijeljina, koju zastupa punomoćnik Perković Saja po ovlašćenju Pravobranilaštva Republike Srpske, zaposlena kod tražioca izvršenja, protiv izvršenika Mitrović (Bogomir) Zorana vl.SPR''Mitrović''Lopare, Cara Lazara bb, radi naplate novčanog potraživanja, donio je dana 02.07.2015.godine sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika za dan 01.09.2015. godine, sa početkom u 13:30 časova, kancelarija broj 41 označenih kao:

 - kč.br. 352/3 SP BREZOVAČA, u naravi dvorište površine 336 m2 i stambeno – poslovna zgrada površine 114 m2 upisane u zk.ul.br. 283 k.o. Kozjak u kome je u „B“ listu upisana društvena svojina sa pravom raspolaganja 1/1 i Mitrović (Bogomir) Zoran sa trajnim pravom korišćenja sa dijelom 1/1 odgovaraju nepokretnostima upisanim u P.l. br. 385 k.o. Lopare u kome je Mitrović (Bogmira) Zoran upisan sa pravom posjeda 1/1

- kč.br.352/3 SP E1 BREZOVAČA u naravi stambena zgrada površine 114 m2 upisan u zk.ul.br. 467 k.o. Kozjak u kome je Mitrović (Bogomir) Zoran upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1 i

Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje, prema nalazu vještaka građevinske struke Petrović Radovana od 29.01.2015.godine iznosi 75.120,00 KM

 

Nepokretnosti se ne mogu prodati na prvom ročištu ispod ½ utvrđene vrijednosti.

Ako se nepokretnosti ne prodaju na prvom ročištu sud će zakazati drugo ročište u roku od 30 dana i u slučaju da tri ponuđača sa najvećom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu.

 

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku, uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, ali isti ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu kao dokaz da je osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj 568 – 163 - 12000058-02, vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, sa naznakom broja predmeta.

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i lica određena članom 86.stav 2. Zakona o izvršnom postupku.

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivaće se prema trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u određenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguiranja namiriće se troškovi nove prodaje.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate istog potraživanja.

 

Napomena: Na nepokretnostima koje su predmet prodaje upisano je založno pravo u korist Pavlović International bank a.d. Slobomir Bijeljina.

Zaključak o prodaji stranka može o svom trošku objaviti u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nepokretnosti.

Zaključak se dostavlja strankama, hipotekarnom povjeriocu, Pavlović International bank a.d. Slobomir Bijelajina i na oglasnu tablu suda.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: