Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja kuće sa pomoćnim objektom u K.O. Modriča

Datum objave: 21.07.2015. 09:16 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2015.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U MODRIČI

Broj: 86 01019798 11 I

Modriča, 26.06.2015. godine

 

Osnovni sud u Modriči sudija Gordan Popović u izvršnom postupku tražioca izvršenja „"RAIFFEISEN BANK" DD BiH, Glavna filijala Tuzla protiv izvršenika Risto (Uroš) Marić iz Modriče, ul. Svetosavska bb radi naplate duga, v. sp.35.081,30 KM i tražioca izvršenja Đorđo (Petar) Martić iz Modriče, ul. Dositeja Obradovića br. 27 kao tražioca izvršenja protiv izvršenika Risto (Uroš) Marić iz Modriče, ul. Svetosavska bb radi naplate duga v.sp.6.774,54 KM donio je dana 26.06.2015. godine sledeći:

 

ZAKLJUČAK

o prodaji nepokretnosti

1. Određuje se prvo ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti, označene kao parcela k.č. broj 1/406 Okućnica; kuća i zgrada površine 161 m2; Dvorište površine 209 m2, ukupno 37 0m2 /stari premjer/ što odgovara k.č.551/2 KO Modriča/novi prerajer/ upisane u z.k.uložak 3709 KO Modriča, vlasništvo izvršenika sa dijelom 1/1; upisane u PL 3238 KO Modriča sa dijelom posjeda 1/1

2. Nepokretnost iz tačke 1. vlasništvo je izvršenika Risto (Uroša) Marić iz Modriče sa dijelom od 1/1 i ista se nalazi u vlasništvu posjedu izvršenika.

3. Vrijednost nepokretnosti iz tačke 1. ovog zaključka procijenjena je u iznosu od 185.952,00 KM (stambeni objekat i zemljište) prema procjeni sudskog vještaka arhitektonske struke Biljane Bošković iz Modriče od 12.08.2014. godine.

4. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti iz tačke 3. ovog zakijučka. Početne ponude za prvo ročište manje od 1/2 utvrdjene vriječnosti nekretnine izvršenika neće biti razmatrane.

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku. U javnom nadmetanju kao kupci mogu učestvovati samo licu koja su dala prethodno obezbjeđenje. a visina obezbjeđenja utvrduje se u iznosu od 10.000,00 KM. Iznos obezbjeđenja mora se uplatiti najkasnije do 30.07.2015. godine na depozitni račun Osnovnih sudova broj: 568-163- 12000058-02 s pozivom na broj predmeta 0001979811, vrsta prihoda 223171, opština 064, budžetska organizacija 1074001, te primjerak uplatnice dostaviti u spis ovog suda. Tražilac izvršenja po čijem je prijedlogu određeno ovo izvršenje nije dužan dati obezbjeđenje. kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti. ako njihova potraživanja dostižu iznos obezbjeđenja. Ponudačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača. vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje biće održano  kad prisustvuje samo jedan ponuđač. 

6. Ponuđač s najvišom ponudom na ročišlu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno obezbjedjenje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponudač s najvećom ponudom ne deponira prodajnu cijcnu u ovom roku. sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponudaču nevaljanom i novim zaključkom odrcditi da je nepokretnost prodata drugom po redu ponudaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponirati prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponudač ne položi eijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponudača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima. sud ćc ogiasiti da prvo ročište nijc uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

7. Shodno odredbi člana 75. stav 1. i 2. Zakonu o izvršnom postupku kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj ncpokretnosti.

8. Troškove poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

9. Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana 30.07.2015. godine u 08,00 časova u zgradi Osnovnog suda u Modriči. soba broj 46. na koje se pozivaju tražioci izvršenja. izvršenik, zainteresirana lica kao kupci i nadležni organ Poreske uprave RS.

10. Ovaj zaključak biće objavljen na oglasnoj tabli suda. a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: