Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja dvorišta i kafane Rudarskog hotela k.o. Zenica I i pokretne imovine, poslovnih prostora u ulici Šerbin sokak i Travnička cesta, Zenica

Datum objave: 13.02.2023. 10:30 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA

 

Na osnovu člana 54 Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15 i 44/22) i čl. 62 do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17 i 18/21), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreza poreznih obveznika - dužnika putem:

 

PRVE JAVNE AUKCIJE

imovine radi namirenja dužnih poreza od poreznih obveznika-dužnika

 

RUDNIK MRKOG UGLJA „ZENICA" d.o.o. Zenica, adresa Stjepana Radića, broj 2, jedinstveni identifikacioni broj: 4218116700000

 

R.B R.

VRSTA IMOVINE

PROCJENJENA VRIJEDNOST

LOKALITET

1.

-Dvorište Rudarski hotel, k.č. 1059/3, P=3.678 m2, upisan u ZK

izvadak, ZK uložak broj: 7239, KO Zenica I,

-Rudarski hotel, Hotel, kafana, k.č. 1056, P=864 m2, upisan u ZK

izvadak, ZK uložak broj: 1505, KO Zenica I,

-pokretne stvari u Hotelu "Rudar" Zenica

3.039.414,00

Stjepana Radića, broj 4

2.

-Poslovni prostor u ulici Šerbin sokak broj 8/A, ZK uložak broj: 466, KO Zenica, ukupne površine 39,50 m2

50.728,10

Šerbin sokak broj 8/A

3.

-Poslovni prostor u ulici Travnička cesta broj 44, ZK. uložak broj: 456, KO Zenica, ukupne površine 23,94 m2

27.477,20

Travnička cesta, broj 44

 

 

3.117.619,30

 

 

 

Prva javna aukcija će se održati dana 07.03.2023. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Kantonalnog poreznog uredu Zenica, ulica Zmaja od Bosne broj 57, u sali broj 46, četvrti sprat.

Ponuđači na prvoj aukciji su dužni uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene najkasnije dan prije aukcije na račun Budžeta Federacije BiH 1027080000052437.

Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati na adresi navedenoj u oglasu, dana 28.02.2023. godine (utorak) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 35.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo za zastupanje.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija - financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u zakonskom roku.

Aukcija će biti odgođena ukoliko porezni dug, troškovi prinudne naplate i troškovi zapljene budu plaćeni prije prodaje imovine.

Za aukciju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez, pa ukoliko roba podliježe obavezi plaćanja poreza isti pada na teret kupca Prodaja robe se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodata održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji.

 

KONTAKT TELEFONI: 032-465-519, 032-465-509 i web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: