Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja poslovne zgrade i zemljišta u Stjepan Polju u općini Gračanica

Datum objave: 09.03.2023. 08:24 / Izvor: Akta.ba, 08.03.2023.

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju

 

 

1.  Poslovna zgrada  i zemljište u Stjepan Polju u općini Gračanica

 

 ( označenih kao k.č. 3290/4, k.o. Stjepan Polje, Poslovna zgrada u privredi- farma za tov pilića     u površini 528 m2 i zemljište uz privrednu zgradu površine 978 m2, ukupne površine 1.506 m2, u posjedu i vlasništvu Banke sa dijelom 1/1 ). Najniža cijena iznosi:  358.881,00 KM.

 

2. Pokretne stvari :

-  Mašina za tkanje ćilima “Automatska”, proizvođač Groz Beckert, tip DZ -1228 Carped Tufting Mashine, god.proizvodnje 2010., snage 1200 W,

-  Kompresor zraka, 2 komada, proizvođač Demag, tip: Start 026, snage 1200 W,

-  Specijalna mašina za šišanje, 4 kom, proizvođač Hofman, tip TS 120, snage 800 W,

-  Pištolj za tkanje- taftanje, 4 kom, proizvođač Hofman, tip F008-220, snage 450 W,

-  Pištolj za tkanje- taftanje, 3 komada, proizvođač Hofman, tip F08-20, snage 450 W.

 

Pokretne stvari se prodaju u kompletu.   Najniža cijena iznosi 46.232,00 KM.

 

Uslovi prodaje:

-  rok za dostavljanje ponuda je 15 dana od dana objave Oglasa,

-  rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 10 dana od primitka obavijesti  o prihvatanju ponude,

- rok plaćanja je 30 dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

 

Ostali uslovi prodaje:

1. Prodaja se vrši po načelu “viđeno - kupljeno”, u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje.

2. Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.

3. Ponude se dostavljaju najkasnije do 24.03.2023. godine (petak)  u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu: Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti - Ne otvaraj- Za komisiju za prodaju imovine- komision.

 

4. Ponuda obavezno mora sadržavati sljedeće:

• za fizička lica: ime i prezime, adresu stanovanja, kontakt- telefon, te potpis na ponudi;

• za pravna lica: puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt- telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerena kopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra pravnog lica ne starijeg od 30 dana, 

• iznos cijene koja se nudi;

5. Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo dana  29 .03.2023. godine (srijeda)  u 10:00 sati.

6. Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati ličnu ispravu i za pravna lica punomoć, ukoliko nisu ovlaštena lica.

7. Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati.

8. Razvojna banka Federacije BiH zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

9. O rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte.

10. Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30h do 16:00h putem telefona: 033/724-973 ili 724-926, a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenicima Razvojne banke Federacije BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: