Tekst konkursa za prodaju devastirane stambene jedinice sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Travnik možete pročitati OVDJE.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINA

SREDNJOBOSANSKI KANTON

KANTON SREDIŠNJA BOSNA

OPĆINA TRAVNIK

NAČELNIK

 

 

Na osnovu člana 363 Zakona o stvarnim pravima F BiH („Službene novine F BiH" broj 66/13 i 100/13) , odredbi Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacija Bosne i Hercegovine, Kantona, Općina, Gradova („Službene novine F BiH" broj 17/14) Odluke Općinskog vijeća Travnik o građevinskom zemljištu ("Sužbene novine Općine Travnik", br.2/15) Odluke o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Travnik („Službene novine Općine Travnik" broj 2/15), te Odluke Općinskog vijeća Travnik broj 01-1-01-3-7-66/23 od 13.04.2023.god., načelnik Općine Travnik raspisuje

 

K O N K U R S

za prodaju devastirane stambene jedinice sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Travnik

 

I-PREDMET KONKURSA

U cilju omogućavanja privođenja gradskog građevinskog zemljišta trajnoj namjeni, koja je određena prostorno- planskom dokumentacijom, uklanjanja devastirane i zgrade koje je u ruševnom stanju i kao takva predstavija opasnost za okolinu, putem javnog kokursa-licitacije Općina Travnik prodaje devastiranu stambenu jedinic sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Travnik i to:

1 Stambena jedinica sa pripadajućim zemljištem u površini od 575 m2 izgrađena na k.č. broj 3964/3 upisana u Zk.ul. broj 2185 N.P. Travnikk - vlasništvo Općine Travnik sa 1/1 dijela, a koja je identična sa k.p. broj 3964/3 zv. „Dolac na Lašvi" - željeznička zgrada, pomoćna zgrada, zemljište uz privrednu zgradu, iste površine upisana u Pl. broj 1670 K.O. Travnik , posjed Općina Travnik sa 1/1 dijela,

II NAKNADA

Početna cijena u iznosu od 16.340,00 KM (šesnesthiljadatristočetrdeset KM) , (za željezničku zgradu sa pomoćnim objektom 7.760,oo KM +

vrijednost pripadajućeg zemljišta 8.580,00 KM) utvrđena je po procjeni sudskog vještaka građevinske struke.

III PREDNOST ZA PRODAJU DEVASTIRANE STAMBENE JEDICE SA PRIPADAJUĆIM ZEMLJIŠTEM

-ima učesnik konkursa-licitaciji koji ponudi najveću naknadu u odnosu na početnu cijenu iz tačke II ovog konkursa.

IV USLOVI KONKURSA

  1. Općina Travnik prodaje devastiranu stambenu jedinicu u trenutnom stanju
  2. Prodaja devastirane stambenie jedinice sa pripadajućim zemljištem u vlasništvu Općine Travnik izvršit će se javnim nadmetanjem - licitacijom,
  3. Pravo učešća na konkursu-licitaciji imaju sva pravna i fizička lica
  4. .Svaki učesnik u postupku javne prodaje dužan je na račun Općine Travnik broj 3380002210001221 - budžetska organizacija 1107117 - vrsta prihoda 721232 uplatiti depozit koji iznosi 1.634,00 KM (hiljadušestotridesetčetiri KM), za učešće najavnom nadmetanju - licitaciji za prodaju sve četiri (4) devastirane stambene jedinice
  5. Depozit iz stava 1. Ovog člana se neće vratiti ukoliko učesnik javnog nadmetanja - licitaciji koji je ponudio najveću cijenu odustane od zaključenja ugovora o kupoprodaji.
  6. Učesniku   u javnom nadmetanju - licitaciji koji ne ostvari pravo na kupovinu devastirane stambene jedinice sa pripadajućim zemljištem, uplaćeni depozit će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja postupka javnog nadmetanja- licitacije.
  7. Najuspješniji učesnik u javnom nadmetanju-licitaciji. koji ostvari pravo na kupovinu devastirane stambene jedinice, sa pripadajućim zemljištem obavezuje se da će gradsko građevinsko zemljišt privesti trajnoj namjeni, koja je određena prostorno-planskom dokumentacijom..

 

ROKOVI

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima informisanja.

Javno nadmetanje - licitacija za prodaju devastiranih stambenih jedinica održat će se dana 16.06.2023.god. sa početkom u 9,oo sati u maloj Sali Općine Travnik.

 

VI-POSTUPAK LICITACIJE

Postupak licitaije sprovodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja.

Prije samog postupka licitacije Komisija će utvrditi da li su ipunjeni svi uslovi za održavanje licitacije u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju.

 

VII- ZAKLJUČENJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija zaključuje se odgovarajući ugovor u formi notarski obrađene isprave.

 

VIII -ZAVRŠNE ODREDBE

Sva zainteresovana fizička i pravna lica za devastiranu stambenu jedinicu sa pripadajućim zemljištem iz tačke I ovog Konkursa mogu uz prisustvo predstavnika nadležne općinske Službe izvršiti razgledanje nekretnine koje je predmet licitacije i to u period od dana objavljivanja Konkursa do dana _____________  2023.god.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće se uzimati u razmatranje.